Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi Sylph Nguyen
Số trang: 558 trang   |   Lượt xem: 736 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KINH TEÁ
VÓ MOÂ

HAØ HÖNG QUOÁC, Ph.D.

KINH TEÁ
COÄNG HEÄ
(Macroeconomics)
Qua Boái Caûnh Vaø Kinh
Nghieäm Cuûa Hoa Kyø

Haø Höng Quoác, Ph.D.

Saùch ñaõ ñöôïc ñaêng kyù vôùi United
States Copyright Office, The Library of Congress, 101 Independence Avenue, S.E., Washington,
D.C., 20559-6000.
Ñaêng kyù soá TXu 967-119
Ngaøy 3 thaùng 10 naêm 2000

Lôøi Giôùi Thieäu
Ñoã Baù Kheâ, Ph.D.

Adjunct Professor of Engineering, California State University, Sacramento
Dean of Science Emeritus, American River
College, Sacramento
Cöïu Vieän Tröôûng, Vieän Ñaïi Hoïc Baùch Khoa
Thuû Ñöùc
Cöïu Phoù Vieän Tröôûng, Vieän Ñaïi Hoïc Saøi Goøn

Traàn Quí Thaân, Ph.D.

B.Sc (Econ), London School of Economics
Ph.D., Cornell University
Cöï u Toå n g Giaù m Ñoá c , Ngaâ n Haø n g Ñoâ n g
Phöông, Saøi Goøn

Ñaây laø moät quyeån saùch do ngöôøi Vieät haûi ngoaïi
vieát cho ngöôøi Vieät trong nöôùc.
Moät coâng trình ñaày thieän chí, ñaäm tình thöông, do
moät chuyeân gia treû tuoåi ñöôïc may maén gaëp vaän
hoäi môùi, thaønh coâng nôi ñaát laï. Nhôù ñeán ñaøn em
v

nôi ñaát meï, taùc giaû muoán chia xeû kinh nghieäm
baûn thaân cho ñaøn em coù haønh trang thích nghi
treân con ñöôøng phuïc hoài vaø phaùt trieån kinh teá ñeå
höng quoác, ñuùng nhö öôùc nguyeän cuûa phuï thaân
khi ñaët teân con laø Haø Höng Quoác.
Moät coâng trình baát vuï lôïi, ñaày hy sinh, vì taùc giaû
vöøa laø moät giaùm ñoác ñiaï phöông Toaøn-Haûo-QuaûnTrò (TQM, Total Quality Mangement) Mieàn Trung
Taây (Midwest) cuûa moät coâng ty trong soá 500 coâng
ty lôùn nhaát cuûa Hoa Kyø (a Fortune 500 company),
vöøa kinh doanh toång quaûn lyù moät xí nghieäp gia
ñình coù ba cô sôû ôû mieàn Nam California, vaäy maø
coøn coá gaéng tìm thôøi giôø ñeå söu taàm soaïn moät aán
phaåm raát suùc tích, höôùng veà coá höông.
Moät coâng trình ñaày can ñaûm, baïo daïn böôùc chaân
vaøo laõnh vöïc chuyeân moân cuûa baäc ñaøn anh trong
vaø ngoaøi nöôùc. Khi rôøi ñaát meï, taùc giaû laø moät
thanh nieân töï hoïc, quaù tuoåi nhöng chöa coù baèng
trung hoïc. Khoâng nhö ña soá di daân khaùc, taùc giaû
ñaõ khoâng queân tieáng meï, traùi laïi, trau doài ñeå baûo
toàn vaø phaùt huy tieáng meï. Nay laïc vaøo röøng töø
ngöõ chuyeân moân, taùc giaû khieâm nhöôøng ñoùn nhaän
pheâ phaùn cuûa ñoäc giaû ñeå hieäu chính vaø phong
phuù hoaù thuaät ngöõ kinh teá Vieät Nam.
Nhôù laïi, tröôùc khi Theá Chieán Thöù Hai chaám döùt
naêm 1945, ôû toaøn coõi Ñoâng Döông döôùi thôøi Phaùp
thuoäc, chæ coù moät vieän ñaïi hoïc, ñoù laø Universiteù
vi

de l’Indochi...
KINH TEÁ
VÓ MOÂ
HAØ HÖNG QUOÁC, Ph.D.
tài liệu kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu kinh tế vĩ mô - Người đăng: Sylph Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
558 Vietnamese
tài liệu kinh tế vĩ mô 9 10 492