Ktl-icon-tai-lieu

Thách thức đối với Việt Nam về vấn đề xuất khẩu khi Trung quốc gia nhập WTO

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc

Lêi nãi ®Çu
ViÖt Nam vµ Trung Quèc lµ hai níc l¸ng giÒng “ nói liÒn nói s«ng liÒn
s«ng”. Quan hÖ ngo¹i giao, kinh tÕ, v¨n ho¸, th¬ng m¹i gi÷a hai níc ®· h×nh
thµnh tõ l©u, nh mét tÊt yÕu kh¸ch quan. §èi víi nh©n d©n hai níc, quan hÖ
l¸ng giÒng, quan hÖ giao lu v¨n ho¸ vµ th¬ng m¹i ®· trë thµnh truyÒn thèng
bÒn v÷ng. V× thÕ, mçi mét thay ®æi hay biÕn ®éng trªn ®Êt Trung Quèc ®Òu sÏ
®îc truyÒn ®Õn ViÖt Nam mét c¸ch trùc tiÕp nhÊt, nhanh nhÊt.
Trong n¨m 2001, viÖc Trung Quèc gia nhËp WTO ®îc ®¸nh gi¸ lµ mét
trong nh÷ng sù kiÖn quan träng ®èi víi níc nµy. MÆc dï sÏ ph¶i ®¬ng ®Çu víi
kh«ng Ýt khã kh¨n vµ thö th¸ch còng hÕt søc nghiÖt ng·, nhng c¬ héi ®Ó Trung
Quèc ®Èy nhanh ph¸t triÓn còng v« cïng to lín. NÕu vît qua ®îc nh÷ng th¸ch
thøc, tranh thñ ®îc nh÷ng c¬ héi do viÖc gia nhËp WTO ®a l¹i, th× ch¼ng bao
l©u n÷a Trung Quèc sÏ trë thµnh mét cêng quèc kinh tÕ trªn thÕ giíi.
Sù kiÖn nµy ch¾c ch¾n sÏ cã ¶nh hëng s©u réng vµ l©u dµi ®Õn ®êi sèng
kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, v¨n ho¸ cña Trung Quèc. H¬n thÕ, nã còng sÏ t¸c
®éng ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ còng nh quan hÖ kinh tÕ - th¬ng m¹i gi÷a
Trung Quèc víi c¸c níc §«ng Nam ¸, trong ®ã cã ViÖt Nam. §iÒu nµy kh«ng
chØ cã ¶nh hëng ®Õn quan hÖ song ph¬ng cña hai níc, ®Õn ®Çu t níc ngoµi mµ
cßn ¶nh hëng lín ®Õn vÊn ®Ò xuÊt khÈu cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tíi.
§ã còng chÝnh lµ lý do mµ em chän ®Ò tµi “Th¸ch thøc ®èi víi ViÖt Nam vÒ
vÊn ®Ò xuÊt khÈu khi Trung Quèc gia nhËp WTO”.
Th«ng qua t×m hiÓu s¸ch b¸o, c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, qua
m¹ng Internet vµ sù híng dÉn tËn t×nh cña PGS - TS NguyÔn Duy Bét ®· gióp
em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Tuy nhiªn, ®©y lµ vÊn ®Ò hÕt søc lín ®ßi hái ph¶i
cã sù tham gia t×m hiÓu nghiªn cøu cña nhiÒu ngêi, nhiÒu ngµnh víi nhiÒu thêi
gian h¬n. Do vËy, bµi viÕt cña em còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt,
mong ®îc sù chØ dÉn vµ gãp ý cña thÇy c«.
Em xin tr©n träng c¶m ¬n!

PhÇn I : tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi vµ sù gia nhËp cña
Trung quèc
I/TÝnh tÊt yÕu cña viÖc héi nhËp
1.Kh¸i niÖm cña viÖc héi nhËp:
Héi nhËp lµ mét trong nh÷ng xu thÕ chñ yÕu cña quan hÖ quèc tÕ hiÖn
®¹i. Cuéc c¸ch m¹nh khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ ®· vµ ®ang thóc ®Èy
m¹nh mÏ qu¸ tr×nh chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c gi÷a c¸c quèc gia, lµm cho lùc

