Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu lưu trữ

Được đăng lên bởi nguyenthithanh17014
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LẬP HỒ SƠ HIỆN HÀNH VÀ
GIAO NỘP HỒ SƠ, TÀI LIỆU
VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN

03/29/16

1

KHÁI NIỆM
1. Khái niệm hồ sơ
• Là một tập văn bản, tài liệu có liên quan với nhau
về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể
hoặc có một (hoặc một số) đặc điểm chung như
tên loại văn bản; cơ quan, tổ chức ban hành văn
bản; thời gian hoặc những đặc điểm khác
• Hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết
công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ
của một cơ quan hoặc của một cá nhân
2. Các loại hồ sơ
• Hồ sơ nguyên tắc
• Hồ sơ công việc
03/29/16

2

HỒ SƠ NGUYÊN TẮC
• Là tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật
hoặc bản sao các văn bản quy phạm pháp luật,
văn bản hướng dẫn chung về từng mặt công
tác nghiệp vụ dùng làm căn cứ pháp lý, tra cứu
khi giải quyết công việc.
• Ví dụ: Thông tư số 01/2011/TT-BNV; Công văn
số 425/VTLTNN-NVTW …

03/29/16

3

HỒ SƠ CÔNG VIỆC

• Là một tập văn bản, tài liệu có liên quan
với nhau về một vấn đề, một sự việc hoặc
có một số đặc điểm như tên loại văn bản
(tập lưu văn bản), tác giả
• Hình thành trong quá trình giải quyết công
việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ
quan, đơn vị, cá nhân

03/29/16

4

SO SÁNH HAI LOẠI HÌNH HỒ SƠ
HỒ SƠ NGUYÊN TẮC
• Không nhất thiết là
bản gốc, bản chính,
có thể là bản sao các
văn bản (photo)
• Dùng để tra cứu các
nguyên tắc khi giải
quyết công việc

03/29/16

HỒ SƠ CÔNG VIỆC
• Là bản gốc, bản
chính, bản sao có giá
trị pháp lý như bản
chính
• Hình thành trong quá
trình giải quyết công
việc

5

LẬP HỒ SƠ CÔNG VIỆC
• Là việc tập hợp và sắp xếpvăn bản, tài liệu
hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết
công việc (thuộc chức năng, nhiệm vụ) theo
nguyên tắc trình tự diễn biến công việc, thời
gian hình thành văn bản (đối với tập lưu văn
bản), mỗi công việc (hoặc là một cá nhân hay
một loại hình văn bản) thành một hồ sơ
• Người thụ lý công việc là người lập hồ sơ.

03/29/16

6

LẬP HỒ SƠ TRONG QUÁ TRÌNH CHỈNH LÝ

• Là việc phục hồi các hồ sơ đối với những
công việc đã hoàn thành nhưng chưa được
lập hồ sơ, được thực hiện trong quá trình
chỉnh lý tài liệu
• Những hồ sơ này được phục hồi từ những
tài liệu về một công việc đã hoàn thành
nhưng các tài liệu đang bảo quản lẫn lộn
trong các hồ sơ khác, không được sắp xếp
thành một hồ sơ riêng biệt
• Người lập hồ sơ là người chỉnh lý tài liệu.
03/29/16

7

môc ®Ých, yªu cÇu, ®èi tîng

1. Môc ®Ých
2. Yªu cÇu
3. Đối tượng ph¶i lËp hå s¬ hiÖn hµnh

03/29/16

8

Néi dung, ph¬ng ph¸p lËp hå s¬
1. LËp danh môc hå s¬
Kh¸i niÖm
T¸c dông
Căn cø lËp danh môc hå s¬
Ph¬ng p...
03/29/16
03/29/16
1
1
LẬP HỒ SƠ HIỆN HÀNH VÀ
LẬP HỒ SƠ HIỆN HÀNH VÀ
GIAO NỘP HỒ SƠ, TÀI LIỆU
GIAO NỘP HỒ SƠ, TÀI LIỆU
VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN
VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN
Tài liệu lưu trữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu lưu trữ - Người đăng: nguyenthithanh17014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tài liệu lưu trữ 9 10 555