Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm định Đầu tư Công

Được đăng lên bởi Boom Tany
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 661 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Thẩm định Đầu tư Công

Bài 14:
Tỷ giá hối đoái kinh tế
Thẩm định Đầu tư Công
Học kỳ Hè
2013
Giảng viên: Nguyễn Xuân Thành

Tỷ giá hối đoái tài chính (financial exchange rate – FER)
và tỷ giá hối đoái kinh tế (shadow exchange rate – SER)
Trong thẩm định dự án, các hạng mục ngân lưu (bao gồm hàng
phi ngoại thương và hàng có thể ngoại thương) có thể được tính
dựa trên nội tệ hay ngoại tệ. Điều này đòi hỏi phải sử dụng tỷ giá
hối đoái để chuyển đổi ngân lưu về cùng một loại tiền tệ.
Đối với thẩm định tài chính, tỷ giá hối đoái tài chính được sử
dụng.



Nếu dự án phải mua hay bán ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái chính thức
(official exchange rate – OER) thì OER được sử dụng làm FER.
Còn nếu dự án phải mua hay bán ngoại tệ trên thị trường tự do, thì tỷ giá
hối đoái thị trường (market exchange rate – MER) được sử dụng làm FER.

Đối với thẩm định kinh tế, tỷ giá sử dụng phải phản ánh chi phí cơ
hội của ngoại tệ do dự án tạo ra hay do dự án sử dụng. Đó chính
là tỷ giá hối đoái kinh tế (hay còn gọi là tỷ giá hối đoái mờ).
Chênh lệch giữa SER và FER phản ánh chênh lệch giữa mức giá
nội địa và mức giá biên giới, tức là phản ánh việc người mua hàng
ở trong nước sẵn lòng trả giá cao hay thấp hơn so với chi phí
ngoại hối trực tiếp của hàng hóa và dịch vụ.

Nguyễn Xuân Thành

1

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Thẩm định Đầu tư Công

Tỷ giá hối đoái kinh tế (shadow exchanger rate – SER)
Mô hình lý thuyết với một loại biến dạng là thuế nhập khẩu
Dự án có sử dụng ngoại tệ ròng
Tỷ giáVND/USD

D, Cầu USD từ nhập khẩu (I)

S, Cung USD từ xuất khẩu (X)

E1M = E1X(1+tM)
E0M = E0X(1+tM)

E1X
E0X

D với thuế nhập khẩu sau khi có dự án

D với thuế nhập khẩu
Q1M Q0 Q1X

SER = wXEX + wMEM

USD

SER = Tỷ giá hối đoái kinh tế
EX = tỷ giá hối đoái bình quân đối với xuất khẩu
EM = tỷ giá hối đoái bình quân đối với nhập khẩu
wX và wM là trọng số xuất khẩu vào nhập khẩu

Công thức tổng quát ước lượng SER
Công thức tổng quát: tỷ giá hối đoái kinh tế bằng bình quân trọng
số của tỷ giá hối đoái hiệu dụng đối với xuất khẩu và tỷ giá hối
đoái hiệu dụng đối với nhập khẩu
SER = wXEX + wMEM
Tỷ giá hối đoái hiệu dụng đối với xuất khẩu:
EX = E*(1 – tX)
với E là tỷ giá hối đoái thị trường và tx là thuế suất thuế xuất khẩu ròng

Tỷ giá hối đoái hiệu dụng đối với nhập khẩu:
EM = E*(1 + tM)
với tM là thuế suất thuế nhập khẩu ròng

Trọng số đối với tỷ giá xuất khẩu và nhập khẩu
wX = X/(X − M); wM = M/(X − M)
với  là độ co dãn xuất khẩu;  là độ c...
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Công
Nguyễn Xuân Thành 1
Bài 14:
Tỷ giá hối đoái kinh tế
Thẩm định Đầu tư Công
Học kỳ Hè
2013
Giảng viên: Nguyễn Xuân Thành
Tỷ giá hối đoái tài chính (financial exchange rate FER)
và tỷ giá hối đoái kinh tế (shadow exchange rate SER)
Trong thẩm định dự án, các hạng mục ngân lưu (bao gồm hàng
phi ngoại thương và hàng có thể ngoại thương) có thể được tính
dựa trên nội tệ hay ngoại tệ. Điều này đòi hỏi phải sử dụng tỷ giá
hối đoái để chuyển đổi ngân lưu về cùng một loại tiền tệ.
Đối với thẩm định tài chính, tỷ giá hối đoái tài chính được sử
dụng.
Nếu dự án phải mua hay bán ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái chính thức
(official exchange rate OER) thì OER được sử dụng làm FER.
Còn nếu dự án phải mua hay bán ngoại tệ trên thị trường tự do, thì tỷ giá
hối đoái thị trường (market exchange rate – MER) được sử dụng làm FER.
Đối với thẩm định kinh tế, tỷ giá sử dụng phải phản ánh chi phí cơ
hội của ngoại tệ do dự án tạo ra hay do dự án sử dụng. Đó chính
là tỷ giá hối đoái kinh tế (hay còn gọi là tỷ giá hối đoái mờ).
Chênh lệch giữa SER và FER phản ánh chênh lệch giữa mức giá
nội địa và mức giá biên giới, tức là phản ánh việc người mua hàng
ở trong nước sẵn lòng trả giá cao hay thấp hơn so với chi phí
ngoại hối trực tiếp của hàng hóa và dịch vụ.
Thẩm định Đầu tư Công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thẩm định Đầu tư Công - Người đăng: Boom Tany
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thẩm định Đầu tư Công 9 10 505