Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn thi kho bạc

Được đăng lên bởi viethoanghp66
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1186 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG
THUỘC KBNN QUẢNG NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 164 /QĐ-KBNN ngày 17 /03 /2010
của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước)

Các phòng là các đơn vị thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (KBNN tỉnh), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc
KBNN tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định tại Quyết định sô 362/QĐ-BTC ngày 11 tháng 02 năm 2010 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể
như sau:
I. NHIỆM VỤ
1. Phòng Tổng hợp
1. Tham mưu, giúp Giám đốc KBNN tỉnh trong việc:
a) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của KBNN tỉnh; là đầu mối đôn đốc các đơn
vị triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công
tác của KBNN tỉnh;
b) Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính; là đầu mối đôn
đốc thức hiện, tổng hợp báo cáo theo quy định;
c) Dự thảo các văn bản hướng dẫn; hướng dẫn, kiểm tra KBNN các huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh (KBNN huyện) trực thuộc về việc thực hiện công tác pháp chế, cải cách
hành chính, quản lý ngân quỹ, thống kê tổng hợp, huy động vốn cho ngân sách nhà nước
(NSNN) và cho đầu tư phát triển;
d) Tham gia với các đơn vị có liên quan về các đề án, chính sách, chế độ liên quan
đến lĩnh vực quản lý của đơn vị; tham gia ý kiến về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội
và các giải pháp tài chính của địa phương;
đ) Xây dựng định mức tồn ngân quỹ và tổ chức quản lý, điều hoà ngân quỹ tại KBNN tỉnh
theo quy định.
2. Tổ chức thực hiện công tác phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ: lập kế hoạch,
thông tin tuyên truyền, lập kế hoạch ấn chỉ, điều phối ấn chỉ phục vụ công tác phát hành;
tổng hợp và báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả phát hành, thanh toán trái phiếu
Chính phủ.
Phối hợp với các cơ quan chức năng giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án phát
hành các loại trái phiếu chính quyền địa phương khi được giao.
3. Rà soát, hệ thống hoá các văn bản do KBNN tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực
hoạt động của KBNN tỉnh; kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đình chỉ hoặc thu hồi đối
với các văn bản không phù hợp quy định; tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật
tại KBNN tỉnh.
4. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt.
5. Thẩm định về mặt pháp lý nội dung các dự thảo văn bản hướng dẫn, triển khai
thực h...
HỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG
THUỘC KBNN QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 164 /QĐ-KBNN ngày 17 /03 /2010
của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước)
Các phòng các đơn vị thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (KBNN tỉnh), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc
KBNN tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định tại Quyết định 362/QĐ-BTC ngày 11 tháng 02 năm 2010 của
Bộ trưởng Bộ i chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ
chức của Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể
như sau:
I. NHIỆM VỤ
1. Phòng Tổng hợp
1. Tham mưu, giúp Giám đốc KBNN tỉnh trong việc:
a) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của KBNN tỉnh; là đầu mối đôn đốc các đơn
vị triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công
tác của KBNN tỉnh;
b) Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính; là đầu mối đôn
đốc thức hiện, tổng hợp báo cáo theo quy định;
c) Dự thảo các văn bản hướng dẫn; hướng dẫn, kiểm tra KBNN các huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh (KBNN huyện) trực thuộc về việc thực hiện công tác pháp chế, cải cách
hành chính, quản lý ngân quỹ, thống kê tổng hợp, huy động vốn cho ngân sách nhà nước
(NSNN) và cho đầu tư phát triển;
d) Tham gia với các đơn vị liên quan về các đ án, chính sách, chế độ liên quan
đến lĩnh vực quản lý của đơn vị; tham gia ý kiến về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội
và các giải pháp tài chính của địa phương;
đ) Xây dựng định mức tồn ngân quỹ và tổ chức quản lý, điều hoà ngân quỹ tại KBNN tỉnh
theo quy định.
2. Tổ chức thực hiện công tác phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ: lập kế hoạch,
thông tin tuyên truyền, lập kế hoạch ấn chỉ, điều phối ấn chỉ phục vụ công tác phát hành;
tổng hợp và báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả phát hành, thanh toán trái phiếu
Chính phủ.
Phối hợp với các cơ quan chức năng giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án phát
hành các loại trái phiếu chính quyền địa phương khi được giao.
3. Rà soát, hệ thống hoá các văn bản do KBNN tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực
hoạt động của KBNN tỉnh; kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đình chỉ hoặc thu hồi đối
với các văn bản không phù hợp quy định; tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật
tại KBNN tỉnh.
4. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt.
5. Thẩm định về mặt pháp lý nội dung các d thảo văn bản hướng dẫn, triển khai
thực hiện chế, chính sách do KBNN tỉnh ban hành tham gia dự thảo hướng dẫn
chế, chính sách do KBNN và các cơ quan khác lấy ý kiến.
Tài liệu ôn thi kho bạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn thi kho bạc - Người đăng: viethoanghp66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tài liệu ôn thi kho bạc 9 10 632