Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu phân tích thẩm định dự án đầu tư

Được đăng lên bởi ledangdangtrinh
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1382 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thẩm ñịnh dự án ñầu tư
Bài ñọc1
Bỏ qua những khái niệm hàn lâm và những ñịnh nghĩa chứa ñựng biết bao ngôn từ hoa mỹ,
gây tranh cãi và tốn kém nhiều giấy mực, bản chất ñích thực của dự án ñầu tư suy cho cùng chỉ ñơn
giản là việc bỏ ra những ñồng tiền ngày hôm nay ñể kỳ vọng sẽ thu ñược chúng về trong tương lai.
Dòng tiền chi ra hôm nay là thực nhưng dòng tiền sẽ thu về trong tương lai mới chỉ là dự
ñoán, hãy còn là những con số vô hồn, ñôi khi ñược gọt giũa rất ñẹp, nằm yên lành trên những
trang giấy trắng mà thôi. Chính vì cái ngày mai chưa biết ấy mà ai cũng tỏ ra có lý khi nghĩ về dự
án.
Nhưng tiền tệ có tính thời gian. Tôi, bạn, các nhà tư bản và cả Bà Ngoại chân quê nữa, ai
cũng muốn nhận ñược ñồng tiền chắc chắn ngày hôm nay (ñồng tiền an toàn) hơn là những ñồng
tiền không chắc chắn (ñồng tiền rủi ro) vào năm sau.
Mặt khác, các nguồn lực luôn hạn hẹp chứ không phải là vô tận. Thẩm ñịnh, lựa chọn và
quyết ñịnh ñầu tư vào một dự án cũng có nghĩa là chấp nhận bỏ qua cơ hội ñầu tư vào một dự án
khác 2.
Cứ như vậy, dự án không có gì là ghê gớm cả mà trái lại, nó chứa ñựng những ñiều rất gần
gũi với suy nghĩ tự nhiên của tất cả mọi người. Những câu hỏi thật ñơn giản và bình thường như
vậy sẽ trở thành chủ ñề dẫn dắt cho các thảo luận của chương này.
Do phạm vi của chủ ñề quyển sách, một số nội dung sâu hơn về thẩm ñịnh dự án sẽ không
có dịp ñề cập ñến 3. Chương này chỉ nhằm tập trung thảo luận những vấn ñề kỹ thuật: tính thời gian
của tiền tệ; kỹ thuật chiết khấu dòng tiền; hệ thống các chỉ tiêu ñánh giá dự án, xử lý lạm phát, kỹ
thuật phân tích rủi ro của dự án.
I. Vì sao tiền tệ có tính thời gian
Một ñồng tiền có giá trị khác nhau vào hai thời ñiểm khác nhau. Khoảng cách thời gian càng dài và
cơ hội sinh lời càng cao thì sự khác biệt trong giá trị giữa hai thời ñiểm của nó càng lớn.
Quả vậy, nếu bạn cho bạn thân của mình mượn số tiền 50 ngàn ñồng vào buổi sáng, ñến
buổi trưa thì nhận lại 4. Lúc ấy, 50 ngàn là như nhau, hay nói cách khác, bạn không thấy có sự khác
biệt nào về giá trị thời gian của tiền tệ.
Nhưng nếu bạn mua cổ phiếu của Công ty VaBiCo cách ñây hai năm với giá 40 ngàn ñồng
một cổ phiếu, tất nhiên mục ñích mua (ñầu tư) là kiếm lời, thì lại là câu chuyện khác. Sau khi mua,
giá cổ phiếu có lúc tăng cao hơn 40 ngàn, bạn bảo hãy chờ lên nữa ñể kiếm lời nhiều hơn; có lúc giá
rớt xuống thấp hơn 40 ngàn, bạn hy vọng nó sẽ lên trở lại. Hôm nay trên thị trường giá ñúng 40
ngàn, vì cần tiền nên bạn mang ñi bán. Bạn ñã từng bỏ ra 40 ngàn ñồng cách ñây...
Thẩm ñịnh dự án ñầu tư
Bài ñọc
1
Bỏ qua những khái niệm hàn lâm những ñịnh nghĩa chứa ñựng biết bao ngôn từ hoa mỹ,
gây tranh cãi và tốn kém nhiều giấy mực, bản chất ñích thực của dự án ñầu tư suy cho cùng chỉ ñơn
giản là việc bỏ ra những ñồng tiền ngày m nay ñể kỳ vọng sẽ thu ñược chúng về trong tương lai.
