Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi Bảo Trân
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Tel: (08) 38940390 – xin số 158/159 - FAX: (08) 38946268 - Website: 

vn

HƯỚNG DẪN HÌNH THỨC TRÌNH BÀY
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

- Tổng số trang: (chỉ tính từ chương 1 đến cuối chương 5)

ed

o Số trang của LVTN: 45-60 trang

u.

A. QUY ĐỊNH CHUNG

o Số trang của BCTN: 35 trang – 50 trang

Luận văn là tên gọi của khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các ngành khối kinh tế, hội
đủ các điều kiện theo qui định, được viết trên cơ sở phát triển từ Báo cáo tốt nghiệp
và được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp.

-

Báo cáo tốt nghiệp là tên gọi báo cáo tổng hợp của sinh viên nghiên cứu về một vấn đề
cụ thể phát sinh tại đơn vị thực tập và được nộp về khoa sau khi hoàn thành thực tập tốt
nghiệp tại doanh nghiệp.

w

.fb

a.

-

w

B. HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

w

Cách sắp đặt kết cấu các trang trong báo cáo theo trình tự sau:
1. Trang bìa chính : xem mẫu kèm theo
­ LVTN: bìa bọc simili màu xanh dương, in chữ nhũ vàng
­ BCTN: bìa giấy cứng và giấy kiếng (màu bìa quy định theo từng hệ & khoá)
2. Trang bìa phụ: trình bày giống trang bìa chính
3. Trang Lời cam đoan: xem mẫu kèm theo
4. Trang Lời cảm ơn: Lời cảm ơn cần chân thành, không khuôn sáo, chỉ nên dành cho
những người thực sự giúp đỡ việc hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp, do đó không
nên liệt kê ra quá nhiều người, làm mất ý nghĩa của lời cảm ơn.
5. Trang Nhận xét của Cơ quan thực tập
6. Trang nhận xét của Giảng viên hướng dẫn: GVHD nhận xét các vấn đề:
­ Sự chuyên cần trong quá trình thực tập tốt nghiệp
­ Kết cấu, phương pháp trình bày
1

­ Cơ sở lý luận
­ Tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của đề tài
­ Các hướng nghiên cứu của đề tài có thể tiếp tục phát triển cao hơn.
­ Kết quả: Đạt (hoặc không đạt) ở mức Giỏi – Khá – Trung bình… (Không cho
điểm vào trang nhận xét này)

vn

7. Trang Nhận xét của Giảng viên phản biện:
­ Cần thể hiện rõ quan điểm của người phản biện

8. Trang Mục lục: khoảng 2 trang A4.

u.

­ Không cho điểm vào trang nhận xét này.

Lưu ý: Sinh viên nên dùng chức năng Insert + Index and Tables + Table of Contents

ed

của phần mềm MS-Word để tạo bảng mục lục này.

a.

9. Trang Danh mục các bảng biểu, sơ đồ, đồ thị: xem hướng dẫn ở mục C

.fb

10. Trang Danh mục các từ viết tắt (nếu cần): Cụm từ viết viết tắt là các chữ cái và các
ký hiệu hay chữ được viết liền nhau, để thay cho một cụm từ có nghĩa thường được lặp
nhiều lần trong văn bản hoặc được mọi người mặc...
1
TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGHIP TP.H CHÍ MINH
KHOA QUN TR KINH DOANH
Tel: (08) 38940390 xin s 158/159 - FAX: (08) 38946268 - Website: http://www.fba.edu.vn
HƯỚNG DN HÌNH THC TRÌNH BÀY
BÁO CÁO TT NGHIP - LUN VĂN TT NGHIP
A. QUY ĐỊNH CHUNG
- Tng s trang: (ch tính t chương 1 đến cui chương 5)
o S trang ca LVTN: 45-60 trang
o S trang ca BCTN: 35 trang50 trang
- Lun văn tên gi ca khóa lun tt nghip ca sinh viên các ngành khi kinh tế, hi
đủ các điu kin theo qui định, được viết trên cơ s phát trin t Báo cáo tt nghip
và được bo v trước hi đồng chm lun văn tt nghip.
- Báo cáo tt nghip tên gi báo cáo tng hp ca sinh viên nghiên cu v mt vn đề
c th phát sinh ti đơn v thc tp và được np v khoa sau khi hoàn thành thc tp tt
nghip ti doanh nghip.
B. HƯỚNG DN CHUNG V HÌNH THC TRÌNH BÀY
Cách sp đặt kết cu các trang trong báo cáo theo trình t sau:
1. Trang bìa chính : xem mu kèm theo
LVTN: bìa bc simili màu xanh dương, in ch nhũ vàng
BCTN: bìa giy cng và giy kiếng (màu bìa quy định theo tng h & khoá)
2. Trang bìa ph: trình bày ging trang bìa cnh
3. Trang Li cam đoan: xem mu kèm theo
4. Trang Li cm ơn: Li cm ơn cn chân thành, kng khuôn sáo, ch nên nh cho
nhng người thc s giúp đỡ vic hoàn thành báo cáo thc tp tt nghip, do đó kng
nên lit kê ra quá nhiu người, làm mt ý nghĩa ca li cm ơn.
5. Trang Nhn xét ca Cơ quan thc tp
6. Trang nhn xét ca Ging viên hướng dn: GVHD nhn xét các vn đề:
S chuyên cn trong quá trình thc tp tt nghip
Kết cu, phương pháp trình bày
www.fba.edu.vn
Tài liệu hướng dẫn báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn báo cáo thực tập - Người đăng: Bảo Trân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn báo cáo thực tập 9 10 963