Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu cập nhật kiến thức kinh tế tài chính

Được đăng lên bởi hien05x2a-gmail-com
Số trang: 490 trang   |   Lượt xem: 6602 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
Chuyên đề 1.

1.1.
1.2.
1.3.

KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2011
ĐIỀU CHÍNH CHÍNH SÁCH CỦA CÁC NHÓM NƢỚC
TÁC ĐỘNG CỦA KINH TẾ THẾ GIỚI TỚI VIỆT NAM

Chuyên đề 2.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

TÌNH HÌNH KINH TẾ TÀI CHÍNH THẾ GIỚI NĂM 2011
VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ TÀI CHÍNH VIỆT
NAM

KINH TẾ VĨ MÔ VÀ CÁC VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
VIỆT NAM NĂM 2010-2011

12

12
17
19
22

TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2010
22
NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM
27
KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2011: MỤC TIÊU, DỰ BÁO VÀ CÁC GIẢI
PHÁP CHỦ YẾU
28
CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA TIỀN TỆ THẮT CHẶT
31

Chuyên đề 3.

ĐỊNH HƢỚNG CHIẾN LƢỢC TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN
2011-2020

35

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH QUỐC GIA GIAO ĐOẠN
2001-2010
35
1.9. NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC TRONG GIAI ĐOẠN 20112020
39
1.10. ĐỊNH HƢỚNG CHIẾN LƢỢC TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011-2020 40
1.11. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
45
1.8.

Chuyên đề 4.

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VIỆT NAM NĂM 2010 – 2011

1.12. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ NĂM 2010
1.13. ĐỊNH HƢỚNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ NĂM 2011
Chuyên đề 5.

CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ VÀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI HOẠT
ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

46

46
51
53

1.14. MỐI QUAN HỆ GIỮA CƠ CẤU KINH TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN
LÝ TÀI CHÍNH
53
1.15. ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH PHỤC VỤ TÁI CƠ
CẤU LẠI NỀN KINH TẾ
58

1

Chuyên đề 6.

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ
NƢỚC NĂM 2010 VÀ PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ
NGÂN SÁCH NĂM 2011

65

1.16. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC
NĂM 2010
65
1.17. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH NĂM 2010
71
Chuyên đề 7.

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG
NĂM 2010 VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2011

81

1.18. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH ĐỊA
PHƢƠNG NĂM 2010
81
1.19. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH
ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2010
88
Chuyên đề 8.

1.20.
1.21.
1.22.
1.23.

NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI
TRƢỜNG

93

SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT THUẾ MÔI TRƢỜNG
93
MỤC TIÊU, YÊU CẦU XÂY DỰNG LUẬT THUẾ MÔI TRƢỜNG 98
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 98
DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 106

Chuyên đề 9.

NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT THUẾ SỬ DỤNG
ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
110

1.24. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI
NÔNG NGHIỆP
110
1.25. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI
NÔNG NGHIỆP
110
1.26. CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ
114
Chuyên đề 10. ĐỊNH HƢỚNG CẢI CÁCH CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ
PHÙ HỢP VỚI NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH THUẾ
GIAI ĐOẠN 2011-2020
117

1.27. MỘT SỐ KẾT QUẢ CẢI CÁCH QUẢN LÝ THUẾ GIAI ĐOẠN 2006
- 2010
117
1.28. CÁC YẾU TỐ HƢỞNG ...
1
MỤC LỤC
Chuyên đ 1. TÌNH HÌNH KINH T TÀI CHÍNH TH GII NĂM 2011
VÀ NHNG TÁC ĐNG ĐN KINH TẾ TÀI CHÍNH VIT
NAM 12
1.1. KINH T TH GIỚI NĂM 2011 12
1.2. ĐIỀU CHÍNH CHÍNH CH CỦA C NM NƢC 17
1.3. TÁC ĐỘNG CỦA KINH T THẾ GIỚI TỚI VIT NAM 19
Chuyên đ 2. KINH T VĨ MÔ VÀ CÁC VN Đ TÀI CHÍNH TIN T
VIỆT NAM NĂM 2010-2011 22
1.4. TÌNH HÌNH KINH TVĨ MÔ NĂM 2010 22
1.5. NHỮNG HẠN CH, YẾU KÉM 27
1.6. KINH T VĨ NĂM 2011: MỤC TIÊU, D BÁO VÀ CÁC GII
PP CH YẾU 28
1.7. CHÍNH SÁCH I KA TIỀN TỆ THT CHẶT 31
Chuyên đ 3. ĐNH HƢNG CHIN LƢC TÀI CHÍNH GIAI ĐON
2011-2020 35
1.8. ĐÁNH G HOẠT ĐNG TÀI CHÍNH QUỐC GIA GIAO ĐOẠN
2001-2010 35
1.9. NHỮNG K KHĂN, THÁCH THC TRONG GIAI ĐOẠN 2011-
2020 39
1.10. ĐỊNH HƢNG CHIN LƢC TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011-2020 40
1.11. T CHỨC THC HIN 45
Chuyên đ 4. CHÍNH SÁCH TIN T VIT NAM NĂM 2010 2011 46
1.12. THC HIN CHÍNH CH TIN T NĂM 2010 46
1.13. ĐỊNH HƢỚNG CHÍNH SÁCH TIN T NĂM 2011 51
Chuyên đ 5. CƠ CU LI NN KINH T VÀ VN ĐỀ ĐI MI HOẠT
ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 53
1.14. MI QUAN H GIỮA CẤU KINH TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN
LÝ TÀI CHÍNH 53
1.15. ĐỔI MỚI HOT ĐNG QUN LÝI CHÍNH PHC VỤ TÁI
CẤU LẠI NN KINH T 58
Tài liệu cập nhật kiến thức kinh tế tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu cập nhật kiến thức kinh tế tài chính - Người đăng: hien05x2a-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
490 Vietnamese
Tài liệu cập nhật kiến thức kinh tế tài chính 9 10 468