Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm định dự án

Được đăng lên bởi Vâng Tôi Nghèo
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 3708 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Dự án SXKD đầu tư một lần, vòng đời dự án
theo tuổi thọ của thiết bị
Trong chương này sẽ trình bày lập phương án tài chính cho dự án đầu tư SXKD
thông thường, đa số thuộc loại đầu tư một lần, vòng đời dự án theo tuổi thọ thiết bị.
Với loại dự án này ta chú ý các đặc điểm sau :
∗

Quy mô đầu tư có thể ảnh hưởng lớn tới hiệu quả dự án, khả năng hoàn vốn và
trả nợ vay.

∗

Mức độ tham gia bằng nguồn vốn chủ sở hữu so với vốn vay sẽ làm ảnh hưởng
đến hiệu quả lợi nhuận và khả năng hoàn vốn.

∗

Khấu hao theo tuổi thọ thiết bị chính, cũng là vòng đời của dự án. Nếu có
những hạng mục đầu tư có thời gian khấu hao dài hơn thời gian khấu hao thiết
bị chính, thì vào năm cuối cùng dòng tiền dự án sẽ thu được phần trị giá tài sản
chưa khấu hao của các thiết bị loại này.

∗

Chi phí dựa trên định mức kỹ thuật ít thay đổi, trong đó phải có phần định phí
chủ yếu là khấu hao nhà xưởng thiết bị.

∗

Cần xem xét độ nhạy các biến số quan trọng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ và
hiệu quả dự án. Những biến số quan trọng là sản lượng, gia bán, chi phí NVL.

∗

Tính hiệu quả dự án theo hai trường hợp, trường hợp 100% vốn đầu tư là vốn
chủ sở hữu để xác định hiệu quả sử dụng dự án chưa có đòn cân nợ, và trường
hợp có sử dụng vốn vay để đầu tư. Khi tính hiệu quả dự án có sử dụng vốn vay,
cần tính khả năng trả nợ biến động theo doanh thu và theo tỷ lệ vay vốn để
đánh giá khả năng huy động và khả năng hoàn vốn vay.

Bài Tập DAĐT_ThS.Đinh Thế Hiển_Page 1

DA.1 Dự Aùn Sản Xuất Gạch Chịu Nhiệt


Thiết bị và nhà xưởng sản xuất đầu tư 1 lần



Vòng đời dự án theo thời gian khấu hao của thiết bị.



Tính NPV, IRR của dự án.



Tính độ nhạy theo sản lượng tiêu thụ và giá bán
1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1.1 Mục tiêu của dự án
-

Đầu tư xây dựng nhà máy bán tự động sản xuất gạch Manhezi và gạch cao nhôm là loại
gạch chịu nhiệt trên 1825o, nhiều kích cỡ sử dụng để xây lò luyện cán thép, luyện ciment,
luyện thủy tinh…. thay thế gạch nhập khẩu (chủ yếu từ Trung Quốc).

-

Công suất dự kiến của nhà máy là 2.000 tấn/năm, công suất tối đa là 2500 tấn/năm

1.2 Mức đầu tư và nguồn vốn của dự án :


Đầu tư trang thiết bị :
STT

TÊN THIẾT BỊ

1

Máy...
Döï aùn SXKD ñaàu tö moät laàn, voøng ñôøi döï aùn
theo tuoåi thoï cuûa thieát bò
Trong chöông naøy s trình baøy laäp phöông aùn taøi chính cho ï aùn ñaàu SXKD
thoâng thöôøng, ña soá thuoäc loaïi ñaàu tö moät laàn, voøng ñôøi döï aùn theo tuoåi thoï thieát bò.
Vôùi loaïi döï aùn naøy ta chuù yù caùc ñaëc ñieåm sau :
Quy moâ ñaàu tö coù theå aûnh höôûng lôùn tôùi hieäu quaû döï aùn, khaû naêng hoaøn voán vaø
traû nôï vay.
Möùc ñoä tham gia baèng nguoàn voán chuûû höõu so vôùi voán vay seõ laøm aûnh höôûng
ñeán hieäu quaû lôïi nhuaän vaø khaû naêng hoaøn voán.
Khaáu hao theo tuoåi thoï thieát chính, cuõng laø voøng ñôøi cuûa döï aùn. Neáu coù
nhöõng haïng muïc ñaàucthôøi gian khaáu hao daøi hôn thôøi gian khaáu hao thieát
bò chính, thì vaøo naêm cuoái cuøng doøng tieàn döï aùn seõ thu ñöôïc phaàn trò giaù taøi saûn
chöa khaáu hao cuûa caùc thieát bò loaïi naøy.
Chi phí döïa treân ñònh möùc kyõ thuaät ít thay ñoåi, trong ñoù phaûi coù phaàn ñònh phí
chuû yeáu laø khaáu hao nhaø xöôûng thieát bò.
Caàn xem xeùt ñoä nhaïy caùc bieán soá quan troïng aûnh höôûng ñeán khaû naêng traû nôï vaø
hieäu quaû döï aùn. Nhöõng bieán soá quan troïng laø saûn löôïng, gia baùn, chi phí NVL.
Tính hieäu quaû döï aùn theo hai tröôøng hôïp, tröôøng hôïp 100% voán ñaàu laø voán
chuû û höõu ñeå xaùc ñònh hieäu quaû söû duïng döï aùn chöa coù ñoøn caân ï, vaø tröôøng
hôïp coù söû duïng voán vay ñeå ñaàu tö. Khi tính hieäu quaû ï aùn coù söû duïng voán vay,
caàn tính kh naêng traû nôï bieán ñoäng theo doanh thu vaø theo tyû leä vay voán ñeå
ñaùnh giaù khaû naêng huy ñoäng vaø khaû naêng hoaøn voán vay.
Baøi Taäp DAÑT_ThS.Ñinh Theá Hieån_Page 1
Thẩm định dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thẩm định dự án - Người đăng: Vâng Tôi Nghèo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Thẩm định dự án 9 10 694