Ktl-icon-tai-lieu

Tham nhũng - Khái niệm, hậu quả, kinh nghiệm và giải pháp chống tham nhũng - Terry Morrison

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 5113 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THAM NHŨNG
KHÁI NIỆM, HẬU QUẢ, KINH
NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP
CHỐNG THAM NHŨNG
Nguyễn Hồng Thắng, UEH

Nội dung
• Nguyên nhân sinh ra tham nhũng
• Tác hại của tham nhũng
• Kiểm soát và hạn chế tham nhũng

NGUYÊN NHÂN SINH RA
THAM NHŨNG

Khái niệm tham nhũng
• Tham nhũng là một tình trạng thiếu trung thực
(lack of integrity or honesty)
• B¶n th©n tõ Tham nhòng g¾n liÒn víi tõ “tha ho¸”
• VÒ xuÊt xø, kh¸i niÖm nµy ngô ý t×nh huèng quan
toµ ¨n tiÒn khi ®­a ra ph¸n quyÕt
• §Þnh nghÜa kh¸i qu¸t h¬n, tham nhòng lµ viÖc lîi
dông vÞ trÝ c«ng t¸c ®Ó t­ lîi
• Kh«ng nªn mÊt qu¸ nhiÒu th× giê víi c¸c ®Þnh
nghÜa

Why proliferation of corruption?
• monopolies and industrial
subsidies in economy
• excessive discretionary power
(lack of clear administrative
rules and regulations) over
distribution to the private
sector
• lack of accountability (poorly
functioning or absent
watchdog agencies)

Hình ảnh của tham nhũng

C«ng thøc Tham Nhòng

C=M+D-A

Corruption
Tham nhòng

Monopoly Discretion Accountability
§éc quyÒn Tuú tiÖn
Tr¸ch nhiÖm

Corruption
abuse of public power for private gain
Why pay bribes?
- Buy parliamentary votes, presidential decrees, and court decisions

state capture
- Avoid taxes and regulations

administrative corruption
* Extortion (“facilitating payments”)
* Bribery
Bribery:
the worm that never dies

Thao tóng ChÝnh quyÒn
Mét c¸ nh©n, mét nhãm ng­êi hoÆc mét
c«ng ty thuéc khu vùc nhµ n­íc hay t­ nh©n
t¸c ®éng tíi qu¸ tr×nh x©y dùng luËt, quy
®Þnh, nghÞ ®Þnh hoÆc c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ
n­íc nh»m môc ®Ých t­ lîi th«ng qua hµnh
vi chuyÓn lîi Ých nhµ n­íc thµnh lîi Ých c¸
nh©n mét c¸ch sai tr¸i hoÆc kh«ng râ rµng

Mét sè vÝ dô cô thÓ vÒ hµnh vi
thao tóng chÝnh quyÒn (State Capture)
•
•
•
•

B¸n phiÕu bÇu quèc héi
B¸n ph¸n quyÕt cña toµ ¸n cho quyÒn lîi c¸ nh©n
Tham nhòng c«ng quü
Hç trî tµi chÝnh cho c¸c ®¶ng ph¸i chÝnh trÞ mét
c¸ch bÊt hîp ph¸p
• VËn dông sai c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt theo h­íng cã
lîi cho c¸ nh©n
• Cè t×nh ®¶o lén thø tù ­u tiªn chi ng©n s¸ch

Tham nhòng Hµnh chÝnh
Cè t×nh vËn dông, thùc hiÖn sai LuËt ph¸p,
quy ®Þnh nh»m t¹o thuËn lîi cho c¸c ®èi t­
îng trong khu vùc nhµ n­íc hoÆc phi nhµ n­
íc b»ng c¸c c¸ch thøc bÊt hîp ph¸p hoÆc
kh«ng minh b¹ch.

Administrative Corruption
Bribes to public officials to distort the
prescribed implementation of laws,
rules and regulations
• Includes bribes to:
– win procurement contracts
– obtain delivery of public
services
– gain licenses
– smooth customs procedures

“Mayor”

1999 World Bank Survey
of 4...
THAM NHŨNG
KHÁI NIỆM, HẬU QUẢ, KINH
NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP
CHỐNG THAM NHŨNG
Nguyễn Hồng Thắng, UEH
Tham nhũng - Khái niệm, hậu quả, kinh nghiệm và giải pháp chống tham nhũng - Terry Morrison - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tham nhũng - Khái niệm, hậu quả, kinh nghiệm và giải pháp chống tham nhũng - Terry Morrison - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Tham nhũng - Khái niệm, hậu quả, kinh nghiệm và giải pháp chống tham nhũng - Terry Morrison 9 10 491