Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi zzzkillerxxx-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi kết thúc học phần môn Lí thuyết Tài chính Tiền tệ
Câu 1: Trình bày các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Theo
em công cụ nào là công cụ hiệu quả nhất? Vì sao?
Câu 2: Trình bày về các loại hình Tổ chức tài chính trung gian. Theo em tổ chức
tài chính trung gian nào đóng vai trò quan trọng nhất trong nền kinh tế? Vì sao?
Câu 3: Các phát biểu sau đúng hay sai? Giải thích?
a. Lãi suất thực luôn lớn hơn lãi suất danh nghĩa.
b. Khi lạm phát được dự đoán là sẽ tăng lên trong một thời kì thì lãi suất có xu
hướng tăng.

Đề thi kết thúc học phần môn Lí thuyết Tài chính Tiền tệ
Câu 1: Trình bày các công cụ của thị trường tài chính. Sắp xếp các công cụ này
theo tính lỏng của nó.
Câu 2: Trình bày chức năng của ngân hàng trung ương. Theo em chức năng nào
quan trọng nhất? Vì sao
Câu 3: Các phát biểu sau đúng hay sai? Giải thích?
a. Lãi suất và tỷ lệ suất luôn bằng nhau.
b. Lãi suất của trái phiếu dài hạn thấp hơn của trái phiếu ngắn hạn.

...
Đề thi kết thúc học phần môn Lí thuyết Tài chính Tiền tệ
Câu 1: Trình bày các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Theo
em công cụ nào là công cụ hiệu quả nhất? Vì sao?
Câu 2: Trình bày về các loại hình Tổ chức tài chính trung gian. Theo em tổ chức
tài chính trung gian nào đóng vai trò quan trọng nhất trong nền kinh tế? Vì sao?
Câu 3: Các phát biểu sau đúng hay sai? Giải thích?
a. Lãi suất thực luôn lớn hơn lãi suất danh nghĩa.
b. Khi lạm phát được dự đoán là sẽ tăng lên trong một thời kì thì lãi suất có xu
hướng tăng.
Đề thi kết thúc học phần môn Lí thuyết Tài chính Tiền tệ
Câu 1: Trình bày các công cụ của thị trường tài chính. Sắp xếp các công cụ này
theo tính lỏng của nó.
Câu 2: Trình bày chức năng của ngân hàng trung ương. Theo em chức năng nào
quan trọng nhất? Vì sao
Câu 3: Các phát biểu sau đúng hay sai? Giải thích?
a. Lãi suất và tỷ lệ suất luôn bằng nhau.
b. Lãi suất của trái phiếu dài hạn thấp hơn của trái phiếu ngắn hạn.
Tài chính tiền tệ - Người đăng: zzzkillerxxx-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tài chính tiền tệ 9 10 523