Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn ôn tập pháp luật về Ngân sách nhà nước

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 783 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Tài liệu hướng dẫn ôn tập pháp luật về NSNN
Cừu 1: phân biệt cấp ngân sách với đơn vị dự toán
TIÊU CHí
Vị trí, tư
cách

CấP ngân sách
Cấp ngân sách được hình thành trên cơ sở cấp
chính quyền nhà nước Là bộ phận cơ bản cấu thành của hệ thống
NSNN.

Thẩm
quyền

Gồm quyền quyết định, phân bổ, quản lý, giám
sát kiểm tra NS của các đơn vị dự toán thuộc
cấp mình trên cơ sở được phân cấp nguồn thu
nhiệm vụ chi cho NS cấp mình
Rộng: nguồn thu có được từ nhiều nguồn khác
nhau trong đó có nguồn thu quan trọng từ thuế –
Chi cho nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng khác
nhau, mức độ chi lớn.
Mức độ tự chủ cao có quyền quyết định, quyền
điều chỉnh dự toán ngân sách cấp mình. Tự bảo
đảm cân đối ngân sác cấp mình trên cơ sở
nguồn thu, nhiệm vụ chi được phân cấp và tình
hình thực tế hoạt động thu của ngân sách cấp
mình .
Hệ thống cơ quan quyền lực và cơ quan hành
chính nhà nước – hệ thống các cơ quan tài chính
các cấp .
Có 4 cấp ngân sách tương ứng với cấp chính
quyền.

Phạm
thu chi

vi

Quyền chủ
động
và
trách
nhiệm đối
với NS
Chủ
thể
quản lý
Số lượng

đơn vị dự toán
Là một cơ quan, đơn vị được nhà nước thành lập hay
thừa nhận - thực hiện một nhiệm vụ được nhà nước
giao, được nhận kinh phí từ ngân sách cấp để thực hiện
nhiệm vụ đó.
Là bộ phận cấu thành của thành của một cấp NS. được
cấp ngân sách của mình phân bổ giao dự toán để quản
lý sử dụng. Riêng ngân sách xã vừa là cấp NS vừa là
đơn vị trực tiếp sử dụng NS - dưới nó không có đơn vị
dự toán.
Quyền sử dụng ngân sách được giao, quyền quản lý
giám sát đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc.

Thu hạn chế – chỉ từ một và nguồn được phân giao chủ
yếu quản lý sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp để
chi cho một nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công hay đối
tượng trực thuộc đơn vị mình
Mức độ tự chủ không cao, mọi hoạt động thu chi phải
theo dự toán được phân bổ, chỉ được thay đổi dự toán
NS khi có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.
Được NS bảo đảm đúng số kinh phí theo dự toán được
giao.
Thủ trưởng đơn vị và bộ phận tài chính kế toán của đơn
vị;
Có nhiều đơn vị dự toán ngân sách - trong một cấp ngân
sách có đơn vị dự toán cấp I – cấp II, cấp 3 dưới cấp
III . Riêng cấp xã không có đơn vị dự toán.

