Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Đầu Tư Quốc Tế

Được đăng lên bởi datlq009
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ì	  

ĐẦU	  TƯ	  QUỐC	  TẾ	  

GV:	  ThS.	  Phạm	  Thành	  Hiền	  Thục	  

CHƯƠNG	  MỞ	  ĐẦU	  
1.	  Đối	  tượng	  nghiên	  cứu:	  
	  	  	  	  	  Sự	  di	  chuyển	  các	  dòng	  vốn	  đầu	  tư	  trên	  qui	  mô	  quốc	  tế	  
2.	  Nội	  dung	  nghiên	  cứu:	  
ì  Lịch	  sử	  phát	  triển	  của	  Đầu	  tư	  quốc	  tế	  	  (ĐTQT)	  và	  xu	  
hướng	  tự	  do	  hóa	  đầu	  tư	  
ì  Các	  hình	  thức	  cơ	  bản	  của	  ĐTQT	  
ì  Môi	  trường	  ĐTQT,	  chính	  sách	  ĐTQT	  của	  một	  số	  
nước	  và	  khu	  vực	  
ì  Hoạt	  động	  đầu	  tư	  của	  các	  TNCs	  

	  

CHƯƠNG	  MỞ	  ĐẦU	  (cont’d)	  
3.	  Phạm	  vi	  nghiên	  cứu	  
ì  Toàn	  cầu,	  kết	  hợp	  nghiên	  cứu	  ở	  tầm	  các	  quốc	  gia,	  doanh	  

nghiệp	  

ì  Từ	  cuối	  thế	  kỉ	  20	  đến	  nay	  

	  

CHƯƠNG	  MỞ	  ĐẦU	  (cont’d)	  
4.	  Phương	  pháp	  nghiên	  cứu,	  kiểm	  tra,	  đánh	  giá	  
Lý	  thuyết:	  30	  kết,	  thuyết	  trình	  –	  thảo	  luận:	  15	  kết	  
Đánh	  giá:	  
ì  Chuyên	  cần:	  10%	  
ì  Thi	  giữa	  kì:	  30%	  
ì  Thuyết	  trình:	  điểm	  cộng	  
ì  Thi	  kết	  thúc	  học	  phần:	  60%	  (thi	  tự	  luận)	  

	  

ĐỀ	  TÀI	  THUYẾT	  TRÌNH	  
1.  Xu	  hướng	  FDI	  ở	  Việt	  Nam	  
2.  Vai	  trò	  của	  ODA	  đối	  với	  các	  nước	  đang	  phát	  triển,	  

liên	  hệ	  VN	  

3.  Môi	  trường	  đầu	  tư	  của	  Việt	  Nam	  (điểm	  mạnh,	  điểm	  

yếu,	  so	  sánh	  với	  các	  nước	  trong	  khu	  vực)	  

5.	  Tài	  liệu	  tham	  khảo	  	  
ì  Giáo	  trình	  Đầu	  tư	  quốc	  tế	  do	  PGS.TS	  Vũ	  Chí	  Lộc	  chủ	  biên	  

(2012);	  

ì  Luật	  Đầu	  tư	  của	  Việt	  Nam	  (Quốc	  hội	  ban	  hành	  năm	  2005);	  
ì  Nghị	  định	  của	  Chính	  phủ	  số	  108/2006/NĐCP	  Quy	  định	  chi	  

kết	  Luật	  Đầu	  tư	  năm	  2005.	  

ì  Các	  khía	  cạnh	  kinh	  tế	  và	  pháp	  lý	  của	  Đầu	  tư	  trực	  kếp	  nước	  

ngoài	  –	  UNCTAD	  2007	  (ThS.	  Phạm	  Thị	  Mai	  Khanh	  –	  Giảng	  
viên	  Đại	  học	  Ngoại	  thương	  -­‐biên	  dịch)	  

ì  World	  Investment	  Report	  (WIR),	  UNCTAD	  	  

6.	  Tóm	  tắt	  nội	  dung	  học	  phần	  
Chương	  mở	  đầu:	  Giới	  thiệu	  về	  	  môn	  học	  ĐTQT	  
Chương...
!!
!"#$%&$'#()$%*$
"#$!%&'(!)&*+!%&,-&!./0-!%&12!
Tài liệu Đầu Tư Quốc Tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Đầu Tư Quốc Tế - Người đăng: datlq009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Tài liệu Đầu Tư Quốc Tế 9 10 681