Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG, KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2013

Được đăng lên bởi Hong Thuan
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2294 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG, KỲ THI TUYỂN
CÔNG CHỨC TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2013
Phần I: Tổng quan hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước, nguyên
tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam.
I. Tổng quan hệ thống chính trị
Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa là liên minh các thiết chế chính trị - xã hội
được thành lập, hoạt động trong mối liên hệ chặt chẽ mà vai trò lãnh đạo thuộc về
Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nhằm thực hiện triệt để quyền
lực nhân dân, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay:
Hệ thống chính trị ở Việt Nam được hình thành trong tiến trình cách mạng và
ra đời từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sau khi lật đổ nền thống trị của thực
dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Nhà nước đầu tiên ở
khu vực Đông Nam Á. Đó là hệ thống chính trị mang tính chất dân chủ nhân dân.
Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân chuyển sang làm nhiệm vụ tính chất xã hội
chủ nghĩa ở miền Bắc từ năm 1954 và trong phạm vi cả nước vào năm 1975.
Hệ thống chính trị Việt Nam gồm các cấu thành thực hiện quyền lực chính trị:
Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Các tổ
chức chính trị - xã hội và đoàn thể nhân dân.
1. Đảng Cộng sản Việt Nam
Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng được ghi nhận trong Điều 4 Hiến pháp 1992
đã được sửa đổi bổ sung năm 2001: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của
giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công
nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư
tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội;
Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuân khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là bộ phận hợp thành của hệ thống chính trị,
vừa là lực lượng lãnh đạo hệ thống chính trị. Sự lãnh đạo của Đảng với hệ thống
chính trị là điều kiện cần thiết và tất yếu để đảm bảo cho hệ thống chính trị giữ
được bản chất gia cấp công nhân, quyền lực thuộc về nhân dân. Điều đó thực tiễn
Việt Nam đã chứng minh, từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng lãnh
đạo nhân dân Việt Nam giành nhiều thắng lợi: Cách mạng Tháng 8 năm 1945 thành
công, lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa; kháng chiến chống Pháp thắng lợi
bằng chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; kháng chiến chống Mỹ kết thúc bằng đại
thắng mùa xuân năm 1975. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới với bao thế lực thù
địch vẫn đang ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo...
1
TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG, KỲ THI TUYỂN
CÔNG CHỨC TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2013
Phần I: Tổng quan hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước, nguyên
tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam.
I. Tổng quan hệ thống chính trị
Hệ thng chính trị xã hội chủ nghĩa là liên minh các thiết chế chính trị - xã hội
được thành lập, hoạt động trong mối liên hệ chặt chẽ mà vai trò lãnh đạo thuộc về
Đảng của giai cấp công nhân nhân dân lao động nhằm thực hiện triệt để quyền
lực nhân dân, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay:
Hệ thống chính trị Việt Nam được hình thành trong tiến trình cách mạng
ra đi t Cách mạng Tháng Tám m 1945, sau khi lật đổ nền thống trị của thc
dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Nhà nước đu tiên
khu vực Đông Nam Á. Đó hệ thống chính trmang tính chất dân chnhân dân.
Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân chuyển sang làm nhiệm vụ tính chất hội
chủ nghĩa ở miền Bắc từ năm 1954 và trong phạm vi cả nước vào năm 1975.
Hệ thống chính trị Việt Nam gồm các cấu thành thực hiện quyền lực chính trị:
Đảng Cộng sản Việt Nam; Nnước Cng hòa xã hi chnghĩa Việt Nam; Các tổ
chức chính trị - xã hội và đoàn thể nhân dân.
1. Đảng Cộng sản Việt Nam
Vị trí, vai trò nh đạo của Đảng được ghi nhận trong Điều 4 Hiến pháp 1992
đã được sửa đổi bổ sung năm 2001: Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tn phong ca
giai cấp ng nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công
nhân, nhân dân lao đng của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác nin
tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội;
Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuân khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bộ phận hợp thành của hệ thống chính trị,
vừa là lực lượng lãnh đạo hệ thng chính trị. Sự lãnh đạo của Đảng vi hệ thống
chính trđiều kiện cần thiết tất yếu đ đảm bảo cho h thống chính trị gi
được bản chất gia cấp công nhân, quyền lực thuộc về nhân dân. Điều đó thực tiễn
Việt Nam đã chứng minh, từ khi Đảng Cộng sản Vit Nam ra đi, Đảng lãnh
đạo nhân dân Việt Nam giành nhiu thắng lợi: Cách mạng Tháng 8 năm 1945 thành
công, lp nên nước Việt Nam dân ch Cộng hòa; kng chiến chống Pháp thắng lợi
bằng chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; kháng chiến chống Mỹ kết thúc bằng đại
thắng mùa xuân năm 1975. Ngày nay, trong công cuộc đổi mi với bao thế lực thù
địch vẫn đang ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đ
chính quyền, s dụng các chiêu bài “ Dân chủ”; “Nhân quyn”; “Dân tc” chĩa mũi
TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG, KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG, KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2013 - Người đăng: Hong Thuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG, KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2013 9 10 2