Ktl-icon-tai-lieu

Tai lieu ISO 2008

Được đăng lên bởi lighting89
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1784 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA * NATIONAL STANDARD

TCVN ISO 9001 : 2008
Xuất bản lần 3
Third edition

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG − CÁC YÊU
CẦU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS −
REQUIREMENTS

HÀ NỘI − 2008

TCVN ISO 9001 : 2008
Mục lục

Trang

0 Lời giới thiệu......................................................................................................................

6

1 Phạm vi áp dụng................................................................................................................

13

1.1 Khái quát ...................................................................................................

13

1.2 Áp dụng .....................................................................................................

13

2 Tài liệu viện dẫn.................................................................................................................

14

3 Thuật ngữ và định nghĩa....................................................................................................

14

4 Hệ thống quản lý chất lượng .............................................................................................

14

4.1 Yêu cầu chung ...........................................................................................................

14

4.2 Yêu cầu về hệ thống tài liệu .......................................................................

16

5 Trách nhiệm của lãnh đạo .................................................................................................

18

5.1 Cam kết của lãnh đạo ................................................................................

18

5.2 Hướng vào khách hàng ..............................................................................

18

5.3 Chính sách chất lượng ...............................................................................

19

5.4 Hoạch định ...............................................................................................

19

5.5 Trách nhiệm quyền hạn và trao đổi thông tin ..............................................

20

5.6 Xem xét của lãnh đạo.................................................................................

20

6 Quản lý nguồn lực .............................................................................................................

21

6.1 Cung cấp nguồn lực ...................................................................................

21

6.2 Nguồn nhân lực ..............................................................
TCVN
TIÊU CHUN QUC GIA * NATIONAL STANDARD
TCVN ISO 9001 : 2008
Xut bn ln 3
Third edition
H THNG QUN LÝ CHT LƯỢNG CÁC YÊU
CU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
REQUIREMENTS
HÀ NI 2008
Tai lieu ISO 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tai lieu ISO 2008 - Người đăng: lighting89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tai lieu ISO 2008 9 10 245