Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính học

Được đăng lên bởi honghaivtcbnn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

Số: 57 /2014 /TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2014

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC
quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với
cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong
các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ
ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/ 2013 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 quy định về chế độ thanh
toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng làm
việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là
Thông tư số 141/2011/TT-BTC) như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC
như sau:
1. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 2 như sau:
“ a) Cán bộ, công chức là người miền xuôi công tác ở vùng cao, vùng sâu,
vùng xa, biên giới, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên (theo quy
định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày
05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy
ban Dân tộc) và người ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có hệ số
phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên làm việc ở miền xuôi có đủ điều kiện được
nghỉ phép hàng năm theo Bộ luật Lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan,
đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc
chồng, con hoặc thăm quê quán”.
2. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 2 như sau:

“a) Các trường hợp được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ thực
hiện theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày
18/6/2012”.
3. Sửa đổi tiết b điểm 2.1 khoản 2 Điều 4 như sau:
“b) Cán bộ, công chức có thể thỏa thuận với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để
nghỉ gộp tối đa ba năm một lần và chỉ được thanh toán một lần tiền nghỉ phép năm
theo quy định tại Điều 4 Thông t...
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 57 /2014 /TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2014
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC
quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với
cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong
các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy
định chi tiết một s điều của B luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ
ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/ 2013 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 quy định về chế độ thanh
toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng làm
việc trong các quan nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi
Thông tư số 141/2011/TT-BTC) như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC
như sau:
1. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 2 như sau:
a) Cán bộ, công chức người miền xuôi công tác vùng cao, vùng sâu,
vùng xa, biên giới, hải đảo hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên (theo quy
định tại Thông liên tịch s 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày
05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Lao động Thương binh hội, Bộ Tài chính Ủy
ban Dân tộc) và người vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hệ s
phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên làm việc miền xuôi đủ điều kiện được
nghỉ phép hàng năm theo Bộ luật Lao động quy định, được thủ trưởng quan,
đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm v thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc
chồng, con hoặc thăm quê quán”.
2. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 2 như sau:
Tài chính học - Trang 2
Tài chính học - Người đăng: honghaivtcbnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tài chính học 9 10 80