Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu cho thi Chuyên viên chính

Được đăng lên bởi tinhnv
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2818 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CĐ 1 – NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VN
1. Khái niệm HTCT + vai trò ND trong thực hiện quyền lực CT
1.1.Khái niệm HTCT: tr11
1.2.Vai trò của ND trong thực hiện quyền lực chính trị: tr13
2. Bản chất + đặc điểm HTCT VN
2.1.Các tổ chức trong HTCTVN: tr16
2.1.1. ĐCSVN
2.1.2. NN CHXHCNVN
2.1.3. Mặt trận tổ quốc VN và các đoàn thể ND
2.2.Bản chất HTCT nước ta: tr26
2.3.Đặc điểm HTCT nước ta: tr28
3. Đổi mới HTCT nước ta: tr32
3.1.Sự cần thiết phải đổi mới HTCT nước ta: tr32
3.2.Quan điểm đổi mới HTCT: tr37
3.3.Một số giải pháp đổi mới HTCT: tr43
Quyển lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan
nhà nước
Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ
quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp là một đặc trưng
cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong quản lý Nhà nước có những chức năng khác nhau thể hiện các quyền lập pháp,
hành pháp, tư pháp. Có thể xem đó như là một sự phân công lao động hợp lý giữa các tổ chức
của Nhà nước, có sự ràng buộc, hợp tác và giáp sát lẫn nhau, bảo đảm mỗi tổ chức làm đúng
chức năng của mình và đúng pháp luật, tất cả đều nằm trong quyền lực thống nhất, không có
sự phân lập, đối lập lẫn nhau; mà cần có sự phân công, phối hợp giữa các quyền trên.
Quyền lập pháp là quyền đặt ra các quy tắc pháp lý cơ bản và tổng quát được thể hiện ở
các đạo luật do Quốc hội biểu quyết thông qua.
Quyền hành pháp là quyền thực thi hay áp dụng Hiến pháp và các đạo luật mà Quốc hội
thông qua, quyền này do Chính phủ thực hiện.
Quyền hành pháp là quyền xét xử các hành vi vi phạm pháp luật, những tội phạm,
những tranh chấp xung đột trong xã hội.
Xuất phát từ những nguyên tắc cơ bản là “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân
dân”, ở nước ta quyền lực nhà nước là thống nhất, đồng thời có sự phân công và phối hợp
chặt chẽ trong việc thực hiện các cơ cấu của quyền lực nhà nước.
Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước nhà nước cao nhất, cơ quan có quyền lập hiến
và lập pháp, quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn
bộ hoạt động của bộ máy nhà nước.

Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia, là người thống lĩnh các lực lượng vũ trang, giữ
chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, có những thẩm quyền nhất định liên quan
trực tiếp đến các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất,
thống nhất điều hành việc thực hiện các nh...
CĐ 1 – NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VN
1. Khái niệm HTCT + vai trò ND trong thực hiện quyền lực CT
1.1.Khái niệm HTCT: tr11
1.2.Vai trò của ND trong thực hiện quyền lực chính trị: tr13
2. Bản chất + đặc điểm HTCT VN
2.1.Các tổ chức trong HTCTVN: tr16
2.1.1. ĐCSVN
2.1.2. NN CHXHCNVN
2.1.3. Mặt trận tổ quốc VN và các đoàn thể ND
2.2.Bản chất HTCT nước ta: tr26
2.3.Đặc điểm HTCT nước ta: tr28
3. Đổi mới HTCT nước ta: tr32
3.1.Sự cần thiết phải đổi mới HTCT nước ta: tr32
3.2.Quan điểm đổi mới HTCT: tr37
3.3.Một số giải pháp đổi mới HTCT: tr43
Quyển lực nhà nước thống nhất,s phân công và phối hợp giữa các quan
nhà nước
Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ
quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, pháp là một đặc trưng
cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong quản Nhà nước những chức ng khác nhau thể hiện các quyền lập pháp,
hành pháp, tư pháp. Có thể xem đó như là một sự phân công lao động hợp lý giữa các tổ chức
của Nhà nước, có sự ràng buộc, hợp tác giáp sát lẫn nhau, bảo đảm mỗi tổ chức làm đúng
chức năng của mình và đúng pháp luật, tất cả đều nằm trong quyền lực thống nhất, không có
sự phân lập, đối lập lẫn nhau; mà cần có sự phân công, phối hợp giữa các quyền trên.
Quyền lập pháp là quyền đặt ra các quy tắc pháp lý cơ bản và tổng quát được thể hiện
các đạo luật do Quốc hội biểu quyết thông qua.
Quyền hành pháp là quyền thực thi hay áp dụng Hiến pháp các đạo luật mà Quốc hội
thông qua, quyền này do Chính phủ thực hiện.
Quyền hành pháp quyền xét xử các hành vi vi phạm pháp luật, những tội phạm,
những tranh chấp xung đột trong xã hội.
Xuất phát từ những nguyên tắc bản “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân
dân”, nước ta quyền lực nhà nước thống nhất, đồng thời sự phân công phối hợp
chặt chẽ trong việc thực hiện các cơ cấu của quyền lực nhà nước.
Quốc hội làquan quyền lực nhà nước nhà nước cao nhất, cơ quan có quyền lập hiến
lập pháp, quyết định những vấn đ trọng đại của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn
bộ hoạt động của bộ máy nhà nước.
Tài liệu cho thi Chuyên viên chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu cho thi Chuyên viên chính - Người đăng: tinhnv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tài liệu cho thi Chuyên viên chính 9 10 359