Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính hành vi

Được đăng lên bởi babyhekk123
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 892 lần   |   Lượt tải: 1 lần
3.Điều gì đứng đằng sau xu thế và sự đảo ngược xu thế ?
a)Môhình DANIEL-HIRSHLEIFER-SUBRAHMANYAM

và giải thích sự đảo ngược

+ Mô hình dựa trên các nhà đầu tư quá tự tin đánh giá cao sự chính xác của những tín hiệu riêng của họ.

 Chuỗi tương quan phủ định trong giá ( sự đảo ngược ).

+ Xem xét một thế giới mà ở dó một nhóm nhà giao dịch bàng quan với rủi ro, được cung cấp thông tin để tạo ra
thông tin riêng về giá trị một chứng khoán . Họ quá tự tin vào thông tin đó ( có nghĩa họ là những người
nhận giá )

+ Giả định :





t = 0 : trạng thái cân bằng
t = 1 : 1 tín hiệu gây nhiễu riêng xuất hiện (vd: nhận định không chính xác về giá trị thực của CK)
t = 2 : giá trị thực của CK được xác định

Chính thức thì tín hiệu riêng ở t = 1:

s1    
Trong đó :

bình bằng 0 với phương sai của nó là
: Là một biến số ngẫu nhiên có giá trị trung
2
đổi giá trị thực của CK



, đại diện cho sự thay

+ một quan sát không hoàn hảo bởi một số hạng nhiễu có trung bình bằng 0 và phương sai là



+ tâm lí quá tự tin => sự thổi phồng quá mức sự chính xác => sử dụng



2

thay

với :

2
2
2
2
+ việc giả định bàng quan rủi ro, giá cả tại 
t = 1 thiết lập kì vọngc của 
với điều kiện
c




+tại t = 2, giá cả tiến đến giá trị thực của CK



s1

<

Xem xét tại mức giá t = 1: tách thông tin ra khỏi nhiễu .

 
2


2


Sự thay đổi thực
trong

giá

 2   2

Giá sẽ bị ảnh hưởng tín
hiệu > mức hợp lí

Tín hiệu chủ yếu là
NHIỄU

trịGIÁN

+

: giá trị chứng khoán tại t = 1.

+ nhà đầu tư quá tự tin “ sai số của
họ ít hơn là khách quan”

Hợp lí khi thay đổi giá
gần =

1

s1

Giá sẽ không dịch
chuyển



nhiều

 
1   2
  
2 
     
2


Mô phỏng dực trên mô hình DHS
OC Case 1



OC Case 2

3,5

Rational Case 1

3

1

2,5

Rational C

2
1,5
1
0,5
0

0
Giả sử :

1

  2,  2   2  1,  C2  0,5

: nhà đầu tư quá tự tin sẽ thiết lập mức giá
: nhà đầu tư không có tâm lí quá tự tin

2

•

Trường hợp 1:

<
•

  2,5

<
Giátrị cân bằng

Trường hợp 2 :

<<
NĐT phản ứng quá mức,
đòi hỏi sự đảo ngược.
Giáhợp lí là 1,75

NĐT đưa mức giá hợp lí khi tin ½ tín hiệu là thông

S1

tin thực
= (2+2,5)/2 = 2,25

NĐT quá tự tin về thông tin nên đẩy lên
$3

  1, 5
Giátrị cân bằng.( ½ tin thực và ½ là sai số =>giá
sẽ đi tới điểm cân bằng)

NĐT quá tự tin về thông tin nên đẩy lên
$2,33

Vd: Các nhà quản lí nên phát hành cổ phần khi họ tin rằng cổ phiếu của họ bị định giá cao và mua lại chúng khi
tin rằng chúng bị định giá thấp.

b)Mô hình GRINBLATT-HAN và ...
3.Điều gì đứng đằng sau xu thế và sự đảo ngược xu thế ?
a)Môhình DANIEL-HIRSHLEIFER-SUBRAHMANYAM và giải thích sự đảo ngược
+ Mô hình dựa trên các nhà đầu tư quá tự tin đánh giá cao sự chính xác của những tín hiệu riêng của họ.
Chuỗi tương quan phủ định trong giá ( sự đảo ngược ).
+ Xem xét một thế giới mà ở dó một nhóm nhà giao dịch bàng quan với rủi ro, được cung cấp thông tin để tạo ra
thông tin riêng về giá trị một chứng khoán . Họ quá tự tin vào thông tin đó ( có nghĩa họ là những người
nhận giá )
Tài chính hành vi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính hành vi - Người đăng: babyhekk123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tài chính hành vi 9 10 69