Dòng tiền chi ra hôm nay là thực nhưng dòng tiền sẽ thu về trong tương lai mới chỉ dự
ñoán, hãy còn những con số hồn, ñôi khi ñược gọt giũa rất ñẹp, nằm n lành trên những
trang giấy trắng thôi. Chính cái ngày mai chưa biết y ai cũng tỏ ra khi nghĩ về dự
án.
Nhưng tiền tệ tính thời gian. Tôi, bạn, các nhà bản cả Ngoại chân quê nữa, ai
cũng muốn nhận ñược ñồng tiền chắc chắn ngày hôm nay (ñồng tiền an toàn) hơn những ñồng
tiền không chắc chắn (ñồng tiền rủi ro) vào năm sau.
Mặt khác, các nguồn lực luôn hạn hẹp chứ không phải tận. Thẩm ñịnh, lựa chọn và
quyết ñịnh ñầu vào một dự án cũng nghĩa chấp nhận bỏ qua hội ñầu vào một dự án
khác
2
.
Cứ như vậy, dự án không ghê gớm cả trái lại, chứa ñựng những ñiều rất gần
gũi với suy nghĩ tự nhiên của tất cả mọi người. Những câu hỏi thật ñơn giản và bình thường như
vậy sẽ trở thành chủ ñề dẫn dắt cho các thảo luận của chương này.
Do phạm vi của chủ ñề quyển sách, một số nội dung sâu n vthẩm ñịnh dự án skhông
có dịp ñề cập ñến
3
. Chương này chỉ nhằm tập trung thảo luận những vấn ñề kỹ thuật: tính thời gian
của tiền tệ; kthuật chiết khấu dòng tiền; hệ thống các chỉ tiêu ñánh giá dán, xử lạm phát, k
thuật phân tích rủi ro của dự án.
I.
Vì sao tiền tệ có tính thời gian
Một ñồng tiền giá trị khác nhau vào hai thời ñiểm khác nhau. Khoảng cách thời gian càng dài và
cơ hội sinh lời càng cao thì sự khác biệt trong giá trị giữa hai thời ñiểm của nó càng lớn.
Quả vậy, nếu bạn cho bạn thân của mình mượn số tiền 50 ngàn ñồng vào buổi sáng, ñến
buổi trưa thì nhận lại
4
. Lúc ấy, 50 ngàn là như nhau, hay nói cách khác, bạn không thấy sự khác
biệt nào về giá trị thời gian của tiền tệ.
Nhưng nếu bạn mua cổ phiếu của Công ty VaBiCo cách ñây hai năm với giá 40 ngàn ñồng
một cổ phiếu, tất nhiên mục ñích mua (ñầu tư) kiếm lời, thì lại câu chuyện khác. Sau khi mua,
giá cổ phiếu có lúc tăng cao hơn 40 ngàn, bạn bảo hãy chờ lên nữa ñể kiếm lời nhiều hơn; có lúc giá
rớt xuống thấp hơn 40 ngàn, bạn hy vọng sẽ lên trở lại. Hôm nay trên thị trường giá ñúng 40
ngàn, cần tiền nên bạn mang ñi bán. Bạn ñã từng bỏ ra 40 ngàn ñồng cách ñây hai năm, bây giờ
thu lại cũng ñúng 40 ngàn ñồng. Lúc này, bạn có nói là huề vốn? Câu trả lời chắn hẳnkhông.
như vậy, bạn ñã thừa nhận rằng cùng số tiền 40 ngàn ñồng, giá trị của chúng sẽ khác nhau vào hai
thời ñiểm khác nhau.
Có ít nhất là ba lý do sau ñây có thể dùng ñể giải thích về tính thời gian của tiền tệ
5
.
1
Trích chương 12, sách: Kế toán quản trị (2003), NXB ðại học Quốc gia Tp. HCM, NXB Thống tái bản lần th
hai, cùng tác giả.
2
Khoa học kinh tế suy ñến cùng là khoa học về sự khan hiếm các nguồn lực. Quả vậy, nếu nguồn lực là vô tận thì sẽ
không còn kinh tế học và tất nhiên không cần phải thẩm ñịnh dự án và cả môn học kế toán quản trị này, cũng không
cần nữa.
3
Có thể tham khảo các sách (cùng tác giả): Phân tích hoạt ñộng doanh nghiệp (2000)-NXB ðHQG, NXB Thống kê
tái bản lần thứ sáu; Phân tích quản trị tài chính (2002)-NXB ðHQG, NXB Thống kê tái bản lần thứ ba.
4
ðã gọi là bạn thân mà, ai nỡ lấy lãi.
5
Time value of money
Tài liệu phân tích thẩm định dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu phân tích thẩm định dự án đầu tư - Người đăng: ledangdangtrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Tài liệu phân tích thẩm định dự án đầu tư 9 10 154