Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính công

Được đăng lên bởi Cà Phê Đắng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cau1 theo NĐ 100/2009/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân thì thuế thu nhập
cá nhân đối với bất động sản là 25% trong những trường hợp nào sau đây?
A:chứng minh được giá chuyển nhượng ,giá vốn và các chi phí liên quan
B:Không chứng minh được giá chuyển nhượng ,giá vốn và các chhi phí liên quan
C:đang điều tra giá chuyển nhượng giá vốn và các chi phí liên quan
D:TẤT CẢ ĐỀU ĐÚNG
Cau2:địa phương nào ở nước ta cân dối được thu chi ngân sách năm 2009
A:Quảng ngãi
B:bình thuận
C:Bình phươc
D:Bình dương
Cau3:nguồn vốn tín dụng cho đầu tư gồm
A; vốn vay từ các ngân hang thương mại
B;vốn cho vay đầu tư xây dựng của ngân sách nhà nước hằng năm từ nguồn vay trong và
ngoài nước
C;Nguồn từ thuế,phí,lệ phí
D;thu kết dư ngân sách trung ương
Cau4;tăng tỉ trọng thu từ thuế trực thu và giảm tỉ trọng thu từ thuế gián thu một cách
tương ứng diễn ra ở:
A;các nước đang phát triển
B;các nước phát triển
C; tất cả các nước trên thế giới
D: không có đáp án nào dung
Cau5:trong cải cách hệ thống chính sách thuế đối vơi sthuees GTGT sẻ cải cách theo
hướng đến năm 2008………………..số lượng hang hóa dịch vụ không chịu thuế?
A;tăng
B;giảm

C không đổi
D;tất cả đều sai
Cau6;nguồn hình thành vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước là:
A;nguồn vốn vay của các ngân hang thương mại
B;Vốn kết dư ngân sách
C cả a và b dung
D cả a và b sai
Cau7;Chi đầu tư phát triển theo cơ cấu kỷ thuật gồm
A xây dựng mới
B cải tạo mở rộng ,trang bị lại kỷ thuật
C cả a và b dung
D cả a và b sai
Cau8;nếu hiểu theo nghĩa hẹp bội chi ngân sách của chinhsn phủ là
A:là số bội chi của các cấp chính quyền với các hoạt động mang đầy đủ sự cam kết và
bảo lãnh của ngân sách nhà nước bao phủ tất cả các quỹ ngân sách nhà nước
B:là số bội chi ngân sách trung ương
C:chỉ bao gồm bội chi của các cấp chính quyền liên quan đến hoạt động của quỹ ngân
sách nhà nước mà thôi
D:là số bội chi của ngân sách địa phương
Cau 9:biện pháp chống thất thu thuế nào sau đây được coi là có hiệu quả
A: phát hiện lậu thuế
B: phát hiện gian lận thương mại
C:cả a và b dung
D cả a và b sai
Cau10: cân đối ngân sách được thực hiện theo chiều dọc là:
A:quan hệ cân đối giữa chính quyền các cấp

B:quan hệ cân đối giữa thu và chi ngân sách
C:quan hệ giữa nông nghiệp và công nghiệp
D;quan hệ giữa tích lũy và tiêu dùng
Cau11:Trước khi luật thuế thu nhập cá nhân được ban hành,các loại thuế nào được sử
dụng để thu trên thu nhập cá nhân:
A:thuế chuyể quyền sử dụng đất,thuế thu nhập của người có thu nhập cao
B:thuế thu nhập của mỗi người có thu nhập...
Cau1 theo NĐ 100/2009/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân thì thuế thu nhập
cá nhân đối với bất động sản là 25% trong những trường hợp nào sau đây?
A:chứng minh được giá chuyển nhượng ,giá vốn và các chi phí liên quan
B:Không chứng minh được giá chuyển nhượng ,giá vốn và các chhi phí liên quan
C:đang điều tra giá chuyển nhượng giá vốn và các chi phí liên quan
D:TẤT CẢ ĐỀU ĐÚNG
Cau2:địa phương nào ở nước ta cân dối được thu chi ngân sách năm 2009
A:Quảng ngãi
B:bình thuận
C:Bình phươc
D:Bình dương
Cau3:nguồn vốn tín dụng cho đầu tư gồm
A; vốn vay từ các ngân hang thương mại
B;vốn cho vay đầu tư xây dựng của ngân sách nhà nước hằng năm từ nguồn vay trong và
ngoài nước
C;Nguồn từ thuế,phí,lệ phí
D;thu kết dư ngân sách trung ương
Cau4;tăng tỉ trọng thu từ thuế trực thu và giảm tỉ trọng thu từ thuế gián thu một cách
tương ứng diễn ra ở:
A;các nước đang phát triển
B;các nước phát triển
C; tất cả các nước trên thế giới
D: không có đáp án nào dung
Cau5:trong cải cách hệ thống chính sách thuế đối vơi sthuees GTGT sẻ cải cách theo
hướng đến năm 2008………………..số lượng hang hóa dịch vụ không chịu thuế?
A;tăng
B;giảm
Tài chính công - Trang 2
Tài chính công - Người đăng: Cà Phê Đắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tài chính công 9 10 91