Ktl-icon-tai-lieu

tập đề về tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi dhkt5a6nd-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2641 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN I
HỆ THỐNG CÂU HỎI
Chương 1
1. Khái niệm TCDN và các quan hệ tài chính doanh nghiệp?
2. Vai trò của giám đốc tài chính đối với hoạt động kinh doanh?
3. Các quyết định chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp?
4. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị tài chính doanh nghiệp?
Chương 2
1. Chi phí và phân loại chi phí SXKD của doanh nghiệp?
2. Khái niệm, phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp?
3. Vai trò của giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp?
4. Phân tích ý nghĩa của việc hạ giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất?
5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng và biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm trong
doanh nghiệp?
6. Doanh thu của doanh nghiệp? Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm của
doanh nghiệp?
8. Lợi nhuận và tỉ suất lợi nhuận của doanh nghiệp (khái niệm, ý nghĩa và cách xác định)?
9. Phân tích phương hướng tăng lợi nhuận của doanh nghiệp?
10. Phương pháp xác định các loại thuế chủ yếu của doanh nghiệp?
11. Yêu cầu và nội dung cơ bản của phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp? Các loại quỹ chuyên
dùng của doanh nghiệp?
Chương 3
1. Tài sản cố định và phân loại TSCĐ của doanh nghiệp? Đặc điểm luân chuyển của TSCĐ?
2. Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ? Phân tích ưu, nhược điểm của từng phương pháp?
3. Trình bày ý nghĩa và phương pháp lập kế hoạch khấu hao TSCĐ trong DN?
4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp?
Chương 4
1. Tài sản lưu động và phân loại TSLĐ của doanh nghiệp?
2. Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp?
3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng TSLĐ của DN?
4. Nội dung và các biện pháp quản lý tiền mặt?
5. Nội dung và các quản lý các khoản phải thu?
6. Nội dung và các biện pháp quản lý hàng tồn kho?
Chương 5

1. Trình bày các nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp? Phân tích những điểm lợi
và bất lợi khi sử dụng từng nguồn vốn?
2. Đánh giá những điểm lợi và bất lợi khi sử dụng nguồn vốn dài hạn so với nguồn vốn ngắn
hạn?
3, Phân biệt tài sản tạm thời và tài sản thường xuyên?
4. Phân tích ưu, nhược điểm của các mô hình tài trợ vốn kinh doanh của DN?
5. Phân biệt thuê vận hành và thuê tài chính?
6. Tại sao nói thuê tài chính là một hình thức vay nợ dài hạn?
7. Đánh giá những điểm lợi và bất lợi khi sử dụng nguồn vốn cổ phần ưu đãi so với vốn cổ
phần thường?

PHẦN II
HỆ THỐNG BÀI TẬP
Chương 2
CHI PHÍ, DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP
Bài số 1: (Đơn vị : nghìn đồng)
Một doanh nghiệp có tài liệu về sản xuất và t...
PHẦN I
HỆ THỐNG CÂU HỎI
Ch ương 1
1. Khái niệm TCDN và các quan hệ tài chính doanh nghiệp?
2. Vai trò của giám đốc tài chính đối với hoạt động kinh doanh?
3. Các quyết định chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp?
4. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị tài chính doanh nghiệp?
Chư ơng 2
1. Chi phí và phân loại chi phí SXKD của doanh nghiệp?
2. Khái niệm, phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp?
3. Vai trò của giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp?
4. Phân tích ý nghĩa của việc hạ giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất?
5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm trong
doanh nghiệp?
6. Doanh thu của doanh nghiệp? Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm của
doanh nghiệp?
8. Lợi nhuận và tỉ suất lợi nhuận của doanh nghiệp (khái niệm, ý nghĩa và cách xác định)?
9. Phân tích phương hướng tăng lợi nhuận của doanh nghiệp?
10. Phương pháp xác định các loại thuế chủ yếu của doanh nghiệp?
11. Yêu cầu nội dung bản của phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp? Các loại quỹ chuyên
dùng của doanh nghiệp?
Chư ơng 3
1. Tài sản cố định và phân loại TSCĐ của doanh nghiệp? Đặc điểm luân chuyển của TSCĐ?
2. Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ? Phân tích ưu, nhược điểm của từng phương pháp?
3. Trình bày ý nghĩa và phương pháp lập kế hoạch khấu hao TSCĐ trong DN?
4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp?
Chư ơng 4
1. Tài sản lưu động và phân loại TSLĐ của doanh nghiệp?
2. Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp?
3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng TSLĐ của DN?
4. Nội dung và các biện pháp quản lý tiền mặt?
5. Nội dung và các quản lý các khoản phải thu?
6. Nội dung và các biện pháp quản lý hàng tồn kho?
Chương 5
1. Trình bày các nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp? Phân tích những điểm lợi
và bất lợi khi sử dụng từng nguồn vốn?
2. Đánh giá những điểm lợi bất lợi khi sử dụng nguồn vốn dài hạn so với nguồn vốn ngắn
hạn?
3, Phân biệt tài sản tạm thời và tài sản thường xuyên?
4. Phân tích ưu, nhược điểm của các mô hình tài trợ vốn kinh doanh của DN?
5. Phân biệt thuê vận hành và thuê tài chính?
6. Tại sao nói thuê tài chính là một hình thức vay nợ dài hạn?
7. Đánh giá những điểm lợi bất lợi khi sử dụng nguồn vốn cổ phần ưu đãi so với vốn cổ
phần thường?
tập đề về tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tập đề về tài chính doanh nghiệp - Người đăng: dhkt5a6nd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
tập đề về tài chính doanh nghiệp 9 10 250