Cừu 2: phõn biệt thuế với lệ phớ hoặc phớ
Tiêu chí
Tính pháp lý

Tính đối giá tính
hoàn trả trực tiếp

Mục tiêu

Mức thu

Thuế
Cao hơn thể hiện cơ quan ban hành là cơ quan
quyền lực nhà nước cao nhất dưới hình thức là
đạo luật hoặc pháp lệnh
Không có tính đối giá tính hoàn trả trực tiếp.
Người nộp thuế không trên cơ sở được hưởng
những lợi ...
Tài liệu hướng dẫn ôn tập pháp luật về NSNN
Cừu 1: phân biệt cấp ngân sách với đơn vị dự toán
TIÊU CHí CấP ngân sách đơn vị dự toán
Vị trí,
cách
Cấp ngân sách được hình thành trên sở cấp
chính quyền nhà nước -
bộ phận bản cấu thành của hệ thống
NSNN.
mt quan, đơn vị được nhà nước thành lập hay
thừa nhận - thực hiện một nhiệm vụ đưc nhà nước
giao, được nhận kinh phí từ ngân sách cấp để thực hiện
nhiệm vụ đó.
bộ phận cấu thành của thành của một cấp NS. được
cấp ngân sách của mình phân b giao dự toán để quản
sử dụng. Riêng ngân sách vừa cấp NS vừa
đơn vị trực tiếp sử dụng NS - dưới không đơn vị
dự toán.
Thẩm
quyền
Gồm quyền quyết định, phân bổ, quản lý, giám
sát kiểm tra NS của các đơn vị dự toán thuộc
cấp mình trên sở được phân cấp nguồn thu
nhiệm vụ chi cho NS cấp mình
Quyền sử dụng ngân ch được giao, quyền quản
giám sát đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc.
Phạm vi
thu chi
Rộng: nguồn thu được từ nhiều nguồn khác
nhau trong đó có nguồn thu quan trọng từ thuế
Chi cho nhiều lĩnh vực, nhiều đối ng khác
nhau, mức độ chi lớn.
Thu hạn chếchỉ từ mộtnguồn được phân giao chủ
yếu quản sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp để
chi cho một nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công hay đối
tượng trực thuộc đơn vị mình
Quyền chủ
động
trách
nhiệm đối
với NS
Mức độ tự chủ cao có quyền quyết định, quyền
điều chỉnh dự toán ngân sách cấp mình. Tự bảo
đảm cân đối ngân sác cấp mình trên sở
nguồn thu, nhiệm vụ chi được phân cấp tình
hình thực tế hoạt động thu của ngân sách cấp
mình .
Mức độ t chủ không cao, mọi hoạt động thu chi phải
theo dự toán được phân bổ, chỉ được thay đổi dự toán
NS khi sự cho phép của quan thẩm quyền.
Được NS bảo đảm đúng số kinh phí theo dự toán được
giao.
Chủ th
quản lý
Hệ thống quan quyn lực quan hành
chính nhà nước – hệ thống các cơ quan tài chính
các cấp .
Thủ trưởng đơn vị và bộ phận tài chính kế toán của đơn
vị;
Số lượng 4 cấp ngân sách tương ứng với cấp chính
quyền.
Có nhiều đơn vị dự toán ngân sách - trong một cấp ngân
sách đơn vị dự toán cấp I cấp II, cấp 3 dưới cấp
III . Riêng cấp xã không có đơn vị dự toán.
Cừu 2: phõn biệt thuế với lệ phớ hoặc phớ
Tiêu chí Thuế Phí , lệ phí
Tính pháp lý
Cao hơn thể hiện quan ban hành quan
quyền lực nhà c cao nhất dưới hình thức
đạo luật hoặc pháp lệnh
Thấp hơn, nhiều quan thẩm quyn ban
hành như Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ,
Bộ tài chính, Hội đồng nhân tỉnh..
Tính đối giá nh
hoàn trả trực tiếp
Không tính đối giá tính hoàn trả trực tiếp.
Người nộp thuế không trên sở được hưởng
những lợi ích vật chất tương ứng. Dự ng
lợi hay khôngng lợi nếu thảo mãn điều kiện
luật định đều phải nộp thuế.
tính đối giá tính hoàn trả trực tiếp. Người nộp
phí,lệ phí trên sở được hưởng những lợi ích
nhất định, hưởng lợi mới phải nộp phí, lệ
phí,không hưởng lợi thì không phải nộp.
Mục tiêu Tạo lập nguồn thu chủ yếu cho NSNN, điều tiết
hoạt động đầu tư, sản xuất tiêu dùng hội; điều
hồ thu nhập …
đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí mà N
nước bỏ ra để phục vụ người nộp phí , lệ phí không
có các mục tiêu quan trọng như thuế.
Mức thu Thường lớn, diện rộng Thường thấp
1
Tài liệu hướng dẫn ôn tập pháp luật về Ngân sách nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn ôn tập pháp luật về Ngân sách nhà nước - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn ôn tập pháp luật về Ngân sách nhà nước 9 10 892