Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu 5S

Được đăng lên bởi nguyenbaca
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1027 lần   |   Lượt tải: 2 lần
08/20/14

BAN HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

1

STT

1.

NỘI DUNG
ĐÁNH GIÁ

Phòng làm
việc (Tính
chung cho
từng
phòng/bộ
phận)

08/20/14

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Bàn làm việc: sắp xếp gọn
gàng, ngăn nắp, sạch sẽ;
không có các vật dụng linh
tinh, không cần thiết

ĐIỂM

CHỈ TIÊU CHẤM ĐIỂM

0

Có từ 04 trường hợp trở lên
không đạt tiêu chuẩn đánh giá

1

Có 03 trường hợp không đạt
tiêu chuẩn đánh giá

2

Có 02 trường hợp không đạt
tiêu chuẩn đánh giá

3

Có 01 trường hợp không đạt
tiêu chuẩn đánh giá

4

Không có trường hợp nào
không đạt tiêu chuẩn đánh giá

BAN HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

2

STT

1.

NỘI DUNG
ĐÁNH GIÁ

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Phòng làm
việc (Tính
Ghế ngồi: đặt trong gầm
chung cho
bàn, ngăn nắp, gọn gàng khi
từng
không sử dụng.
phòng/bộ
phận)

08/20/14

ĐIỂM

CHỈ TIÊU CHẤM ĐIỂM

0

Có từ 04 trường hợp trở lên
không đạt tiêu chuẩn đánh giá

1

Có 03 trường hợp không đạt
tiêu chuẩn đánh giá

2

Có 02 trường hợp không đạt
tiêu chuẩn đánh giá

3

Có 01 trường hợp không đạt
tiêu chuẩn đánh giá

4

Không có trường hợp nào
không đạt tiêu chuẩn đánh giá

BAN HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

3

STT

1.

NỘI DUNG
ĐÁNH GIÁ

Phòng làm
việc (Tính
chung cho
từng
phòng/bộ
phận)

08/20/14

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Các vật dụng khác: sắp xếp
gọn gàng, ngăn nắp. Không
có các vật dụng linh tinh,
không cần thiết.

ĐIỂM

CHỈ TIÊU CHẤM ĐIỂM

0

Có từ 04 trường hợp trở lên
không đạt tiêu chuẩn đánh giá

1

Có 03 trường hợp không đạt
tiêu chuẩn đánh giá

2

Có 02 trường hợp không đạt
tiêu chuẩn đánh giá

3

Có 01 trường hợp không đạt
tiêu chuẩn đánh giá

4

Không có trường hợp nào
không đạt tiêu chuẩn đánh giá

BAN HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

4

STT

2.

NỘI DUNG
ĐÁNH GIÁ

Lưu trữ,
nhận biết tài
liệu, hồ sơ,
vật dụng (rà
soát chung
trong phòng)

08/20/14

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Nơi lưu trữ tài liệu,
hồ sơ, vật dụng đều
có nhãn nhận biết đầy
đủ để dễ tìm kiếm, dễ
sử dụng (Tủ cao, tủ
thấp đều có nhãn)

ĐIỂM

CHỈ TIÊU CHẤM ĐIỂM

0

Có từ 04 trường hợp trở lên
không đạt tiêu chuẩn đánh giá

1

Có 03 trường hợp không đạt
tiêu chuẩn đánh giá

2

Có 02 trường hợp không đạt
tiêu chuẩn đánh giá

3

Có 01 trường hợp không đạt
tiêu chuẩn đánh giá

4

Không có trường hợp nào
không đạt tiêu chuẩn đánh giá

BAN HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

5

STT

2.

NỘI DUNG
ĐÁNH GIÁ

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Nơi lưu trữ tài liệu,
hồ sơ, vật dụng đều
có nhãn nhận biết đầy
Lưu trữ,
đủ để dễ tìm kiếm, dễ
nhận biết tài sử dụng (các boxfile
liệu, hồ sơ,
đều có nhãn theo một
vật dụng (rà khuôn mẫu.
Việc lưu trữ phải
soát chung
trong phòng) ngăn nắ...
BAN HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ08/20/14 1
Tài liệu 5S - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu 5S - Người đăng: nguyenbaca
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tài liệu 5S 9 10 590