Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu đào tạo 5S cho nhân viên văn phòng

Được đăng lên bởi diemha020778-gmail-com
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 3492 lần   |   Lượt tải: 14 lần
CHIẾN DỊCH PHÒNG BAN S ẠCH S Ẽ

Cô ng  đo àn & Đo àn Thanh niê n ph ối h ợp c ùng  B ộ ph ận HCNS
Tháng  9/2013

Nội dung

1. Hiện trạng  ho ạt đ ộng  5S  tại Văn phò ng
2. Tại s ao  lại ph ải th ực  hiện 5S
3. Lợi íc h c ủa ho ạt đ ộng  5S
4. Các h th ức  qu ản lý 5S
5. Phò ng  c h ống  c háy n ổ

Hiện trạnh ho ạt đ ộng  5S  tro ng  văn 
phò ng

Hiện trạnh ho ạt đ ộng  5S  tro ng  văn 
phò ng

Tại s ao  ph ải th ực  hiện 5S  ?


Xây d ựng  m ột mô i trường  s ạc h s ẽ, ng ăn n ắp



Mọi ng ười tro ng  c ũng  nh ư ng o ài c ô ng  ty d ễ dàng  
nh ận th ấy



Tăng  c ường  phát huy s áng  kiến



Nâng  c ao  ý th ức  kỷ lu ật tro ng  văn phò ng



Ch ỗ làm việc  trở nê n thu ận tiện và an to àn



Cán b ộ c ô ng  nhân viê n tự hào  v ề n ơi làm việc



Xây d ựng  hình  ảnh HTC, đe m lại c ơ h ội tro ng  KD

Lợi íc h c ủa việc  th ực  hiện 5S



Nâng  c ao  năng  s u ất



Ch ất lượng  c ao  



Chi phí hạ



Đảm b ảo  an to àn c ho  m ọi ng ười



Nâng  c ao  tinh th ần làm việc



Tăng  c ường  kh ả năng  làm việc  the o  nhó m



Tạo  thê m nhiều khô ng  g ian



...

CÁCH THỨC QUẢN LÝ 5S

5S

?
Là g ì?

CÁCH THỨC QUẢN LÝ 5S

5S  là c h ữ c ái đ ầu tiê n c ủa 5 từ 
tiếng  Nh ật
1.  S e i­ri          (S àng  lọc , phân  lo ại)
2.  S e i­to n       (S ắp x ếp)
3.  S e i­s o          (S ạc h s ẽ
4.  S e i­ke ­ts u  (S ăn s ó c , duy trì)
5.  S hi­ts u­ke   (S ẵn s ang , rè n luy ện) 

5S

CÁCH THỨC QUẢN LÝ 5S

=    Hiệu qu ả

CÁCH THỨC QUẢN LÝ 5S
Tại s ao  bàn làm việc  lại b ừa b ộn th ế này?

CÁCH THỨC QUẢN LÝ 5S

Tại s ao  lại b ừa b ộn?

Cần

Khô ng  c ần nh ưng  
c ó  th ể dùng  tro ng  
nay mai.

Khô ng  c ần

Và tất c ả nh ững  đ ồ trê n bàn là thu ộc  vò ng  trò n xám.

CÁCH THỨC QUẢN LÝ 5S

B ạn s ẽ  lo ại b ỏ c húng  đi 
c h ứ?

Nó  c ò n ho ạt đ ộng !
Nó  c ò n c ó  g iá trị!
Hiện nó  khô ng  c ần 
Nó  c ò n m ới!
nh ưng  c ó  íc h nay 
mai
Nó  tiện lợi!
Nó  trô ng  đ ẹp!

CÁCH THỨC QUẢN LÝ 5S

Phân lo ại
Th ứ c ần

Hiện tại khô ng  c ần 
nh ưng  c ó  íc h tro ng  nay 
mai

Th ứ khô ng  c ần

S ắp x ếp
Nơi làm việc  s ạc h s ẽ

Vứt b ỏ

CÁCH THỨC QUẢN LÝ 5S

= Ng ăn n ắp,Thu ận tiện

CÁCH THỨC QUẢN LÝ 5S

S ắp x ếp  ở trạng  thái s ao  c ho   c ó  thể lấy ng ay  nh ững  th ứ c ần thiết khi 
c ần

Đó  là c ác h th ức  đ ể làm s ao  ta  lo ại b ỏ 
c ô ng  đo ạn tìm kiếm

CÁCH THỨC QUẢN LÝ 5S

Vấn đ ề?
Khi b ạn yê u c ầu ai đó  mang  c ho  
mình c ái búa, b ạn ph ải đ ợi tro ng  
bao  lâu?
B ạn c ó  th ể kiê n nh ẫn 
c h...
CHI N D CH PHÒNG BAN S CH S
Công đoàn & Đoàn Thanh niên ph i h p cùng B ph n HCNS
Tháng 9/2013
Tài liệu đào tạo 5S cho nhân viên văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu đào tạo 5S cho nhân viên văn phòng - Người đăng: diemha020778-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Tài liệu đào tạo 5S cho nhân viên văn phòng 9 10 72