Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm định dự án đầu tư

Được đăng lên bởi nganntb11401t
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
.
* Tư vấn
học: 0908.125.042 - 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp

ru
ng

TAÄP BAØI GIAÛNG

,G

òV

ấp
.

* Khóa THỰC HÀNH chỉ có tại đây

gT

THAÅM ÑÒNH DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

1

-9

52

Qu

an

Giaûng vieân: Ths.Nguyeãn Ñaêng Ñeä

Nh
ất

CHÖÔNG I: TOÅNG QUAN VEÀ DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

VAØ THAÅM ÑÒNH DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

án
Hợ
p

1/ Toång quan veà döï aùn ñaàu tö:
1.1/ Ñaàu tö:
1.1.1/ Khaùi nieäm:
Ñaàu tö laø quaù trình boû voán ñeå mong ñaït ñöôïc moät hay
nhieàu muïc ñích naøo ñoù veà kinh teá, vaên hoùa, xaõ hoäi,
chính trò, nhaân ñaïo… trong töông lai.

• Ñaàu tö tröïc tieáp
• Ñaàu tö giaùn tieáp

2

@

Kế

To

1.1.2/ Phaân loaïi hoaït ñoäng ñaàu tö :
 Caên cöù vaøo caùch boû voán:

* Tài liệu tham khảo : 

* Trang:
. 1

.
* Tư vấn
học: 0908.125.042 - 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp

ấp
.

* Khóa THỰC HÀNH chỉ có tại đây

òV

 Caên cöù vaøo tính chaát:

,G

• Ñaàu tö cöôõng böùc

ru
ng

• Ñaàu tö töï chuû
 Caên cöù vaøo thôøi gian:
• Ñaàu tö ngaén haïn

gT

• Ñaàu tö daøi haïn

3

-9

52

Qu

an

 Caên cöù vaøo phaïm vi ñaàu tö:
• Ñaàu tö beân ngoaøi doanh nghieäp
• Ñaàu tö vaøo beân trong doanh nghieäp

Nh
ất

1.1.3/ Nguoàn voán ñaàu tö :
 Nguoàn voán chuû sôû höõu
 Nguoàn voán vay

án
Hợ
p

1.2/ Döï aùn ñaàu tö:

@

Kế

To

1.2.1/ Khaùi nieäm:
Döï aùn ñaàu tö laø moät taäp hôïp nhöõng ñeà xuaát coù lieân
quan ñeán vieäc boû voán ñeå taïo môùi, môû roäng hoaëc caûi taïo
nhöõng cô sôû vaät chaát nhaát ñònh nhaèm ñaït ñöôïc söï taêng
tröôûng veà soá löôïng, hoaëc duy trì, caûi tieán, naâng cao chaát
löôïng cuûa saûn phaåm hoaëc dòch vuï trong khoaûng thôøi
gian xaùc ñònh(döï aùn ñaàu tö tröïc tieáp).
4

* Tài liệu tham khảo : 

* Trang:
. 2

.
* Tư vấn
học: 0908.125.042 - 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp

ấp
.

* Khóa THỰC HÀNH chỉ có tại đây

òV

1.2.2/ Yeâu caàu cuûa moät döï aùn ñaàu tö:

ru
ng

,G

Ñeå ñaûm baûo tính khaû thi moät döï aùn ñaàu tö phaûi ñaùp öùng ñöôïc caùc
yeâu caàu sau ñaây:
• Tính khoa hoïc
• Tính thöïc tieãn
• Tính phaùp lyù
• Tính ñoàng nhaát.

an

gT

1.2.3/Phaân loaïi döï aùn ñaàu tö:
- Caên cöù vaøo moái quan heä giöõa caùc hoaït ñoäng ñaàu tö
chia ra:
+ Nhöõng döï aùn xung khaéc nhau (loaïi tröø nhau)
5

-9

52

Qu

+ Nhöõng döï aùn phuï thuoäc hoaëc boå sung cho nhau
+ Nhöõng döï aùn hoaøn toaøn ñoäc laäp nhau

Nh
ất

 Caên cöù vaøo nguoàn voán ñaàu tö chia ra:
 Döï aùn baèng nguoàn voán NSNN

 Döï aùn baèng nguoàn voán vay

án
Hợ
p

 Döï aùn baèng nguoàn voán töï coù cuûa ñô...
1
TAÄP BAØI GIAÛNG
THAÅM ÑÒNH DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
Giaûng vieân: Ths.Nguyeãn Ñaêng Ñeä
2
CHÖÔNG I: TOÅNG QUAN VEÀ DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
VAØ THAÅM ÑÒNH DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
1/ Toång quan veà döï aùn ñaàu tö:
1.1/ Ñaàu tö:
1.1.1/ Khaùi nieäm:
Ñaàu laø quaù trình boû voán ñeå mong ñaït ñöôïc moät hay
nhieàu muïc ñích naøo ñoù v kinh teá, vaên hoùa, x hoäi,
chính trò, nhaân ñaïo trong töông lai.
1.1.2/ Phaân loaïi hoaït ñoäng ñaàu tö :
Caên cöù vaøo caùch boû voán:
Ñaàu tö tröïc tieáp
Ñaàu tö giaùn tieáp
* Khóa THC HÀNH ch có ti đây .
* Tư vn hc: 0908.125.042 - 952 Quang Trung, P8, Gò Vp
* Tài liu tham kho : WWW.DaiHocKinhTetpHCM.Blogspot.COM . 1
* Trang: 1
@ Kế Toán Hp Nht - 952 Quang Trung, Gò Vp.
Thẩm định dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thẩm định dự án đầu tư - Người đăng: nganntb11401t
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Thẩm định dự án đầu tư 9 10 375