Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu thi quản trị học

Được đăng lên bởi Anh Pham
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập tình huống

I.
-

-

-

II.
1.
a)
-

-

-



Tên đầy đủ: Công ty cổ phần sữa Việt Nam
Tên viết tắt: Vinamilk
Giới thiệu công ty
Công ty cổ phần sữa Việt Nam có tên viết tắt Vinamilk kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa
cũng như thiết bị máy móc liên quan tại Việt Nam, là công ty lớn thứ 15 tại Việt Nam (2007),
có kênh phân phối sản phẩm rộng khắp tất cả các tỉnh thành và được xuất khẩu sang nhiều
nước như Mĩ, Pháp, Cananada ,..
Tiền thân của công ty là Công ty sữa Việt Nam-Cà phê Miền Nam thành lập ngày 20/8/1976,
ngày 1/1/2003 theo quyết định của bộ Công nghiệp về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước
công ty sữa Việt Nam thành công ty cổ phần sữa Việt Nam.
Tên giao dịch quốc tế : Vietnam Dairy Products Joint – Stock Company
Trụ sở chính : Số 10 phố Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
Thành viên chủ chốt: Mai Kiều Liên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc
Tầm nhìn: “Trở thành biểu tượng niềm tin số một Việt Nam về sản phẩm dinh dưỡng và sức
khỏe phục vụ cuộc sống con người”
Sứ mệnh: “ Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng tốt nhất, chất
lượng nhất bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con
người và xã hội”
Phân tích môi trường
Môi trường ngoài
Môi trường chung phân tích theo mô hình phân tích PEST
P-chính trị:
Việt Nam là một nước đang phát triển có chế độ chính trị ổn định, đang tăng cường hội nhập
thương mại toàn cầu nên có nhiều chính sách phù hợp thu hút đầu tư:
Thuế nhập khẩu sữa giảm xuống 0% => điều này tạo điều kiện để các sp sữa nước ngoài xâm
nhập vào thị trường VN tạo thách thức đồng thời tạo đk tiếp xúc, học hỏi, khai thác những
mặt mạnh về kĩ thuật và tiếp thị của các doanh nghiệp đó
Chính sách mở rộng các trang trại chăn nuôi bò sữa của chính phủ=> tăng nguyên liệu đầu
nhưng còn nhiều bất cập trong khâu kiểm định chất lượng sữa
Chính sách tập trung phát triển con người được quan tâm và đẩy mạnh=> tạo thị trường tiêu
thụ đầu ra tiềm năng
Chính sách vệ sinh an toàn thực phẩm
E-kinh tế
Mặc dù trong những năm gần đây chịu sự tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu
nhưng với tình hình chính trị ổn định kết hợp với những chính sách thúc đẩy nền kinh tế của
Nhà nước
Việt Nam đang có cơ cấu dân số vàng nên nguồn nhân công dồi dào và rẻ so với các nước láng
riềng, qua nhiều năm xây dựng nền kinh tế, thu nhập trung bình tăng dẫn tới số lượng thuộc
tầng lớp trung lưu tăng mạnh, tiêu dùng quốc dân tăng
Tạo thuận lợi

Nhưng do ảnh hưởng kinh tế suy thoái ...
Bài tp tình hung
: Công ty c phn sa Vit Nam
Tên vit tt: Vinamilk
I. Gii thiu công ty
- Công ty c phn sa Vit Nam tên vit tt Vinamilk kinh doanh sa và các sn phm t sa
t b máy móc liên quan ti Vit Nam, công ty ln th 15 ti Vit Nam (2007),
kênh phân phi sn phm rng khp tt c các tc xut khu sang nhiu

- Tin thân ca công ty Công ty sa Vit Nam-Cà phê Min Nam thành lp ngày 20/8/1976,
ngày 1/1/2003 theo quynh ca b Công nghip v vic chuyn doanh nghic
công ty sa Vit Nam thành công ty c phn sa Vit Nam.
- Tên giao dch quc t : Vietnam Dairy Products Joint Stock Company
- Tr s chính : S 10 ph ng Tân Phú, Qun 7, thành ph H Chí Minh.
- Thành viên ch cht: Mai Kiu Liên ch tch hng qun tr kiêm Tc
- T thành bing nim tin s mt Vit Nam v sn phng sc
khe phc v cuc s
- S mnh: Vinamilk cam k  n cho c ng ngu  ng tt nht, cht
ng nht bng chính s trân trng, tình yêu và trách nhim cao ca mình vi cuc sng con
i và xã h
II. ng
1. ng ngoài
a) ng chung phân tích theo mô hình phân tích PEST
P-chính tr:
- Vit Nam mn ch  chính tr ng hi nhp
i toàn cu nên có nhiu chính sách phù h
- Thu nhp khu sa gim xuu này tu ki các sp sc ngoài xâm
nhp vào th ng VN to thách thng thi tp xúc, hc hi, khai thác nhng
mt mnh v t và tip th ca các doanh nghi
- Chính sách m rng các trang tr  a ca chính phu u
u bt cp trong khâu kinh chng sa
- Chính sách tp trung phát triy mnh=> to th ng tiêu
th u ra ti
- Chính sách v sinh an toàn thc phm
E-kinh t
- Mc trong nhhu s ng ca cuc khng hong kinh t toàn cu
i tình hình chính tr nh kt hp vi nhy nn kinh t ca
c
- Viu dân s vàng nên ngun nhân công di dào và r so vc láng
ring, qua nhing nn kinh t, thu nhn ti s ng thuc
tng lnh, tiêu dùng qu
To thun li
tài liệu thi quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu thi quản trị học - Người đăng: Anh Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
tài liệu thi quản trị học 9 10 606