§Ò ¸n m«n häc

lîng s¶n xuÊt ®îc quèc tÕ ho¸ cao ®é. §iÒu nµy ®· ®a c¸c quèc gia g¾n kÕt l¹i
gÇn nhau, dÉn tíi sù h×nh thµnh m¹ng líi toµn cÇu hay héi nhËp kinh tÕ quèc
tÕ. VËy qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ mét qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh chÝnh
s¸ch ...
§Ò ¸n m«n häc
Lêi nãi ®Çu
ViÖt Nam Trung Quèc hai níc l¸ng giÒng nói liÒn nói s«ng liÒn
s«ng”. Quan ngo¹i giao, kinh tÕ, v¨n ho¸, th¬ng m¹i gi÷a hai níc ®· h×nh
thµnh l©u, nh mét tÊt yÕu kh¸ch quan. §èi víi nh©n d©n hai níc, quan
l¸ng giÒng, quan giao lu v¨n ho¸ th¬ng m¹i ®· trë thµnh truyÒn thèng
bÒn v÷ng. thÕ, mçi mét thay ®æi hay biÕn ®éng trªn ®Êt Trung Quèc ®Òu
®îc truyÒn ®Õn ViÖt Nam mét c¸ch trùc tiÕp nhÊt, nhanh nhÊt.
Trong n¨m 2001, viÖc Trung Quèc gia nhËp WTO ®îc ®¸nh gi¸ mét
trong nh÷ng kiÖn quan träng ®èi víi níc nµy. MÆc ph¶i ®¬ng ®Çu víi
kh«ng Ýt khã kh¨n thö th¸ch còng hÕt søc nghiÖt ng·, nhng héi ®Ó Trung
Quèc ®Èy nhanh ph¸t triÓn còng cïng to lín. NÕu vît qua ®îc nh÷ng th¸ch
thøc, tranh thñ ®îc nh÷ng héi do viÖc gia nhËp WTO ®a l¹i, th× ch¼ng bao
l©u n÷a Trung Quèc sÏ trë thµnh mét cêng quèc kinh tÕ trªn thÕ giíi.
kiÖny ch¾c ch¾n ¶nh hëng s©u réng u dµi ®Õn ®êi sèng
kinh tÕ, chÝnh trÞ, héi, v¨n ho¸ cña Trung Quèc. H¬n thÕ, ng t¸c
®éng ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ còng nh quan hÖ kinh tÕ - th¬ng m¹i gi÷a
Trung Quèc víi c¸c níc §«ng Nam ¸, trong ®ã cã ViÖt Nam. §iÒu nµy kh«ng
chØ ¶nh hëng ®Õn quan song ph¬ng cña hai níc, ®Õn ®Çu t níc ngoµi
cßn nh hëng lín ®Õn vÊn ®Ò xuÊt khÈu cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tíi.
§ã còng chÝnh lµ lý do mµ em chän ®Ò tµiTh¸ch thøc ®èi víi ViÖt Nam vÒ
vÊn ®Ò xuÊt khÈu khi Trung Quèc gia nhËp WTO”.
Th«ng qua m hiÓu s¸ch b¸o, c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, qua
m¹ng Internet vµ sù híng dÉn tËn t×nh cña PGS - TS NguyÔn Duy Bét ®· gióp
em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Tuy nhiªn, ®©y vÊn ®Ò hÕt søc lín ®ßi hái ph¶i
cã sù tham gia t×m hiÓu nghiªn cøu cña nhiÒu ngêi, nhiÒu ngµnh víi nhiÒu thêi
gian h¬n. Do vËy, i viÕt cña em còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu t,
mong ®îc sù chØ dÉn vµ gãp ý cña thÇy c«.
Em xin tr©n träng c¶m ¬n!
PhÇn I : tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi vµ sù gia nhËp cña
Trung quèc
I/TÝnh tÊt yÕu cña viÖc héi nhËp
1.Kh¸i niÖm cña viÖc héi nhËp:
Héi nhËp mét trong nh÷ng xu thÕ chñ yÕu cña quan quèc hiÖn
®¹i. Cuéc c¸ch m¹nh khoa häc thuËt c«ng nghÖ ®· ®ang thóc ®Èy
m¹nh mÏ qu¸ tr×nh chuyªn m«n ho¸hîp t¸c gi÷a c¸c quèc gia, lµm cho lùc
Thách thức đối với Việt Nam về vấn đề xuất khẩu khi Trung quốc gia nhập WTO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thách thức đối với Việt Nam về vấn đề xuất khẩu khi Trung quốc gia nhập WTO - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Thách thức đối với Việt Nam về vấn đề xuất khẩu khi Trung quốc gia nhập WTO 9 10 798