Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu học tập về kiến thức ngân hàng

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chöông 1: ngaân saùch nhaø nöôùc
(1) (1) ñ/n:
nsnn laø heä thoáng quan heä kt phaùt sinh trong quaù trình phaân phoái caùc
nguoàn taøi chính cuûa xh ñeå taïo laäp vaø söû duïng caùc quyõ tieàn teä cuûa nn
nhaèm thöïc hieän caùc chöùc naêng cuûa nn.

(2) (2) baûn chaát
+ toaøn boä khoaûn thu chi trong moät naêm
+ nsnn vôùi dn
+ nsnn vôùi haønh chính söï nghieäp
+ nsnn vôùi taàn lôùp daân cö
+ nsnn vôùi thò tröôøng taøi chính.

(3) (3) vai troø cuûa nsnn
+ quaûn lyù ñieàu tieát kinh teá vó moâ töø neàn kt-xh:
+ kích thích taêng tröôûng kt
+ ñieàu tieát w giaù caû vaø choáng laïm phaùt suy thoaùi
+ ñieàu tieát thu nhaäp daân cö goùp phaàn thöïc hieän coâng baèng xh.

(4) (4) heä thoáng ngaân saùch nhaø nöôùc
4 caáp:
+w
+ tænh, thaønh phoá thuoäc w
+ thaønh phoá thuoäc tónh, quaä huyeän, thò xaõ
+ thò traán phöôøng xaõ.
nguyeân taéc quan heä cuûa caùc caáp:
+ phaân ñònh nhieäm vu thu chi cuûa töøng caáp
+ cô cheá caáp treân boå xung cho caáp döôùi
+ uyû quyeàn thu chi cuûa caáp treân cho caáp duôùi
+ tröôøng hôïp ñaêc bieät.
nguyeân taéc quaûn lyù heä thoáng nsnn:

+ taäp trung daân chuû
+ coâng khai phaân coâng traùch nhieäm
+ theo ñieàu haønh cuûa quoác hoäi vaø chính phuû.
+ thueá thu töø phí leä phí, khaùc
+ taäp trung veà kho baïc nhaø nöôùc.
phaân caáp quaûn lyù: baèng caùc quy phaïm pl, 4 caáp. pc veà chính saùch, cheá
ñoä tieâu chuaån ñònh möùc taøi chính, phaân caáp veá vaät chaát thu chi, pc veá
chu trình ngaân saùch.
+ toång thu lôùn hôn toång chi
+ boäi chi phaûi nhoõ hôn chi ñaàu tö phaùt trieån
+ söû duïng khoaûn vay phaûi coù keá hoaïch thu hoài
+ tröôøng hôïp nhu caàu ñòa phöông lôùn chôø caáp treân duyeät, hay huy ñoäng
voán töø beân ngoaøi.

(5) (5) thu ngaân snn
(a) (a) thu thueá:
thueá laø gi?
phaân loaïi:
theo tính chaát goàm: thueá tröïc thu vaø thueá giaùn thu.
theo ñoái töôïng ñaùnh thueá goàm: thueá ñaùnh vaøo hoaït ñoäng sxkd, dv, hh,
thu nhaäp, taøi saûn.
caùc yeâu toá caáu thaønh luaät thueá:
+ teân goïi cuûa thueá-ñoái töôïng cuûa thueá
+ ñôn vò tính thueá
+ bieåu thueá-thueá suaát
+ giaù tính thueá vaø cheá ñoä öu ñaõi.
heä thoáng thueá ôû vn:
thueá giaù trò gia taêng
(giaùn thu: thu vaøo hh dv trong quaù trình luaân chuyeån cho ñeán tay ngöôøi
tieâu duøng. töøng coâng ñoaïn ngöôøi baùn hh dv thu thueá ngöoøi mua taïi thôøi
ñieåm baùn. thueá giaù trò gia taêng laø thueá tính treân khoaûn giaù trò taêng
theâm cuûa hh dv).
caên cöù tính: (giaù tính thueá: giaù chöa coù thueá giaù trò gia taêng, ñoái vôùi hh
dv nhaäp khaåu thì coâng...
chöông 1: ngaân saùch nhaø nöôùc
(1) (1) ñ/n:
nsnn laø heä thoáng quan heä kt phaùt sinh trong quaù trình phaân phoái caùc
nguoàn taøi chính cuûa xh ñeå taïo laäp vaø söû duïng caùc quyõ tieàn teä cuûa nn
nhaèm thöïc hieän caùc chöùc naêng cuûa nn.
(2) (2) baûn chaát
+ toaøn boä khoaûn thu chi trong moät naêm
+ nsnn vôùi dn
+ nsnn vôùi haønh chính söï nghieäp
+ nsnn vôùi taàn lôùp daân cö
+ nsnn vôùi thò tröôøng taøi chính.
(3) (3) vai troø cuûa nsnn
+ quaûn lyù ñieàu tieát kinh teá vó moâ töø neàn kt-xh:
+ kích thích taêng tröôûng kt
+ ñieàu tieát w giaù caû vaø choáng laïm phaùt suy thoaùi
+ ñieàu tieát thu nhaäp daân cö goùp phaàn thöïc hieän coâng baèng xh.
(4) (4) heä thoáng ngaân saùch nhaø nöôùc
4 caáp:
+ w
+ tænh, thaønh phoá thuoäc w
+ thaønh phoá thuoäc tónh, quaä huyeän, thò xaõ
+ thò traán phöôøng xaõ.
nguyeân taéc quan heä cuûa caùc caáp:
+ phaân ñònh nhieäm vu thu chi cuûa töøng caáp
+ cô cheá caáp treân boå xung cho caáp döôùi
+ uyû quyeàn thu chi cuûa caáp treân cho caáp duôùi
+ tröôøng hôïp ñaêc bieät.
nguyeân taéc quaûn lyù heä thoáng nsnn:
Tài liệu học tập về kiến thức ngân hàng - Trang 2
Tài liệu học tập về kiến thức ngân hàng - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tài liệu học tập về kiến thức ngân hàng 9 10 828