Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý học quản lý

Được đăng lên bởi thanh-pk18
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 616 lần   |   Lượt tải: 2 lần
I. Đặt vấn đề
Theo nhà nghiên cứu về tâm lý Abraham Maslow đã đưa ra hình kim tự tháp cho
năm cấp độ nhu cầu của con người để chứng minh tầm quan trọng tương đối của các
loại nhu cầu khác nhau (từ nhu cầu sơ đẳng, bậc thấp đến nhu cầu b ậc cao) đ ối v ới m ỗi
cá nhân trong hoạt động đời thường cũng như trong công vi ệc. Hi ểu được nhu c ầu lao
động của người lao động là nhân tố giúp cho các chính sách của doanh nghi ệp g ắn k ết
chặt chẽ hơn với mon muốn, tâm tư của người lao động. Khi đạt được đi ều này, mức đ ộ
hài lòng của người lao động về công việc và tổ chức của mình sẽ tăng lên và vì v ậy sẽ
cống hiến nhiều hơn. Thực tế hoạt động của các doanh nghi ệp thành công cho th ấy h ọ
rất chú ý đến yếu tố này và coi đó là một chiến lược để giữ chân người lao động.
Điều kiện lao động là một trong những nhu cầu mà người lao động luôn quan tâm
hàng đầu khi làm việc tại bất cứ cơ quan, tổ chức nào. T ừ đó, chúng ta có th ể th ấy đ ược
tầm quan trọng của điều kiện làm việc đối với người lao động trong quá trình s ản xu ất
và kinh doanh. Đây là nhiệm vụ cấp thiết của các nhà lãnh đạo c ần ph ải chú tr ọng cùng
với việc đẩy mạnh sản xuất. Điều kiện làm việc có thể hi ểu là các yêu c ầu v ề v ật ch ất
và tinh thần khi thực hiện một công việc nào đó. Nó được th ể hiện trong h ợp đ ồng lao
động, quy chế làm việc của công ty và có tác động không nh ỏ đ ến s ự th ảo mãn nhu c ầu
của người lao động. Điều kiện làm việc được thể hiện qua môi trường làm vi ệc g ồm các
yếu tố như: cơ sở vật chất, tinh thần, công tác tổ chức và mối quan h ệ gi ữa các thành
viên trong tổ chức, các chính sách đãi ngộ về lương thưởng…
Qua khảo sát tại tập thể lao động là Công ty cổ phần xây dựng giao thông B ắc Giang
(Công ty CPXDGTBG), nhóm chúng tôi nhận thấy các yếu tố của đi ều ki ện làm vi ệc có
ảnh hưởng trực tiếp đến sự thảo mãn nhu cầu của người lao động cũng nh ư vi ệc s ản
xuất và kinh doanh của công ty. Công ty CPXDGTBG là doanh nghi ệp nhà n ước ở đ ịa
phương chuyển đổi thành công ty cổ phần, là đơn vị xây dựng c ơ bản của ngành giao
thông vận tải Tỉnh Bắc Giang với các ngành ngh ề kinh doanh là: xây d ựng các công trình
giao thông, công trình công nghiệp-dân dụng và sản xuất vật liệu xây dựng. Với công vi ệc
chủ yếu là xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình dân dụng… nên cần m ột đ ội ngũ

1

công nhân, nhân viên rất lớn. Các nhân viên được chia thành các đội s ản xu ất, thi công
các công trình mà công ty nhận thầu. Qua cuộc kh ảo sát này, nhóm chúng tôi ph ỏng v ấn
một số thà...
I. Đ t v n đ
Theo nhà nghiên c u v tâm lý Abraham Maslow đã đ a ra nh kim t tháp cho ư
năm c p đ nhu c u c a con ng i đ ch ng minh t m quan tr ng t ng đ i c a các ườ ươ
lo i nhu c u khác nhau (t nhu c u s đ ng, b c th p đ n nhu c u b c cao) đ i v i m i ơ ế
nhân trong ho t đ ng đ i th ng cũng nh trong công vi c. Hi u đ c nhu c u lao ườ ư ượ
đ ng c a ng i lao đ ng nhân t giúp cho các chính sách c a doanh nghi p g n k t ườ ế
ch t chẽ h n v i mon mu n, tâm t c a ng i lao đ ng. Khi đ t đ c đi u này, m c đ ơ ư ư ượ
hài lòng c a ng i lao đ ng v công vi c và t ch c c a mình sẽ tăng lên và v y sẽ ườ
c ng hi n nhi u h n. Th c t ho t đ ng c a các doanh nghi p thành công cho th y h ế ơ ế
r t chú ý đ n y u t này và coi đó là m t chi n l c đ gi chân ng i lao đ ng. ế ế ế ượ ườ
Đi u ki n lao đ ng m t trong nh ng nhu c u ng i lao đ ng luôn quan tâm ườ
hàng đ u khi làm vi c t i b t c c quan, t ch c nào. T đó, chúng ta có th th y đ c ơ ượ
t m quan tr ng c a đi u ki n làm vi c đ i v i ng i lao đ ng trong qtrình s n xu t ư
kinh doanh. Đây là nhi m v c p thi t c a các nlãnh đ o c n ph i chú tr ng cùng ế
v i vi c đ y m nh s n xu t. Đi u ki n làm vi c th hi u các yêu c u v v t ch t
tinh th n khi th c hi n m t công vi c nào đó. Nó đ c th hi n trong h p đ ng lao ượ
đ ng, quy ch làm vi c c a công ty và có tác đ ng không nh đ n s th o mãn nhu c u ế ế
c a ng i lao đ ng. Đi u ki n làm vi c đ c th hi n quai tr ng làm vi c g m các ườ ượ ườ
y u t nh : c s v t ch t, tinh th n, công tác t ch c và m i quan h gi a các thànhế ư ơ
viên trong t ch c, các chính sách đãi ng v l ng th ng… ươ ưở
Qua kh o sát t i t p th lao đ ng là Công ty c ph n xây d ng giao thông B c Giang
(Công ty CPXDGTBG), nhóm chúng tôi nh n th y các y u t c a đi u ki n làm vi c ế
nh h ng tr c ti p đ n s th o mãn nhu c u c a ng i lao đ ng cũng nh vi c s n ư ế ế ườ ư
xu t kinh doanh c a công ty. Công ty CPXDGTBG doanh nghi p nhà n c đ a ướ
ph ng chuy n đ i thành công ty c ph n, đ n v xây d ng c b n c a ngành giaoươ ơ ơ
thông v n t i T nh B c Giang v i các ngành ngh kinh doanh là: xây d ng các công trình
giao thông, công trình công nghi p-dân d ng và s n xu t v t li u xây d ng. V i công vi c
ch y u là xây d ng h th ng c s h t ng, công tnh dân d ng… nên c n m t đ i ngũ ế ơ
1
Tâm lý học quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý học quản lý - Người đăng: thanh-pk18
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tâm lý học quản lý 9 10 998