Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn môn học Lý luận về nhà nước - Bộ máy Nhà nước

Được đăng lên bởi Đặng Trần Quyết
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 5546 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Tài liệu hướng dẫn môn học Lý luận về nhà nước
Giáo viên: ThS. Lê Việt Tuấn

BÀI 5: BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Mục đích:
- Yêu cầu: người học cần nắm được
+ Khái niệm về bộ máy nhà nước, cơ quan nhà nước;
+ Đặc điểm của bộ máy nhà nước;
+ Các bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước.

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Lý luận về Nhà nước và Pháp luật, NXB CAND, Hà Nội
2004.
- Khoa Luật – ĐH Quốc gia Hà Nội, NXB ĐHQGHN, Giáo trình Lý luận chung về Nhà
nước và Pháp luật, Hà Nội 2005.
- Một số lý thuyết và kinh nghiệm tổ chức nhà nước trên thế giới, TS. Thang Văn Phúc
– PGS. TS. Nguyễn Đăng Thành, NXB CTQG, Hà Nội 2005.
- Thể chế chính trị thế giới đương đại, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, NXB
CTQG, Hà Nội 2003.

3. ĐỀ CƯƠNG NỘI DUNG
3.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
- Khái niệm bộ máy nhà nước: là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa
phương, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung, thống nhất nhằm
thực hiện nhiệm vụ và chức năng của nhà nước.
- Đặc điểm bộ máy nhà nước:
+ Là công cụ chủ yếu nhất và có hiệu lực nhất để thực hiện nền chuyên chính của giai
cấp thống trị về kinh tế, chính trị, tư tưởng;
+ Là công cụ bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị;
+ Nắm giữ ba quyền lực kinh tế, quyền lực chính trị, quyền lực tư tưởng;
+ Sử dụng pháp luật để quản lý xã hội;
+ Sử dụng hai phương pháp cơ bản để quản lý xã hội là giáo dục, thuyết phục và
cưỡng chế.

WWW.LVTLAW.COM

1

Tài liệu hướng dẫn môn học Lý luận về nhà nước
Giáo viên: ThS. Lê Việt Tuấn

- Khái niệm cơ quan nhà nước: là bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước, là tổ chức
(cá nhân) mang quyền lực nhà nước được thành lập và có thẩm quyền theo quy định
của pháp luật nhằm thực hiện nhiệm vụ và chức năng của nhà nước.
- Đặc điểm cơ quan nhà nước:
+ mang tính chất quyền lực nhà nước;
+ nhân danh nhà nước để thực thi quyền lực nhà nước;
+ trong phạm vi thẩm quyền của mình, cơ quan nhà nước có quyền ban hành văn bản
quy phạm pháp luật hoặc văn bản áp dụng pháp luật;
+ giám sát thực hiện các văn bản mà mình đã ban hành;
+ có quyền thực hiện biện pháp cưỡng chế khi cần thiết.

3.2. PHÂN LOẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
- Căn cứ vào hình thức thực hiện quyền lực:
+ Cơ quan quyền lực nhà nước;
+ Cơ quan hành chính nhà nước;
+ Cơ quan tư pháp.
- Căn cứ vào trình tự thành lập:
+ Cơ quan nhà nước dân cử (cơ quan do dân bầu ra);
+ Cơ quan nhà nước không do dân bầu ra.
- Căn cứ vào tính chấm thẩm quyền:
+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chung;
+ Cơ quan nhà...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn môn học Lý luận về nhà nước - Bộ máy Nhà nước - Người đăng: Đặng Trần Quyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn môn học Lý luận về nhà nước - Bộ máy Nhà nước 9 10 313