Ktl-icon-tai-lieu

Thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi linh-trinh
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 4623 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Biên soạn: PGS. TS. Trần Hoàng ngân
ThS. Võ Thị Tuyết Anh
ThS. Hoàng Thị Minh Ngọc
ThS. Trần Phương Thảo
CN. Phan Chung Thuỷ
CN. Nguyễn Tiến Dũng
Chủ biên:

PGS. TS. Trần Hoàng Ngân

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2009

0

MỤC LỤC

BÀI GIỚI THIỆU .................................................................................... 5

Bài 1:

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

I.

Khái niệm ....................................................................................... 10

II.

Phương pháp biểu thị tỷ giá (Yết giá – Quotation) ........................ 10

III. Một số quy ước trong giao dịch hối đoái quốc tế ........................... 11
IV. Xác định tỷ giá theo phương pháp tính chéo .................................. 13
V. Cơ chế xác định tỷ giá hối đoái ...................................................... 18
VI. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối
đoái ................................................................................................. 20
VII. Các loại tỷ giá hối đoái ................................................................... 23
Câu hỏi ôn tập ........................................................................................ 24

Bài 2:

THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI

I.

Khái niệm ....................................................................................... 15

II.

Đặc điểm thị trường hối đoái .......................................................... 26

III. Đối tượng tham gia thị trường hối đoái .......................................... 26
IV. Phương thức giao dịch .................................................................... 27
Câu hỏi ôn tập ........................................................................................ 28

1

Bài 3:

CÁC NGHIỆP VỤ HỐI ĐOÁI & THỊ TRƯỜNG GIAO
SAU, TIỀN GỞI NGOẠI TỆ

I.

Các nghiệp vụ hối đoái ................................................................... 30

II.

Thị trường giao sau.......................................................................... 38

III. Thị trường tiền gởi ngoại tệ............................................................. 40
Bài đọc thêm: Cơ chế tỷ giá hối đoái của Việt Nam .............................. 42
Câu hỏi ôn tập ........................................................................................ 45

Bài 4:

HỐI PHIẾU

I.

Cơ sở pháp lý của Hối phiếu ........................................................ 47

II.

...
0
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC M TP. H CHÍ MINH
TÀI LIU HƯỚNG DN HC TP
THANH TOÁN QUC T
Biên son:
PGS. TS. Trn Hoàng ngân
ThS. Võ Th Tuyết Anh
ThS. Hoàng Th Minh Ngc
ThS. Trn Phương Tho
CN. Phan Chung Thu
CN. Nguyn Tiến Dũng
Ch biên:
PGS. TS. Trn Hoàng Ngân
THÀNH PH H CHÍ MINH – 2009
Thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thanh toán quốc tế - Người đăng: linh-trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
Thanh toán quốc tế 9 10 887