Ktl-icon-tai-lieu

Thâm hụt ngân sách nhà nước Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi canoc01
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÂM HỤT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
I. Lời mở đầu
Như chúng ta điều biết, thâm hụt ngân sách là một vấn đề mà mọi qu ốc
gia trên thế giới đều gặp phải. Ngay cả một cường quốc kinh tế như Mỹ cũng
phải đau đầu và vật lộn với vấn đề này, và tất nhiên Việt Nam cũng không ngoại
lệ. Việc xử lý thâm hụt ngân sách nhà nước (NSNN) là một vấn đề nhạy cảm, b ởi
nó không chỉ tác động trước mắt đối với nền kinh tế mà còn tác động đến sự
phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Ở nước ta, mức độ thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng và ngày càng tác
động tiêu cực tới đời sống nhân dân cũng như tới toàn bộ nền kinh tế. Đây chính
là một trong những nguy cơ làm khủng hoảng nền kinh tế, gia tăng l ạm phát gây
khó khăn cho chính phủ trong việc thực hiện các chính sách tài khóa và ti ền tệ.
Vậy thâm hụt ngân sách là gì? Thực trạng vấn đề thâm hụt ngân sách di ễn ra ở
Việt Nam trong các năm qua như thế nào? Giải pháp nào để xử lý thâm hụt
NSNN, ổn định vĩ mô nền kinh tế, thực hiện hiệu quả các mục tiêu chi ến lược v ề
phát triển kinh tế – xã hội, tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát hi ện nay?
Bài tiểu luận này với đề tài “Thâm hụt ngân sách nhà nước ở Việt Nam” là quá
trình nghiên cứu nhằm tìm ra đáp án cho những câu hỏi trên.

II. Cơ sở lý thuyết
2.1 Khái niệm ngân sách nhà nước
Ngân sách nhà nước (NSNN) là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước
trong dự toán đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được
thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng của Nhà nước.
vai trò của ngân sách nhà nước
Ngân sách nhà nước có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh
tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước. Cần hi ểu rằng, vai trò
của ngân sách nhà nước luôn gắn liền với vai trò của nhà n ước theo t ừng giai
đoạn nhất định. Đối với nền kinh tế thị trường, ngân sách nhà n ước đảm nhận
vai trò quản lý vĩ mô đối với toàn bộ nền kinh tế, xã hội.
2.1.1 Vai trò của ngân sách Nhà nước
Ngân sách nhà nước là công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế xã h ội, đ ịnh
hướng phát triển sản xuất, điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, điều chỉnh đời
sống xã hội. Huy động các nguồn tài chính của ngân sách nhà nước để đ ảm b ảo
nhu cầu chi tiêu của nhà nước. Mức động viên các nguồn tài chính từ các ch ủ th ể
trong nguồn kinh tế đòi hỏi phải hợp lí nếu mức động viên quá cao ho ặc quá
thấp thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế,vì v ậy cần ph ải xác
định mức huy động vào ngân sách nhà nước một cách phù h ợp v ới kh ả năng
đóng góp ...
THÂM H T NGÂN SÁCH NHÀ N C VI T NAM HI N NAY ƯỚ
I. L i m đ u
Nh chúng ta đi u bi t, thâm h t ngân sách là m t v n đ mà m i qu c ư ế
gia trên th gi i đ u g p ph i. Ngay c m t c ng qu c kinh t nh Mỹ cũng ế ườ ế ư
ph i đau đ u và v t l n v i v n đ này, và t t nhiên Vi t Nam cũng không ngo i
l . Vi c x lý thâm h t ngân sách nhà n c (NSNN) là m t v n đ nh y c m, b i ướ
nó không ch tác đ ng tr c m t đ i v i n n kinh t mà còn tác đ ng đ n s ướ ế ế
phát tri n b n v ng c a m i qu c gia.
n c ta, m c đ thâm h t ngân sách ngày càng gia tăng và ngày càng tác ư
đ ng tiêu c c t i đ i s ng nhân dân cũng nh t i toàn b n n kinh t . Đây chính ư ế
là m t trong nh ng nguy c làm kh ng ho ng n n kinh t , gia tăng l m phát gây ơ ế
khó khăn cho chính ph trong vi c th c hi n các chính sách tài khóa và ti n t .
V y thâm h t ngân sách là gì? Th c tr ng v n đ thâm h t ngân sách di n ra
Vi t Nam trong các năm qua nh th nào? Gi i pháp nào đ x lý thâm h t ư ế
NSNN, n đ nh vĩ mô n n kinh t , th c hi n hi u qu các m c tiêu chi n l c v ế ế ượ
phát tri n kinh t – xã h i, tăng tr ng kinh t và ki m ch l m phát hi n nay? ế ưở ế ế
Bài ti u lu n này v i đ tài “Thâm h t ngân sách nhà n c Vi t Nam” là quá ướ
trình nghiên c u nh m tìm ra đáp án cho nh ng câu h i trên.
Thâm hụt ngân sách nhà nước Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thâm hụt ngân sách nhà nước Việt Nam hiện nay - Người đăng: canoc01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Thâm hụt ngân sách nhà nước Việt Nam hiện nay 9 10 230