Ktl-icon-tai-lieu

tập đoàn

Được đăng lên bởi tuyet-cao
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2210 lần   |   Lượt tải: 2 lần
9.9.2. Xác định phần lợi ích cổ đông thiểu số, lợi thế thương mại và một số bút
toán điều chỉnh khi lập Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất trong trường hợp giá trị hợp
lý và giá ghi sổ của công ty công ty không trùng nhau tại thời điểm hợp nhất
Ví dụ: Ngày 1/1/20x6, công ty P mua 90% cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của S
với chi phí mua được thanh toán bằng tiền mặt là 5.000.000.000 đồng. Ngoài ra, P còn phải
thanh toán cho cổ đông của S với số cổ phiếu mới phát hành là 100.000, mệnh giá một cổ
phiếu là 10.000 đồng, giá thị trường bằng 01 cổ phiếu của công ty P là 50.000 đồng. Chi phí
khác bằng tiền mặt liên quan đến hợp nhất là 200.000.000 đồng.
Tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty P và công ty S giá hợp
lý và giá ghi sổ của 2 công ty P và S trước lúc hợp nhất như sau:
Đơn vị: nghìn đồng
Công ty S
Công ty P
Tài sản
Giá ghi sổ
Giá ghi sổ
Giá hợp lý
Tiền
6.700.000
200.000
200.000
Phải thu của khách hàng
700.000
300.000
300.000
Hàng tồn kho
900.000
500.000
600.000
Tài sản ngắn hạn khác
1.800.000
1.200.000
1.200.000
TSCĐ hữu hình - Nguyên giá
20.000.000
8.000.000
8.700.000
Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ
hữu hình
(5.000.000)
(2,000,000) (2.000.000)
Tổng tài sản
25.100.000
8.200.000
Nguồn vốn
Tiền vay ngắn hạn
2.000.000
900.000
900.000
Các khoản phải trả khác
3.800.000
1.400.000
1.400.000
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
10.000.000
4.000.000
Thặng dư vốn cổ phần
5.000.000
1.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối
4.300.000
900.000
Tổng nguồn vốn
25.100.000
8.200.000
Tài liệu liên quan đến phân bổ chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá ghi sổ tài sản của
công ty S tại thời điểm bị mua (1/1/20x6) của công ty S như sau:
Toàn bộ hàng hóa lúc mua được bán hết trong năm 20x6
TSCĐ hữu hình, thời gian khấu hao là 10 năm bắt đầu từ 1/1/20x6
Lợi thế thương mại - được phân bổ trong thời gian 10 năm

Trích Bảng CĐKT của công ty P và công ty S vào ngày 31/12/20x6 như sau:
Bảng CĐKT (trích)

Ngày 31/12/20x6
Tài sản
Tiền
Phải thu của khách hàng
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác
TSCĐ hữu hình - Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình
Đầu tư vào công ty công ty con
Tổng tài sản

Công ty P
253.500
540.000
1.300.000
2.000.000
23.000.000
(5.500.000)
10.200.000
31.793.500

Đơn vị: nghìn đồng
Công ty S
400.000
200.000
600.000
1.100.000
8.000.000
(2.400.000)
________
7.900.000

Nguồn vốn
Vay và nợ ngắn hạn
970.000
1.200.000
Các khoản phải trả khác
4.000.000
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
11.000.000
4.000.000
Thặng dư vốn cổ phần
9.000.000
1.000.000
Lợi nhuận chưa phân ph...
9.9.2. Xác định phần lợi ích cổ đông thiểu số, lợi thế thương mại một số bút
toán điều chỉnh khi lập Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất trong trường hợp giá trị hợp
lý và giá ghi sổ của công ty công ty không trùng nhau tại thời điểm hợp nhất
dụ: Ngày 1/1/20x6, công ty P mua 90% c phiếu phổ thông đang lưu hành của S
với chi phí mua được thanh toán bằng tiền mặt là 5.000.000.000 đồng. Ngoài ra, P còn phải
thanh toán cho cổ đông của S với số c phiếu mới phát hành 100.000, mệnh giá một c
phiếu là 10.000 đồng, giá thị trường bằng 01 cổ phiếu của công ty P là 50.000 đồng. Chi phí
khác bằng tiền mặt liên quan đến hợp nhất là 200.000.000 đồng.
Tình hình tài sản, nợ phải trả vốn chủ sở hữu của công ty Pcông ty S giá hợp
lý và giá ghi sổ của 2 công ty P và S trước lúc hợp nhất như sau:
Đơn vị: nghìn đồng
Tài sản
Công ty P
Giá ghi sổ
Công ty S
Giá ghi sổ Giá hợp lý
Tiền 6.700.000 200.000 200.000
Phải thu của khách hàng 700.000 300.000 300.000
Hàng tồn kho 900.000 500.000 600.000
Tài sản ngắn hạn khác 1.800.000 1.200.000 1.200.000
TSCĐ hữu hình - Nguyên giá 20.000.000 8.000.000 8.700.000
Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ
hữu hình (5.000.000) (2,000,000) (2.000.000)
Tổng tài sản 25.100.000 8.200.000
Nguồn vốn
Tiền vay ngắn hạn 2.000.000 900.000 900.000
Các khoản phải trả khác 3.800.000 1.400.000 1.400.000
Vốn đầu tư của chủ sở hữu 10.000.000 4.000.000
Thặng dư vốn cổ phần 5.000.000 1.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối 4.300.000 900.000
Tổng nguồn vốn 25.100.000 8.200.000
Tài liệu liên quan đến phân bổ chênh lệch giữa giá trhợp lý và giá ghi sổ tài sản của
công ty S tại thời điểm bị mua (1/1/20x6) của công ty S như sau:
Toàn bộ hàng hóa lúc mua được bán hết trong năm 20x6
TSCĐ hữu hình, thời gian khấu hao là 10 năm bắt đầu từ 1/1/20x6
Lợi thế thương mại - được phân bổ trong thời gian 10 năm
Trích Bảng CĐKT của công ty P và công ty S vào ngày 31/12/20x6 như sau:
Bảng CĐKT (trích)
tập đoàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tập đoàn - Người đăng: tuyet-cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
tập đoàn 9 10 164