Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi kinhte54-07neu-gmail-com
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1743 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Phân tích các chức năng của tiền tệ (quan điểm của Mark). Trong quá trình tổ chức
và quản lý nền kinh tế ở Việt nam, các chức năng đó đã được nhận thức và vận dụng thế
nào?
1- Khái quát về sự ra đời của tiền tệ
2- Phân tích các chức năng (theo quan điểm của Karl Marx) sau đây:
a) Chức năng làm thước đo giá trị.
- tiền phải có giá trị thực sự
- tiền phải được xác định đơn vị thong qua tiêu chuẩn giá cả hay hàm lượng vàng của một
đơn vị tiền tệ do NN quy định
- dùng tiền làm đơn vị đánh giá sẽ thuận lợi rất nhiều cho quá trình trao đổi hàng hóa, giảm
được chi phí trong trao đổi do giảm được số giá cần xem xét
b) Chức năng làm phương tiện lưu thông.
- Hàng hóa và tiền tệ vận động song song và ngược chiều nhau (H – T – H)
- Không nhất thiết phải là tiền thực chất vì nó nằm trong tay mỗi người trong chốc lát
c) Chức năng làm phương tiện thanh toán.
- Tiền sử dụng để kết thúc các khoản nợ
- Hàng hóa và tiền tệ có thể vận hành độc lập
- Không nhất thiết phải là “tiền thực chất”
d) Chức năng làm phương tiện cất trữ.
- Tiền trở thành của cải để dành hay dự phòng
- Đồng tiền phải có giá trị thực sự
e) Chức năng làm tiền tệ thế giới.
- Là phương tiện mua chung, di chuyển của cải giữa các quốc gia
- Để đạt được sự thống nhất giữa các nền KT, tiền phải là tiền vàng
3- Liên hệ với sự nhận thức và vận dụng ở nền kinh tế Việt Nam.
Câu 2: Trình bày nguồn Thu của NSNN. Phân tích thực trạng nguồn thu từ Thuế của NSNN
Việt Nam. Các biện pháp nhằm tăng Thu NSNN
Các nguồn thu của NSNN
a) Xét theo nguồn hình thành các nguồn thu
- Nguồn thu từ hoạt động SXKD trong nước
+ hình thành trong khâu SX
+ được thực hiện trong khâu lưu thông, phân phối

+ thu từ các hoạt động dịch vụ
- Nguồn thu trong nước: bao gồm các khoản thu về vay nợ viện trợ quốc tế
b) Xét theo tác dụng đối với quá trình cân đối ngân sách
- Thu trong cân đối NSNN
+ thuế, phí và lệ phí: thuế quan trọng nhất (chiếm tỉ trọng lớn và là công cụ quản lý vĩ
mô)
+ thu về bán và cho thuê các tài sản thuộc sở hữu của NN
+ thu lợi tức cổ phần của NN
+ các khoản thu khác
- Thu để bù đắp sự thâm hụt của NSNN: các khoản vay
Thực trạng nguồn thu từ thuế và cách khắc phục
1) Khái quát chung về thuế
- Khái niệm và đặc điểm.
- Một số loại thuế chủ yếu.
2) Vai trò (tích cực) của thuế:
- Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước, là điều kiện để thực hiện vai trò của
ngân sách Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế.
- Điều tiết và hướng dẫn sản xuất - tiêu dùng thông qua sự phân bổ và sử dụng các nguồn
lực.
- Công bằng x...
Câu 1: Phân tích các chức năng của tiền tệ (quan điểm của Mark). Trong quá trình tổ chức
quản nền kinh tế Việt nam, các chức năng đó đã được nhận thức vận dụng thế
nào?
1- Khái quát về sự ra đời của tiền tệ
2- Phân tích các chức năng (theo quan điểm của Karl Marx) sau đây:
a) Chức năng làm thước đo giá trị.
- tiền phải có giá trị thực sự
- tiền phải được xác định đơn vị thong qua tiêu chuẩn giá cả hay hàm lượng vàng của một
đơn vị tiền tệ do NN quy định
- dùng tiền làm đơn vị đánh giá sẽ thuận lợi rất nhiều cho quá trình trao đổi hàng hóa, giảm
được chi phí trong trao đổi do giảm được số giá cần xem xét
b) Chức năng làm phương tiện lưu thông.
- Hàng hóa và tiền tệ vận động song song và ngược chiều nhau (H – T – H)
- Không nhất thiết phải là tiền thực chất vì nó nằm trong tay mỗi người trong chốc lát
c) Chức năng làm phương tiện thanh toán.
- Tiền sử dụng để kết thúc các khoản nợ
- Hàng hóa và tiền tệ có thể vận hành độc lập
- Không nhất thiết phải là “tiền thực chất”
d) Chức năng làm phương tiện cất trữ.
- Tiền trở thành của cải để dành hay dự phòng
- Đồng tiền phải có giá trị thực sự
e) Chức năng làm tiền tệ thế giới.
- Là phương tiện mua chung, di chuyển của cải giữa các quốc gia
- Để đạt được sự thống nhất giữa các nền KT, tiền phải là tiền vàng
3- Liên hệ với sự nhận thức và vận dụng ở nền kinh tế Việt Nam.
Câu 2: Trình bày nguồn Thu của NSNN. Phân tích thực trạng nguồn thu từ Thuế của NSNN
Việt Nam. Các biện pháp nhằm tăng Thu NSNN
Các nguồn thu của NSNN
a) Xét theo nguồn hình thành các nguồn thu
- Nguồn thu từ hoạt động SXKD trong nước
+ hình thành trong khâu SX
+ được thực hiện trong khâu lưu thông, phân phối
Tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính tiền tệ - Người đăng: kinhte54-07neu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tài chính tiền tệ 9 10 838