Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu quản lý dự án

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 3151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các cách xác định đường găng:
1. sử dụng công cụ lọc:
trong cửa sổ Gantt chart vào menu Projectà Filter forà Critical
2. Sử dụng Gantt chart wizard
Formatà Gantt chart Wizardà chọn next 1 lầnà chọn critical pathà finishà
fomat ità exit wizard.
3. Projectà sortà sort byà Critical
4. Projectà group byà critical
5. trong cửa sổ gantt chart chọn viewà tableà schedule ( các công việc có
thời gian dự trữ toàn phần =0 là các công việc găng)
6. menu viewàchọn more viewà detail ganttà apply
7. viewà reportsà chọn custom reportsà critical tasksà preview ( để xem
báo cáo về các công việc găng)
8. viewà reportsà overviewà selectà critical tasksà select sẽ hiện ra báo
cáo về các công việc găng.
9. toolsà optionsà calculationà chọn calculate multiple critical pathsà hiện
ra thời gian dự trữ toàn phần ở vùng nhìn trái. Các công việc có thời gian
dự trữ toàn phần =0 là cv găng.
trong gantt chart, network diagram hay traking gantt đều có thể thực hiện
bằng cách này.
( có thể dùng view network diagram đấy nhỉ? Những công việc có màu đỏ là cv găng.
Đường nối các cv đó là đường găng)

Câu 1: ND của QLDA
a. QL vĩ mô và QLvi mô đối với các dự án
+ QL vĩ mô đối với dự án là QL Nhà nước đối với dự án là tổng thể các biện pháp vĩ mô
tác động đến các yếu tố của quá trình hình thành, thực hiện và kết thúc D.án.
Nhà nước theo dõi chặt chẽ, định hướng và chi phối hoạt động của d.án nhằm đảm bảo
cho dự án đóng góp tích cực cho việc phát triển ktxh
Các c.cụ quản lý vĩ mô chính của Nhà nước đối với dự án bao gồm các c.sách, quy
hoạch như :c.sách về tài chính, tiền tệ, tỷ giá, lãi suất, c.sách đtư, c.sách thuế...

+QL vi mô là quản lý các hoạt động cụ thể của dự án:Ql thời gian, chi phí, NV đtư, rủi
ro, hoạt động mua bán... Gồm nhiều khâu công việc như lập kế hoạch, kiểm soát các hoạt
động dự án. Quá trình QL được thực hiện trong suốt g.đoạn từ c.bị đtư đến g.đoạn vận
hành kết quả đàu tư
b. Lĩnh vực quản lý
+ Lập KH tổng quan: Là quá trình tổ chức d.án theo một trình tự logic, là việc chi tiết
hóa các mục tiêu của d.án thành c.việc cụ thể và hoạch định một c.trình thực hiện những
c.việc đó nhằm đảm bảo các lĩnh vực QL khác nhau của d.án được kết hợp 1 cách c.xác
và đầy đủ
+ QL phạm vi: là việc xác định, giám sát việt thực hiện mục đích, mục tiêu của d.án,
x.định c.việc nào thuộc về d.án, c.việc nào nằm ngoài p.vi của d.án
+ QL thời gian: là việc lập KH, phân phối và giam sát tiến độ thời gian nhằm đảm bảo
thời hạn hoành thành d.án. Nó chỉ rõ mỗi c.việc phải kéo dài bao lâu, khi nào bắt đ...
Các cách xác định đường găng:
1. sử dụng công cụ lọc:
trong cửa sổ Gantt chart vào menu Projectà Filter forà Critical
2. Sử dụng Gantt chart wizard
Formatà Gantt chart Wizardà chọn next 1 lầnà chọn critical pathà finishà
fomat ità exit wizard.
3. Projectà sortà sort byà Critical
4. Projectà group byà critical
5. trong cửa sổ gantt chart chọn viewà tableà schedule ( các công việc có
thời gian dự trữ toàn phần =0 là các công việc găng)
6. menu viewàchọn more viewà detail ganttà apply
7. viewà reportsà chọn custom reportsà critical tasksà preview ( để xem
báo cáo về các công việc găng)
8. viewà reportsà overviewà selectà critical tasksà select sẽ hiện ra báo
cáo về các công việc găng.
9. toolsà optionsà calculationà chọn calculate multiple critical pathsà hiện
ra thời gian dự trữ toàn phần ở vùng nhìn trái. Các công việc có thời gian
dự trữ toàn phần =0 là cv găng.
trong gantt chart, network diagram hay traking gantt đều có thể thực hiện
bằng cách này.
( có thể dùng view network diagram đấy nhỉ? Những công việc có màu đỏ là cv găng.
Đường nối các cv đó là đường găng)
Câu 1: ND của QLDA
a. QL vĩ mô và QLvi mô đối với các dự án
+ QL vĩ mô đối với dự án là QL Nhà nước đối với dự án là tổng thể các biện pháp vĩ mô
tác động đến các yếu tố của quá trình hình thành, thực hiện và kết thúc D.án.
Nhà nước theo dõi chặt chẽ, định hướng và chi phối hoạt động của d.án nhằm đảm bảo
cho dự án đóng góp tích cực cho việc phát triển ktxh
Các c.cụ quản chính của Nhà nước đối với dự án bao gồm các c.sách, quy
hoạch như :c.sách về tài chính, tiền tệ, tỷ giá, lãi suất, c.sách đtư, c.sách thuế...
tài liệu quản lý dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu quản lý dự án - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
tài liệu quản lý dự án 9 10 935