Ktl-icon-tai-lieu

tăng trưởng kinh tế

Được đăng lên bởi yiyiphan@gmail.com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG
1. Nguyên nhân dẫn tới đổi mới mô hình tăng trưởng
- Do tác động từ thế giới buộc VN phải đổi mới mô hình tăng trưởng Kt. Cho
đến nay đã có một số mô hình tăng trưởng xuất hiện và thay thế cái cũ. Qua đó,
cơ cấu kinh tế, cả về quy mô quốc gia và quốc tế. đã được thay đổi, đặc biệt là
với cơ cấu sp và kinh doanh.
- Yếu tố quốc gia cũng đang là vấn đề quan trọng đối với VN cần thay đổi,
cần đổi mới mô hình tăng trưởng kt. Có 1 số vấn đề
của cái cũ và mô
hình tăng trưởng hiện tại của VN. Đầu tiên, MHTT đã tiếp xúc với một số vấn
dedef phụ thuộc vào vón, ổn định kt vĩ mô, tỉ lệ lạm phá cao hơn so với tốc
dodjo tăng truongr, lãi suốt cao, thâm hụt thương mại lớn – đặc biệt là vối một
số đối tác thương mại nhất định , dự trữ ngoại hối thấp, tỉ lệ lợi nhuận đàu tư
thấp , năng suất lao động ngày càng tăng nhưng vẫn thấp và chậm hơn so với
các nước, thiếu cải thiện khả năng cạnh tranh quốc gia, thiếu chú ý đến mục tiêu
cải cách thể chế.
2. Các mục tiêu của mô hình tăng trưởng
- Theo quy định của Hội nghị Trung ương Đảng khóa XI, đổi mới mô hình
tawnhg trưởng VN là để đạt những mục tiêu sau đây.
+ Để cơ cấu lại nền kinh tế và trọng tâm đặt vào chuyển dịch cơ cấu sx và dv, thúc
đẩy đổi mới của chiến lược phát triển kinh doanh, và nâng cao sp kinh doanh và
khả năng cạnh trnah kinh tế quốc doanh.
+ Cải thiện môi trường đầu tư king doanh, tham gia theo cách sâu sắc hơn và hiệu
quả hơn giá trị cao- giai đoạn công nghệ cao gia tăng vào các dây truyền sản xuât
quốc tế.
+ Phát triển da dạng hóa các nghành nghề công nghiệp để tạo ra việc làm và thu
nhập.
+ Trong bảng tóm tắt, các mục tiêu của đổi mới mô hình tăng trưởng ở VN bao
gồm: phục vụ tăng trưởng kt vĩ mô, nâng cao hiệu quả kt và sức cạnh tranh để duy
trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững để tránh cái bẫy thu nhập trung bình.

3. Nội dung và biện pháp đổi mới mô hình tăng trưởng ở VN
3.1 Nội dung
- Đầu tiên, sẽ có một sự kêt hợp hài hòa của các khía cạnh dọc và ngang
trong MHTT,trong đó trong độ sâu mục tiêu tăng trưởng sẽ là yếu tố cốt
lõi.
- Thứ 2, MMHTT mới sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng , cải thiện tăng
trưởng, năng suất và hiệu quả tăng trưởng và khả năng tham gia vào giai
đoạn cao hơn trong chuối giá trị toàn cầu.
- Thứ 3, MHTT sẽ nhắm mục tiêu lâu dài- mục tiêu dài hạn, bao gồm: phát
trienr cơ sở hạ tầng kt và xh, giải quyết ( chai cổ dài?) phát triển kt dài
ahanj VN bằng cách xử lý yếu kém trong cơ chế cnhr sát ?( ANQP?) tăng
cuong cườn chất lượng nguồn nhân lực, và đấu tran...
ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG
1. Nguyên nhân dẫn tới đổi mới mô hình tăng trưởng
- Do tác động từ thế giới buộc VN phải đổi mới mô hình tăng trưởng Kt. Cho
đến nay đã có một số mô hình tăng trưởng xuất hiện và thay thế cái cũ. Qua đó,
cơ cấu kinh tế, cả về quy mô quốc gia và quốc tế. đã được thay đổi, đặc biệt là
với cơ cấu sp và kinh doanh.
- Yếu tố quốc gia cũng đang là vấn đề quan trọng đối với VN cần thay đổi,
cần đổi mới mô hình tăng trưởng kt. Có 1 số vấn đề của cái cũ và mô
hình tăng trưởng hiện tại của VN. Đầu tiên, MHTT đã tiếp xúc với một số vấn
dedef phụ thuộc vào vón, ổn định kt vĩ mô, tỉ lệ lạm phá cao hơn so với tốc
dodjo tăng truongr, lãi suốt cao, thâm hụt thương mại lớn – đặc biệt là vối một
số đối tác thương mại nhất định , dự trữ ngoại hối thấp, tỉ lệ lợi nhuận đàu tư
thấp , năng suất lao động ngày càng tăng nhưng vẫn thấp và chậm hơn so với
các nước, thiếu cải thiện khả năng cạnh tranh quốc gia, thiếu chú ý đến mục tiêu
cải cách thể chế.
2. Các mục tiêu của mô hình tăng trưởng
- Theo quy định của Hội nghị Trung ương Đảng khóa XI, đổi mới mô hình
tawnhg trưởng VN là để đạt những mục tiêu sau đây.
+ Để cơ cấu lại nền kinh tế và trọng tâm đặt vào chuyển dịch cơ cấu sx và dv, thúc
đẩy đổi mới của chiến lược phát triển kinh doanh, và nâng cao sp kinh doanh và
khả năng cạnh trnah kinh tế quốc doanh.
+ Cải thiện môi trường đầu tư king doanh, tham gia theo cách sâu sắc hơn và hiệu
quả hơn giá trị cao- giai đoạn công nghệ cao gia tăng vào các dây truyền sản xuât
quốc tế.
+ Phát triển da dạng hóa các nghành nghề công nghiệp để tạo ra việc làm và thu
nhập.
+ Trong bảng tóm tắt, các mục tiêu của đổi mới mô hình tăng trưởng ở VN bao
gồm: phục vụ tăng trưởng kt vĩ mô, nâng cao hiệu quả kt và sức cạnh tranh để duy
trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững để tránh cái bẫy thu nhập trung bình.
tăng trưởng kinh tế - Trang 2
tăng trưởng kinh tế - Người đăng: yiyiphan@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
tăng trưởng kinh tế 9 10 562