Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn tài chính quốc tế

Được đăng lên bởi nhoxxinh-tran
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1653 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trắc Nghiệm Tài chính Quốc Tế
1/ Tài chính quốc tế là hệ thống những quan hệ kinh tế nảy sinh giữa:
Các chủ thể của một nước với các tổ chức quốc tế
Các chủ thể ở nước ngoài.
*Các chủ thể của một nước với các chủ thể nước khác và với các tổ chức quốc tế.
Các chủ thể của một nước với các chủ thể nước khác.
2/ Cơ sở khách quan của các quan hệ tài chính quốc tế là:
Sự phân công lao động quốc tế.
Sự phân công lao động quốc tế và các quan hệ kinh tế chính trị giữa các nước.
*Các quan hệ kinh tế, chính trị đối ngoại giữa các nước.
Các quan hệ giữa các tổ chức quốc tế.
3/ Những nhân tố thúc đẩy sự mở rộng và phát triển kinh tế quốc tế là:
Thanh toán quốc tế, tín dụng quốc tế.
Thanh toán quốc tế, tín dụng quốc tế và đầu tư quốc tế.
*Đầu tư quốc tế và sự phát triển của thị trường tài chính quốc tế.
Thanh toán tín dụng và thị trường tài chính quốc tế.

Quynhdt0391-TLU

4/ Các quan hệ kinh tế nảy sinh giữa quốc gia này với các quốc gia khác và với các tổ chức quốc tế
gọi là:
Quan hệ tín dụng quốc tế.
Quan hệ đầu tư quốc tế.
*Quan hệ tài chính quốc tế.
Quan hệ viện trợ quốc tế.
5/ Phân công lao động quốc tế là cơ sở của:
Các quan hệ chính trị.
Các quan hệ ngoại giao.
Các quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế.
Các quan hệ ngoại giao và quan hệ thương mại quốc tế.
6/ Nhận định nào sau đây về tài chính quốc tế là sai:
Tài chính quốc tế là một bộ phận của quan hệ kinh tế quốc tế.
Các quan hệ tài chính vượt ra biên giới của các quốc gia.
*Các quan hệ tài chính quốc tế gắn liền với một đồng tiền duy nhất.
Các quan hệ tài chính luôn gắn liền với quá trình vận động của dòng vốn trong phát triển kinh tế
quốc tế.
7/ Nhận định nào sau đây về tài chính quốc tế là đúng nhất.
Tài chính quốc tế chỉ diễn ra trong phạm vi quốc gia.
Các quan hệ tài chính quốc tế chỉ gắn với quá trình vận động của các dòng vốn trong phát triển kinh
tế của quốc gia.
Các quan hệ tài chính quốc tế vượt ra khỏi biên giới quốc gia.
Tài chính quốc tế là một bộ phận của quan hệ đầu tư quốc tế.
8/ Tài chính quốc tế là một bộ phận của:
Quan hệ đầu tư quốc tế.
Quan hệ tín dụng quốc tế.
*Quan hệ kinh tế quốc tế.

Quynhdt0391-TLU

Quan hệ viện trợ quốc tế.
9/ Các quan hệ ……..thể hiện đường lối đối nội, đối ngoại của nhà nước.
Tài chính.
Kinh tế.
*Tài chính quốc tế.
Tín dụng quốc tế.
10/ Nguyên tắc cơ bản của kinh tế quốc tế và tài chính quốc tế là:
Tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng độc lập chủ quyền lãnh thổ của nhau
Bình đẳng, đôi bên cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền lãnh thổ của nhau.
Tự nguyện, không...
Trắc Nghiệm Tài chính Quốc Tế
1/ Tài chính quốc tế là hệ thống những quan hệ kinh tế nảy sinh giữa:
Các chủ thể của một nước với các tổ chức quốc tế
Các chủ thể ở nước ngoài.
*Các chủ thể của một nước với các chủ thể nước khác và với các tổ chức quốc tế.
Các chủ thể của một nước với các chủ thể nước khác.
2/ Cơ sở khách quan của các quan hệ tài chính quốc tế là:
Sự phân công lao động quốc tế.
Sự phân công lao động quốc tế và các quan hệ kinh tế chính trị giữa các nước.
*Các quan hệ kinh tế, chính trị đối ngoại giữa các nước.
Các quan hệ giữa các tổ chức quốc tế.
3/ Những nhân tố thúc đẩy sự mở rộngphát triển kinh tế quốc tế là:
Thanh toán quốc tế, tín dụng quốc tế.
Thanh toán quốc tế, tín dụng quốc tế và đầu tư quốc tế.
*Đầu tư quốc tế và sự phát triển của thị trường tài chính quốc tế.
Thanh toán tín dụng thị trường tài chính quốc tế.
Quynhdt0391-TLU
Tài liệu môn tài chính quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn tài chính quốc tế - Người đăng: nhoxxinh-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tài liệu môn tài chính quốc tế 9 10 838