Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu ôn thi môn kinh tế công cộng

Được đăng lên bởi Vukieu Nga
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Nền kinh tế hỗn hợp là nền kinh tế có sự điều tiết của cả 2 bàn
tay vô hình của thị trường và hữu hình của chính phủ, nhưng bàn tay của
chính phủ mạnh hơn.
Sai vì◊
+ nền kinh tế hỗn hợp là nền kinh tế có sự điều tiết của cả 2 bàn tay vô
hình của thị trường và hữu hình của chính phủ tuy nhiên sự can thiệp của
chính phủ chỉ nhằm mục địch
- giải quyết các thất bại của thị trường như độc quyền, ngoại ứng , thong
tin không đối xứng, hang hóa công cộng
- phân bổ nguồn lực hợp lý
- giải quyết vấn đề công bằng xã hội
Không thể nói rằng sự điều tiết của bàn tay vô hình của thị trường mạnh
hơn hay bàn tay hữu hình của chính phủ mạnh hơn vì sự can thiệp này ở
mỗi nền kinh tế là khác nhau
Câu 2: Vì KVCC là khu vực của chính phủ nên chính phủ cần có những
chính sách ưu đãi cho khu vực này để cạnh tranh thắng thế KVTN
Sai vì việc đầu tư phát triển KVCC hay KVTT là do tính toán đến tổng
phúc lợi xã hội chứ không ưu đãi cho bất cứ khu vực nào◊
Câu 3: Trong điều kiện nền kinh tế ko ổn định thì phân bổ nguồn lực theo
cơ chế thị trường ko đảm bảo đạt được hiệu quả Pareto
Đúng vì◊
+ Hiệu quả pareto: Một sự phân bổ nguồn lực được gọi là đạt hiệu quả
Pareto nếu như không có cách nào phân bổ lại các nguồn lực để làm cho ít
nhất một người được lợi hơn mà không làm thiệt hại đến bất kỳ ai khác
+ Nếu nền kinh tế vận hành hoàn hảo thì phân bổ nguồn lực theo cơ chế
thị trường sẽ đạt hiệu quả pareto

+Nếu nền kinh tế không ổn định ( độc quyền , ngoại ứng ...) thì việc phân
bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường sẽ làm cho tổng lợi ích xã hội giảm.
( vd như mất không do độc quyền hay ngoại ứng gây ra ).Lúc đó cần sự
can thiệp của chính phủ nhằm làm tăng tổng phúc lợi xã hội, điều tiết
nền kinh tế đạt hiệu quả pareto
Câu 4: Chính sách ưu đãi tín dụng cho các doanh nghiệp tư nhân đang thua
lỗ để duy trì công ăn việc làm cho người lao động là một chính sách tương
hợp với cơ chế thị trường
Sai vì đây là chính sách trợ cấp cho doanh nghiệp◊
Câu 5: Bản thân chính phủ cũng là một nguy cơ đe doạ cạnh tranh và sở
hữu tư nhân
Sai vì chính phủ có vai trò điều tiết nền kinh tế vĩ mô◊
Câu 6: Một phân bổ nguồn lực đạt hiệu quả Pareto luôn hoàn thiện hơn
một phân bổ khác chưa hiệu quả
Đúng vì◊
+ Hiệu quả pareto: Một sự phân bổ nguồn lực được gọi là đạt hiệu quả
Pareto nếu như không có cách nào phân bổ lại các nguồn lực để làm cho ít
nhất một người được lợi hơn mà không làm thiệt hại đến bất kỳ ai khác
+ khi đạt hiệu quả Pareto thì nguồn lực được sử dụng hoàn toàn
Câu 7: Chương trình "Tấm lòng và...
u 1: N n kinh t h n h p là n n kinh t s đi u ti t c a c 2 bàn ế ế ế
tay hình c a th tr ng và h u hình c a chính ph , nh ng bàn tay c a ườ ư
chính ph m nh h n. ơ
Sai vì
+ n n kinh t h n h p là n n kinh t s đi u ti t c a c 2n tay vô ế ế ế
hình c a th tr ng h u hình c a chính ph tuy nhiên s can thi p c a ườ
chính ph ch nh m m c đ ch
- gi i quy t các th t b i c a th tr ng nh đ c quy n, ngo i ng , thong ế ườ ư
tin không đ i x ng, hang hóa công c ng
- phân b ngu n l c h p lý
- gi i quy t v n đ công b ng xã h i ế
Không th nói r ng s đi u ti t c an tay vô hình c a th tr ng m nh ế ườ
h n hay bàn tay h u hình c a chính ph m nh h n vì s can thi p này ơ ơ
m i n n kinh t khác nhau ế
u 2: Vì KVCC là khu v c c a chính ph nên chính ph c n có nh ng
chính sách u đãi cho khu v c này đ c nh tranh th ng th KVTN ư ế
Sai vì vi c đ u t phát tri n KVCC hay KVTT do tính toán đ n t ng ư ế
phúc l i xã h i ch không u đãi cho b t c khu v c nào ư
u 3: Trong đi u ki n n n kinh t ko n đ nh thì pn b ngu n l c theo ế
c ch th tr ng ko đ m b o đ t đ c hi u qu Pareto ơ ế ườ ượ
Đúng vì
+ Hi u qu pareto: M t s phân b ngu n l c đ c g i là đ t hi u qu ượ
Pareto n u nh không cách nào phân b l i các ngu n l c đ làm cho ítế ư
nh t m t ng i đ c l i h n mà không làm thi t h i đ n b t kỳ ai khác ườ ượ ơ ế
+ N u n n kinh t v n hành hoàn h o thì phân b ngu n l c theo c chế ế ậ ơ ế
th tr ng s đ t hi u qu pareto ườ
tài liệu ôn thi môn kinh tế công cộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu ôn thi môn kinh tế công cộng - Người đăng: Vukieu Nga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
tài liệu ôn thi môn kinh tế công cộng 9 10 4