Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn tập địa lý kinh tế

Được đăng lên bởi Song Donghee
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ÑEÀ CÖÔNG ÑÒA LYÙ KINH TEÁ
1. Ñaùnh Giaù Caùc Lôïi Theá Vaø Haïn Cheá Caùc Nguoàn Löïc Phaùt Trieån
KT– XH VN :
a. Maët maïnh :
_ VN coù daân soá ñoâng, nguoàn nhaân löïc doài daøo ñaûm baûo nguoàn cung lao
ñoäng trong nöôùc vaø trao ñoåi hôïp taùc lao ñoäng vôùi nöôùc ngoaøi. Theo
UBQGDS : 10. 2002 : DSVN ñaït 80 trieäu daân, 2024 : 99,3 trieäu ngöôøi
_ Nguoàn nhaân löïc cuûa VN doài daøo, chaát löôïng cuûa nguoàn nhaân luïc ngaøy
caøng ñöôïc naâng cao, daàn daàn ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu CNH, HÑH cuûa ñaát
nöôùc.
_ Toác ñoä gia taêng nguoàn nhaân löïc cuûa VN khaù cao, trung bình haøng naêm
laø 3,22%, töùc laø khoaûng 1 trieäu ngöôøi/naêm
_ Chaát löôïng cuûa nguoàn nhaân löïc theå hieän treân caùc maët nhö theå löïc, trí
löïc, naêng löïc laø nhöõng thoâng soá caàn thieát ñeå thoaû maõn cho nhu caàu cuûa thò
tröôøng lao ñoäng hieän nay.
_ Giaù nhaân coâng reû taïm thôøi taïo ra lôïi theá cho VN so vôùi caùc nöôùc khaùc
trong phaân coâng lao ñoäng quoác teá.
_ Cô caáu lao ñoäng trong caùc ngaønh kinh teá quoác daân ñaõ coù nhöõng thay ñoåi
theo höôùng giaûm daàn trong khu vöïc I (Noâng-laâm-ngö) vaø taêng daàn lao
ñoäng trong khu vöïc II (Coâng nghieäp, xaây döïng….) vaø khu vöïc III (Dòch
vuï).
_ Taøi nguyeân thieân nhieân phong phuù, ña daïng : taøi nguyeân du lòch : bieån,
di tích lòch söû; taøi nguyeân khoaùng saûn vôùi tröõ löôïng lôùn, taøi nguyeân ñaát,
röøng….
_ VN naèm trong vaønh ñai Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông laø 1 lôïi theá vì Chaâu
AÙ- Thaùi Bình Döông laø khu vöïc phaùt trieån kinh teá naêng ñoäng cuûa theá giôùi
( thaønh trì kinh teá cuûa theá giôùi ); laø khu vöïc coù trình ñoä kyõ thuaät coâng
ngheä cao cuûa theá giôùi -> taùc ñoäng tích cöïc ñeán söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi
cuûa VN, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho söï chuyeån giao coâng ngheä töø caùc
nöôùc vaøo VN; laø 1 khu vöïc coù döï tröõ ngoaïi teä lôùn nhaát theá giôùi -> taïo
ñieàu kieän thuaän lôïi cho söï chuyeån dòch voán ñaàu tö cuûa caùc nöôùc vaøo VN,
laø 1 khu vöïc coù cheá ñoä chính trò xaõ hoäi töông ñoái oån ñònh.
Tài liệu ôn tập địa lý kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn tập địa lý kinh tế - Người đăng: Song Donghee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tài liệu ôn tập địa lý kinh tế 9 10 12