Ktl-icon-tai-lieu

Template tổng quan đề án

Được đăng lên bởi Lê Tấn Hiếu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên đề án:…………………………………………………………………………
Tên thành viên:…………………………………………………………………

BẢNG TÓM TẮT Ý TƯỞNG ĐỀ ÁN
Vấn đề

Khách hàng

Thị trường

Sự phù hợp của thành viên

Ý tưởng giải pháp

...
Tên đề án:…………………………………………………………………………
Tên thành viên:…………………………………………………………………
Template tổng quan đề án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Template tổng quan đề án - Người đăng: Lê Tấn Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Template tổng quan đề án 9 10 679