Ktl-icon-tai-lieu

tai lieu QLNN

Được đăng lên bởi samla62
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2009 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ THI
1. Bằng các ví dụ cụ thể làm sáng tỏ xu hướng phát triển của hình thức NN.
2. Cho một ví dụ cụ thể về một sự kiện pháp lý và một quan hệ pháp luật tương
ứng, phân tích cấu thành của quan hệ pháp luật đó.
3. Cho ví dụ cụ thể về một văn bản quy phạm pháp luật và một văn bản áp dụng
pháp luật tương ứng, phân tích mối quan hệ giữa chúng.
4. Xác định các trường hợp sau, trường hợp nào đúng, trường hợp nào sai, tại
sao?
a) Mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội đều phải chịu trách nhiệm pháp lý.
b) Trong mộ số trường hợp, tổ chức xã hội được thực hiện hoạt động áp dụng
pháp luật.
5. Phân tích mối quan hệ giữa pháp chế và dân chủ trong nhà nước pháp quyền.
6. Cho ví dụ cụ thể chứng minh bộ máy nhà nước ta được tổ chức và hoạt động
theo nguyên tắc tập trung dân chủ (2 điểm).
7. Cho ví dụ cụ thể về một vi phạm pháp luật và phân tích các yếu tố cấu thành
pháp lý của phạm vi đó. Giữa vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý có mối
quan hệ như thế nào?
8. Xác định các trường hợp sau, trường hợp nào đúng, trường hợp nào sai, tại
sao?
a) Mọi tập quán đều là tập quán pháp.
b) Mọi hành vi của con người đều là sự kiện pháp lý.
b) Sai
- Ví dụ về hành vi xã hội không là sự kiện pháp lý: Khi một người cắt tóc mài
dao trước mặt chúng ta thì chúng ta không hề chạy trốn vì chúng ta hiểu rằng đó
không phải là sự đe dọa.
- Câu đúng phải là: Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là sự kiện pháp lý, gây
nên những hậu quả pháp lý nhất định.
9. Phân tích mối quan hệ giữa hình thức nhà nước với bộ máy nhà nước?(3Đ)
10. Bằng ví dụ cụ thể làm rõ mối quan hệ giữa pháp luật và phong tục tập quán.
11. Cho ví dụ cụ thể về 1 vi phạm pháp luật và phân tích các yếu tố cấu thành
pháp lý của vi phạm đó, giữa vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý có mối
quan hệ như thế nào?(3đ)
12. Xác định các trường hợp sau: trường hợp nào đúng, trường hợp nào sai?
a) Mọi quyết định của bộ trưởng đều là văn bản quy phạm pháp luật.
b) Công dân có quyền hoạt động áp dụng pháp luật.
Câu 13:
a) Cho ví dụ cụ thể về 1 vi phạm pháp luật và phân tích các yếu tố cấu thành
pháp lý của vi phạm đó?
b) Giữa vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý có mối quan hệ như thế nào?
Câu 13:
a) Ví dụ vi phạm pháp luật hình sự
1. Tình huống

- Chị Thanh (40 tuổi, không chồng), có quan hệ với anh Lê Mạnh H (đã có vợ),
và sinh được một đứa con (cháu Minh). Sau khi chấm dứt quan hệ với anh H,
chị luôn bị một người tên Đỗ Thị Kim Duân...
ĐỀ THI
1. Bằng các ví dụ cụ thể làm sáng tỏ xu hướng phát triển của hình thức NN.
2. Cho một ví dụ cụ thể về một sự kiện pháp lý và một quan hệ pháp luật tương
ứng, phân tích cấu thành của quan hệ pháp luật đó.
3. Cho ví dụ cụ thể về một văn bản quy phạm pháp luật và một văn bản áp dụng
pháp luật tương ứng, phân tích mối quan hệ giữa chúng.
4. Xác định các trường hợp sau, trường hợp nào đúng, trường hợp nào sai, tại
sao?
a) Mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội đều phải chịu trách nhiệm pháp lý.
b) Trong mộ số trường hợp, tổ chức xã hội được thực hiện hoạt động áp dụng
pháp luật.
5. Phân tích mối quan hệ giữa pháp chế và dân chủ trong nhà nước pháp quyền.
6. Cho ví dụ cụ thể chứng minh bộ máy nhà nước ta được tổ chức và hoạt động
theo nguyên tắc tập trung dân chủ (2 điểm).
7. Cho ví dụ cụ thể về một vi phạm pháp luật và phân tích các yếu tố cấu thành
pháp lý của phạm vi đó. Giữa vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý có mối
quan hệ như thế nào?
8. Xác định các trường hợp sau, trường hợp nào đúng, trường hợp nào sai, tại
sao?
a) Mọi tập quán đều là tập quán pháp.
b) Mọi hành vi của con người đều là sự kiện pháp lý.
b) Sai
- Ví dụ về hành vi xã hội không là sự kiện pháp lý: Khi một người cắt tóc mài
dao trước mặt chúng ta thì chúng ta không hề chạy trốn vì chúng ta hiểu rằng đó
không phải là sự đe dọa.
- Câu đúng phải là: Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là sự kiện pháp lý, gây
nên những hậu quả pháp lý nhất định.
9. Phân tích mối quan hệ giữa hình thức nhà nước với bộ máy nhà nước?(3Đ)
10. Bằng ví dụ cụ thể làm rõ mối quan hệ giữa pháp luật và phong tục tập quán.
11. Cho ví dụ cụ thể về 1 vi phạm pháp luật và phân tích các yếu tố cấu thành
pháp lý của vi phạm đó, giữa vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý có mối
quan hệ như thế nào?(3đ)
12. Xác định các trường hợp sau: trường hợp nào đúng, trường hợp nào sai?
a) Mọi quyết định của bộ trưởng đều là văn bản quy phạm pháp luật.
b) Công dân có quyền hoạt động áp dụng pháp luật.
Câu 13:
a) Cho ví dụ cụ thể về 1 vi phạm pháp luật và phân tích các yếu tố cấu thành
pháp lý của vi phạm đó?
b) Giữa vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý có mối quan hệ như thế nào?
Câu 13:
a) Ví dụ vi phạm pháp luật hình sự
1. Tình huống
tai lieu QLNN - Trang 2
tai lieu QLNN - Người đăng: samla62
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
tai lieu QLNN 9 10 163