Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu thi chuyển ngạch môn hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi Nguyen Thi Kim Hue
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3112 lần   |   Lượt tải: 8 lần
-1-

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC
CÔNG CHỨC DỰ BỊ NĂM 2008
PHẦN 1
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHÁI QUÁT VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
1. Khái niệm và đặc điểm của cơ quan nhà nước
2. Khái niệm và đặc điểm của cơ quan nhà nước
2. Khái niệm và đặc điểm bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
3. Bản chất của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam và đặc điểm bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
I. Khái niệm và đặc điểm của cơ quan nhà nước (Phần quan trọng)
Cơ quan nhà nước là một bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước, có tính độc lập tương
đối, có những chức năng do pháp luật quy định, được trao những quyền hạn nhất định để thực
hiện chức năng đó.
1. Khái niệm và đặc điểm của cơ quan nhà nước
Cơ quan nhà nước là tổ chức mang tính quyền lực nhà nước. Quyền lực nhà nước được
biểu hiện ở:
- Quyền ban hành các văn bản pháp luật thuộc phạm vi thẩm quyền có tính bắt buộc thi
hành.
- Quyền bắt buộc các tổ chức, cá nhân có liên quan thực thi những văn bản pháp luật do
cơ quan nhà nước ban hành và bảo đảm chúng được thực hiện bằng nhiều biện pháp, kể cả
biện pháp cưỡng chế.
- Quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước đã
ban hành.
Đặc điểm của cơ quan nhà nước:
- Thứ nhất, cơ quan nhà nước là tổ chức công quyền có tính độc lập tương đối với cơ
quan nhà nước khác, một tổ chức cơ cấp bao gồm cán bộ, công chức được giao những quyền
hạn nhất định để thực thi nhiệm vụ và chức năng nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Thứ hai, cơ quan nhà nước có tính quyền lực nhà nước và chỉ cơ quan nhà nước mới
có quyền nhân danh nhà nước thực hiện quyền lực nhà nước, giải quyết các vấn đề quan hệ với
công dân. Mỗi cơ quan nhà nước đều có thẩm quyền do pháp luật quy định – đó là tổng thể
quyền và nghĩa vụ mang tính quyền lực – pháp lý mà nhà nước trao cho để thực hiện nhiệm
vụ, chức năng nhà nước.
- Thứ ba, thẩm quyền của các cơ quan nhà nước có giới hạn về không gian, thời gian,
đối tượng chịu tác động. Thẩm quyền này phụ thuộc vào địa vị pháp lý của cơ quan nhà nước
trong bộ máy nhà nước. Giới hạn thẩm quyền là giới hạn mang tính pháp lý được pháp luật
quy định.

-2-

- Thứ tư, mỗi cơ quan nhà nước có hình thức và phương thức hoạt động riêng do pháp
luật quy định.
- Thứ năm, cơ quan nhà nước hoạt động trong phạm vi thẩm quyền, trong phạm vi đó,
cơ quan nhà nước hoạt động độc lập và chịu...
- 1 -
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC
CÔNG CHỨC DỰ BỊ NĂM 2008
CÔNG CHỨC DỰ BỊ NĂM 2008
PHẦN 1
PHẦN 1
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHÁI QUÁT VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
KHÁI QUÁT VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
1. Khái niệm và đặc điểm của cơ quan nhà nước
2. Khái niệm và đặc điểm của cơ quan nhà nước
2. Khái niệm và đặc điểm bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
3. Bản chất của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
4. Nguyên tắc tổ chức hoạt động của bmáy nhà nước Cộng hòa hội chủ nghĩa
Việt Nam và đặc điểm bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
I. Khái niệm và đặc điểm của cơ quan nhà nước (Phần quan trọng)
quan nhà nước một bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước, tính độc lập tương
đối, có những chức năng do pháp luật quy định, được trao những quyền hạn nhất định để thực
hiện chức năng đó.
1. Khái niệm và đặc điểm của cơ quan nhà nước
quan nhà nướctổ chức mang tính quyền lực nhà nước. Quyền lực nhà nước được
biểu hiện ở:
- Quyền ban hành các văn bản pháp luật thuộc phạm vi thẩm quyền có tính bắt buộc thi
hành.
- Quyền bắt buộc các tổ chức, cá nhân có liên quan thực thi những văn bản pháp luật do
quan nhà nước ban hành bảo đảm chúng được thực hiện bằng nhiều biện pháp, kể cả
biện pháp cưỡng chế.
- Quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước đã
ban hành.
Đặc điểm của cơ quan nhà nước:
- Thứ nhất, cơ quan nhà nước là tổ chức công quyền có tính độc lập tương đối với cơ
quan nhà nước khác, một tổ chức cơ cấp bao gồm cán bộ, công chức được giao những quyền
hạn nhất định để thực thi nhiệm vụ và chức năng nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Thứ hai, quan nhà ớc tính quyền lực nhà nước chỉ quan nhà nước mới
có quyền nhân danh nhà nước thực hiện quyền lực nhà nước, giải quyết các vấn đề quan hệ với
công dân. Mỗi quan n nước đều thẩm quyền do pháp luật quy định đó là tổng thể
quyền nghĩa vụ mang tính quyền lực pháp nhà ớc trao cho để thực hiện nhiệm
vụ, chức năng nhà nước.
- Thứ ba, thẩm quyền của các quan nhà nước giới hạn về không gian, thời gian,
đối tượng chịuc động. Thẩm quyền này phụ thuộc vào địa vị pháp của quan nhà nước
trong bộ máy nhà nước. Giới hạn thẩm quyền giới hạn mang tính pháp được pháp luật
quy định.
tài liệu thi chuyển ngạch môn hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu thi chuyển ngạch môn hành chính nhà nước - Người đăng: Nguyen Thi Kim Hue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
tài liệu thi chuyển ngạch môn hành chính nhà nước 9 10 202