Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi Huyền My
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 628 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẦU TƯ CÔNG Ở VIỆT NAM

Kinh tế học khu vực công
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

Vũ Thành Tự Anh

1

Nội dung thảo luận


Khái niệm đầu tư và đầu tư công



Cơ cấu đầu tư công ở Việt Nam



Đánh giá hiệu quả của đầu tư công



Dự thảo luật đầu tư công của Việt Nam

2

1

Khái niệm đầu tư



Đầu tư là lưu lượng (hay dòng) chi tiêu nhằm
bổ sung cho dung lượng vốn thực tế.
Đầu tư là lưu lượng chi tiêu để sản xuất hàng
hóa ngoài mục đích tiêu dùng trực tiếp:






Chỉ lưu lượng chi tiêu làm tăng năng lực sản
xuất hàng hóa mới được tính là đầu tư.





Đầu tư vào vốn vật chất
Đầu tư vào vốn con người
Đầu tư vào tồn kho

Giá trị hiện tại ròng (NPV) dương
Suất sinh lợi nội tại (IRR) lớn hơn chi phí vốn

Giá trị đầu tư là giá trị thị trường của tài sản
khi nó được chuyển quyền sở hữu.
3

Khái niệm đầu tư







Ở Việt Nam, "vốn đầu tư" là “toàn bộ những chi tiêu để
làm tăng hoặc duy trì tài sản vật chất trong một thời
kỳ nhất định … thường được thực hiện qua các dự án
đầu tư và một số chương trình mục tiêu quốc gia với
mục đích chủ yếu là bổ sung tài sản cố định và tài sản
lưu động”
“Ống bơ thủng”: Không phải tất cả ngân sách đầu tư
đều giúp hình thành tài sản (capital formation) hay bổ
sung vào dung lượng tài sản (capital stock)
“Vốn đầu tư” (capital investment) không phải “vốn”
(capital) mà cũng không phải là “đầu tư” (investment)
“Tổng tích lũy tài sản" thường xấp xỉ 65-75% của "vốn
đầu tư" và đang có xu hướng ngày càng giảm.
4

2

Khái niệm đầu tư công ở Việt Nam


Đầu tư công là đầu tư của khu vực nhà nước:
 Đầu tư từ ngân sách (phân cho các bộ ngành
trung ương và cho các địa phương)
 Đầu tư theo chương trình mục tiêu quốc gia
 Tín dụng đầu tư (thường được ưu đãi)
 Đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước.

5

Chi đầu tư phát triển của trung ương


Điều 31. Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương gồm:
1. Chi đầu tư phát triển:
a) Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh
tế - xã hội không có khả năng thu hồi vốn do trung
ương quản lý;
b) Đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức
kinh tế, các tổ chức tài chính của Nhà nước; góp vốn cổ
phần, liên doanh vào các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực
cần thiết có sự tham gia của Nhà nước;
c) Chi bổ sung dự trữ nhà nước;
d) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật
Nguồn: Luật Ngân sách (2002)

6

3

Chi đầu tư phát triển của địa phương


Điều 33. Nhiệm vụ chi của ngân sách ĐP gồm:
1. Chi đầu tư phát triển:
a) Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã h...
1
Vũ Thành Tự Anh 1
ĐẦU TƯ CÔNG Ở VIỆT NAM
Kinh tế học khu vực công
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
2
Nội dung thảo luận
Khái niệm đầu tư và đầu tư công
Cơ cấu đầu tư công ở Việt Nam
Đánh giá hiệu quả của đầu tư công
Dự thảo luật đầu tư công của Việt Nam
Tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính tiền tệ - Người đăng: Huyền My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tài chính tiền tệ 9 10 340