Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn quản lí tài chính I

Được đăng lên bởi phammanhkien1994hn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI I :
ĐẠI CƯƠNG VỀ LUẬT KINH TẾ
VÀ CÁC HÌNH THỨC KINH DOANH TẠI VIỆT NAM
1. Khái niệm về luật kinh tế
2. Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế
3. Phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế
4. Chủ thể tham gia trong luật kinh tế
5. Vai trò của luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường
6. Các hình thức kinh doanh tại Việt Nam
1. KHÁI NIỆM LUẬT KINH TẾ (LUẬT KINH DOANH) :
Hệ thống pháp luật của một nước gồm nhiều qui định được sắp xếp theo một trật
tự thứ bậc, có mối liên hệ nhau, trong đó một hệ thống pháp luật gồm nhiều ngành
luật; mỗi ngành luật gồm nhiều chế định pháp luật; mỗi chế định pháp luật gồm nhiều
qui phạm pháp luật. Như vậy, một ngành luật gồm nhiều chế định pháp luật cùng loại
hay gồm các qui phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật thuộc một lãnh vực
của xã hội.
Luật kinh tế (hay luật kinh doanh) là một ngành luật trong hệ thống pháp luật
Việt Nam, gồm tổng thể các qui phạm pháp luật do Nhà nước ban hành để điều chỉnh
các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế và sản xuất kinh doanh
giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế với các tổ chức kinh tế hoặc giữa các tổ
chức kinh tế với nhau hay nói khác đi luật kinh tế (hay luật kinh doanh) gồm những
qui phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật trong lãnh vực kinh doanh
Trong giai đoạn nước ta theo nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, các hoạt động
kinh doanh chủ yếu thực hiện giữa các đơn vị kinh tế Nhà nước, các hình thức kinh tế
tư nhân rất hạn chế, do đó luật kinh doanh (lúc đó thường được gọi tên là luật kinh tế)
thực chất là những qui định trong lãnh vực quản lý kinh tế của Nhà nước và các đơn vị
kinh doanh thực hiện các chỉ tiêu được định sẵn
Hiện nay, Việt Nam đang xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều
thành phần theo cơ chế thị trường có sự định hướng của Nhà nước với sự tham gia của
nhiều thành phần kinh tế nên khái niệm về luật kinh doanh được hiểu là tổng thể các
qui phạm pháp luật do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh doanh phát
sinh trong quá trình tổ chức, quản lý kinh tế của Nhà nước và trong quá trình sản xuất
kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau, do đó, có phạm vi rộng và đa dạng
hơn so với quan điểm cũ.
2. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT KINH TẾ :
Đối tượng điều chỉnh là thuật ngữ để chỉ quan hệ xã hội (quan hệ pháp luật) cụ
thể chịu sự tác động của qui phạm pháp luật tương ứng
Đối tượng điều chỉnh của luật kinh doanh chỉ những quan hệ pháp luật chịu sự
tác động của các qui phạm pháp luật về kinh doanh, gồm các ...
BÀI I :
ĐẠI CƯƠNG V LUT KINH T
VÀ CÁC HÌNH THC KINH DOANH TI VIT NAM
1. Khái nim v lut kinh tế
2. Đối tượng điu chnh ca lut kinh tế
3. Phương pháp điu chnh ca lut kinh tế
4. Ch th tham gia trong lut kinh tế
5. Vai trò ca lut kinh tế trong nn kinh tế th trường
6. Các hình thc kinh doanh ti Vit Nam
1. KHÁI NIM LUT KINH T (LUT KINH DOANH) :
H thng pháp lut ca mt nước gm nhiu qui định
được sp xếp theo mt trt
t th bc, có mi liên h nhau, trong đó mt h thng pháp lut gm nhiu ngành
lut; mi ngành lut gm nhiu chế định pháp lut; mi chế định pháp lut gm nhiu
qui phm pháp lut. Như vy, mt ngành lut gm nhiu chế định pháp lut cùng loi
hay gm các qui phm pháp lut điu ch
nh các quan h pháp lut thuc mt lãnh vc
ca xã hi.
Lut kinh tế (hay lut kinh doanh) là mt ngành lut trong h thng pháp lut
Vit Nam, gm tng th các qui phm pháp lut do Nhà nước ban hành để điu chnh
các quan h kinh tế phát sinh trong quá trình qun lý kinh tế và sn xut kinh doanh
gia các cơ quan qun lý Nhà nước v kinh tế vi các t chc kinh tế hoc gia các t
chc kinh tế v
i nhau hay nói khác đi lut kinh tế (hay lut kinh doanh) gm nhng
qui phm pháp lut điu chnh các quan h pháp lut trong lãnh vc kinh doanh
Trong giai đon nước ta theo nn kinh tế kế hoch hóa tp trung, các hot động
kinh doanh ch yếu thc hin gia các đơn v kinh tế Nhà nước, các hình thc kinh tế
tư nhân rt hn chế, do đó lut kinh doanh (lúc đó thường được gi tên là lut kinh tế)
th
c cht là nhng qui định trong lãnh vc qun lý kinh tế ca Nhà nước và các đơn v
kinh doanh thc hin các ch tiêu được định sn
Hin nay, Vit Nam đang xây dng và phát trin nn kinh tếng hóa nhiu
thành phn theo cơ chế th trường có s định hướng ca Nhà nước vi s tham gia ca
nhiu thành phn kinh tế nên khái nim v lut kinh doanh được hiu là tng th các
qui ph
m pháp lut do Nhà nước ban hành để điu chnh các quan h kinh doanh phát
sinh trong quá trình t chc, qun lý kinh tế ca Nhà nước và trong quá trình sn xut
kinh doanh gia các ch th kinh doanh vi nhau, do đó, có phm vi rng và đa dng
hơn so vi quan đim cũ.
2. ĐỐI TƯỢNG ĐIU CHNH CA LUT KINH T :
Đối tượng điu chnh là thut ng để ch quan h h
i (quan h pháp lut) c
th chu sc động ca qui phm pháp lut tương ng
Đối tượng điu chnh ca lut kinh doanh ch nhng quan h pháp lut chu s
tác động ca các qui phm pháp lut v kinh doanh, gm các nhóm quan h sau đây:
2.1. Nhóm quan h phát sinh gia các cơ quan qun lý kinh tế và ch th
kinh doanh:
Nhóm quan h ny th hin mi tương quan gia cơ
quan qun lý Nhà nước v
kinh tế và ch th b qun lý, được hình thành và thc hin trên nguyên tc quyn uy,
phc tùng. Nói khác đi, quan h ny phát sinh theo ý chí ca cp qun lý và da trên
các quyết định mang tính cht mnh lnh mà ch th b qun lý phi thc hin.
Tài liệu môn quản lí tài chính I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn quản lí tài chính I - Người đăng: phammanhkien1994hn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tài liệu môn quản lí tài chính I 9 10 518