Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn thi công chức về quản lý nhà nước

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 13087 lần   |   Lượt tải: 52 lần
CHUYÊN ĐỀ 1
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
›
I/ KHÁI NIỆM BỘ MÁY NHÀ NƯỚC, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC:
1/ Khái niệm bộ máy Nhà nước:
*Bộ máy nhà nước: là hệ thống các cơ quan nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở những nguyên
tắc chung, thống nhất, nhằm thực hiện nhiệm vụ, chức năng chung của nhà nước.
*Bộ máy nhà nước CHXHCNVN có đặc trưng:
- Cơ cấu tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước bảo đảm tính thống nhất của quyền lực nhà nước. Tất cả
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các cơ quan đại diện do
nhân dân lập ra. Các cơ quan khác của nhà nước đều bắt nguồn từ cơ quan đại diện dân cử, chịu trách nhiệm và báo
cáo trước cơ quan đó.
- Tuy bộ máy nhà nước ta được tổ chức theo nguyên tắc tập trung, quyền lực nhà nước là thống nhất,
nhưng trong bộ máy nhà nước có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan thực hiện các quyền lập pháp, hành
pháp, tư pháp nhằm tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn, lẫn lộn chức năng giữa chúng.
- Bộ máy nhà nước thống nhất quản lý các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
*Chức năng của bộ máy nhà nước: thể hiện trên ba lĩnh vực hoạt động: lập pháp, hành pháp, tư pháp.
+ Trên lĩnh vực lập pháp: Bộ máy nhà nước thể chế hoá đường lối, quan điểm của Đảng Cộng Sản thành
pháp luật của nhà nước.
+ Trên lĩnh vực hành pháp: Bộ máy nhà nước bằng hoạt động cụ thể, đưa pháp luật vào đời sống xã hội,
bảo đảm để pháp luật nhà nước trở thành khuôn mẫu hoạt động của nhà nước, xã hội bảo đảm thực hiện thống nhất
trong toàn quốc.
+ Trên lĩnh vực tư pháp: Bằng hoạt động cụ thể của từng cơ quan, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện
nghiêm nhằm duy trì trật tự, kỷ cương, ổn định xã hội.
2/ Cơ quan nhà nước:
* Cơ quan nhà nước là bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước.
* Đặc điểm cơ bản của cơ quan nhà nước:
- Các cơ quan nhà nước được thành lập theo trình tự nhất định được quy định trong pháp luật.
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền do pháp luật quy định.
- Hoạt động của cơ quan nhà nước mang tính quyền lực và được bảo đảm bằng quyền lực nhà nước. Hoạt
động đó được tuân theo thủ tục do pháp luật quy định.
Những người đảm nhiệm chức trách trong các cơ quan nhà nước phải là công dân Việt Nam.
II/ HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
1/ Quốc Hội nước CHXHCNVN:
- QH là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước
CHXHCNVN.
- QH là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp.
- QH quyết định những vấn đề cơ bản nhất về đối nội và đối ngoại của đấ...
CHUYÊN ĐỀ 1
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
›
I/ KHÁI NIỆM BỘ MÁY NHÀ NƯỚC, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC:
1/ Khái niệm bộ máy Nhà nước :
*Bộ máy nhà nước: là hệ thống các cơ quan nhà nước được tổ chứchoạt động trên cơ sở những nguyên
tắc chung, thống nhất, nhằm thực hiện nhiệm vụ, chức năng chung của nhà nước.
*Bộ máy nhà nước CHXHCNVN có đặc trưng:
- Cơ cấu tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước bảo đảm tính thống nhất của quyền lực nhà nước. Tất cả
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các quan đại diện do
nhân dân lập ra. Các cơ quan khác của nhà nước đều bắt nguồn từ cơ quan đại diện dân cử, chịu trách nhiệm và báo
cáo trước cơ quan đó.
- Tuy bộ máy nhà nước ta được tổ chức theo nguyên tắc tập trung, quyền lực nhà nước thống nhất,
nhưng trong bộ máy nhà nước sự phân công, phối hợp giữa các quan thực hiện các quyền lập pháp, hành
pháp, tư pháp nhằm tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn, lẫn lộn chức năng giữa chúng.
- Bộ máy nhà nước thống nhất quản lý các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
*Chức năng của bộ máy nhà nước: thể hiện trên ba lĩnh vực hoạt động: lập pháp, hành pháp, tư pháp.
+ Trên lĩnh vực lập pháp: Bộ máy nhà nước thể chế hoá đường lối, quan điểm của Đảng Cộng Sản thành
pháp luật của nhà nước.
+ Trên lĩnh vực hành pháp: Bộ máy nhà nước bằng hoạt động cụ thể, đưa pháp luật vào đời sống hội,
bảo đảm để pháp luật nhà nước trở thành khuôn mẫu hoạt động của nhà nước, xã hội bảo đảm thực hiện thống nhất
trong toàn quốc.
+ Trên lĩnh vực pháp: Bằng hoạt động cụ thể của từng quan, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện
nghiêm nhằm duy trì trật tự, kỷ cương, ổn định xã hội.
2/ Cơ quan nhà nước:
* Cơ quan nhà nước là bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước.
* Đặc điểm cơ bản của cơ quan nhà nước:
- Các cơ quan nhà nước được thành lập theo trình tự nhất định được quy định trong pháp luật.
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền do pháp luật quy định.
- Hoạt động của quan nhà nước mang tính quyền lựcđược bảo đảm bằng quyền lực nhà nước. Hoạt
động đó được tuân theo thủ tục do pháp luật quy định.
Những người đảm nhiệm chức trách trong các cơ quan nhà nước phải là công dân Việt Nam.
II/ HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
1/ Quốc Hội nước CHXHCNVN:
- QH quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước
CHXHCNVN.
- QH là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp.
- QH quyết định những vấn đề bản nhất về đối nội đối ngoại của đất nước, các nhiệm vụ kinh tế -
hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.
- QH xác định các nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, trực tiếp bầu, bổ
nhiệm các chức vụ cao nhất trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương.
Tài liệu ôn thi công chức về quản lý nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn thi công chức về quản lý nhà nước - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Tài liệu ôn thi công chức về quản lý nhà nước 9 10 62