Ktl-icon-tai-lieu

TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Được đăng lên bởi Kim Doan
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 2
LỚP 12QT111
GVHD: Thầy NGUYỄN VĂN DŨNG

THÀNH VIÊN NHÓM 2
1. ĐÀO TUẤN ANH
2. LƯƠNG VĂN ĐẠI
3. HUỲNH HỮU GIANG
4. PHAN THỊ NGÂN HOA
5. LÊ THỊ THU LỆ
6. ĐOÀN THỊ KIM LOAN
7. NGUYỄN ĐỨC TÀI
8. PHAN THÀNH TÂM
9. PHẠM CÔNG THÀNH
10. NGÔ ĐOÀN PHƯƠNG TRINH
11. VŨ ĐỨC TUẤN

CHỦ ĐỀ NHÓM
 Trình bày các loại
tín dụng và lãi suất?
 Liên
trong
qua?

hệ ở
thời

Việt Nam
gian vừa

SƠ LƯỢC VỀ BÀI THUYẾT TRÌNH
I. Tín dụng:
1. Khái niệm
2. Đặc điểm
3. Phân loại tín dụng
4. Chức năng và vai trò của tín dụng
ll. Lãi suất:
1. Khái niệm
2. Phân loại
3. Các phương pháp đo lường
4. Vai trò của lãi suất

l. TÍN DỤNG
1. Khái niệm
Tín dụng là hình thức vận động của vốn cho vay, nó
phản ánh mối quan hệ kinh tế giữa chủ thể sở hữu và các
chủ thể sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế trên
nguyên tắc hoàn trả có kỳ hạn cả gốc lẫn lợi tức.

2. Đặc trưng của tín dụng
Tín dụng có 3 đặc trưng cơ bản
- Chỉ làm thay đổi quyền sử dụng, không làm thay đổi
quyền sở hữu vốn.
- Thời hạn tín dụng được xác định dựa trên sự thỏa
thuận giữa các bên tham gia quan hệ tín dụng.
- Chủ sở hữu vốn được nhận lại một phần thu nhập
dưới dang lợi tức tín dụng.

3. Phân loại tín dụng: Có 5 loại tín dụng
 Căn cứ vào yếu tố chủ thể
- Tín dụng thương mại:
mại là việc mua bán, bán chịu hàng
hoá hoặc dịch vụ với kỳ hạn nhất định, là hình thức vay nợ
lẫn nhau giữa người mua và người bán, nhưng đối tượng
vay nợ không phải bằng tiền mà bằng hàng hoá dịch vụ.
- Tín dụng ngân hàng:
hàng là quan hệ tín dụng phát sinh
giữa các ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các đối tác
kinh tế - tài chính của toàn xã hội, bao gồm doanh nghiệp,
cá nhân, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước.

 Căn cứ vào yếu tố chủ thể
- Tín dụng nhà nuớc: là quan hệ tín dụng giữa nhà
nước với doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội và các
cá nhân, hiện nhằm thỏa mãn những nhu cầu chi tiêu của
ngân sách nhà nước trong điều kiện nguồn thu không đủ để
đáp ứng.
- Tín dụng tập thể: hình thức tín dụng dựa trên nguyên
tắc tự nguyện góp vốn của các thành viên cho nhau vay
hoặc để cùng nhau kinh doanh tín dụng.

 Căn cứ vào yếu tố thời hạn tín dụng
- Tín dụng ngắn hạn:
hạn Là loại cho vay có thời hạn
dưới một năm. Mục đích của loại vay này thường là
nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản lưu động.
- Tín dụng trung hạn:
hạn Là loại cho vay có thời hạn
từ một đến năm năm. Mục đích của loại cho vay này là
nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản cố định.
-Tín dụng dài hạn:
hạn Là loại cho vay có thời hạn trên
năm năm. Mụ...
BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 2
BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 2
LỚP 12QT111
LỚP 12QT111
GVHD: Thầy
NGUYỄN VĂN DŨNG
NGUYỄN VĂN DŨNG
TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Người đăng: Kim Doan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 9 10 507