Ktl-icon-tai-lieu

thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi Nguyễn Cường
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 782 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương thức nhờ thu

Định nghĩa: Phương thức nhờ thu là một phương thức thanh toán trong đó ng ười bán
hoàn thành lnghĩa vụ giao hàng hoặc cung ứng một dịch vụ cho khách hàng ủy thác
cho ngân hàng của lmình thu hộ số tiền ở người mua trên cơ sở hối phiếu của người
bán lập ra.
Các bên tham gia phương thức nhờ thu
Người bán tức là người hưởng lợi (Principhl)
Ngân hàng bên bán là ngân hàng nhận sự ủy thác của người bán (Remitting Bank)
Ngân hàng đại lý của ngân hàng bên bán là ngân hàng ở nước người mua (Collecting
Bank and/or Presenting Bank)
Người mua tức là người trả tiền (Drawee)
Các /oại nhờ thu
Trên thực tế, có hai loại nhờ thu là nhờ thu trơn và nhờ thu kèm chứng từ.
Nhờ thu phiếu trơn (Clean Collection)
Nhờ thu phiếu trơn (Clean Collection): là phương thức trong đó người bán ủy thác
chongân hàng thu hộ tiền ở người mua căn cứ v ào hối phiếu do mình lập ra, còn
chứng từ thì gửithẳng cho người mua không qua ngân hàng
Trình tự tiến hành nghiệp vụ của nhờ thu phiếu trơn phải trải qua các bước sau:

Nhờ thu kèm chứng từ (Documnetary Collection)
Phương thức nhờ thu kèm chứng từ : là phương thức trong đó người bán ủy thác
chongân hàng thu hộ tiền ở người mua không những căn cứ v ào hối phiếu mà còn
căn cứ vào bộchứng từ gửi hàng kèm theo với điều kiện là nếu người mua trả tiền
hoặc chấp nhận trả tiềnhối phiếu thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho
người mua để nhận hàng.

Trình tự tiến hành nghiệp vụ nhờ thu kèm chứng từ cũng giống như nhờ thu
phiếutrơn, chỉ khác ở khâu (1) là lập một bộ chứng từ nhờ ngân h àng thu hộ tiền. Bộ
chứng từ gồmcó hối phiếu và các chứng từ gửi hàng kèm theo, ở khâu (3) l à ngân
hàng đại lý chỉ trao chongười mua nếu như người mua trả itền hoặc chấp nhận trả tiền
hối p hiếu. Trong nhờ thu kèmchứng từ, người ủy thác cho ngân hàng ngoài việc thu
hộ tiền c òn nhờ ngân hàng khống chếchứng từ gửi hàng đối với người mua, nhờ đó
quyền lợi của người bán được đảm bảo hơn.
Đây là sự khác nhau cơ bản giữa nhờ thu kèm chứng từ và nhờ thu phiếu trơn.
Nhận xét và trường hợp áp dụng
Trong nhờ thu kèm chứng từ, người ủy thác cho ngân h àng ngoài việc thu hộ tiền c
òn nhờ ngân hàng khống chế chứng từ gửi h àng đối với người mua, nhờ đó quyền lợi
của ng ười bán được đảm bảo hơn. Đây là sự khác nhau cơ bản giữa nhờ thu kèm
chứng từ và nhờ thu phiếu trơn. Tuy vậy, nhờ thu kèm chứng từ có một số mặt yếu.
Người bán thông qua ngân hàng mới khống chế được quyền định đoạt hàng hóa của
người mua chứ chưa khống chế được việc trả tiền của người mua. ...
Phương thức nhờ thu
Định nghĩa: Phương thức nhờ thu là một phương thức thanh toán trong đó ng ười bán
hoàn thành lnghĩa vụ giao hàng hoặc cung ứng một dịch vụ cho khách hàng ủy thác
cho ngân hàng của lmình thu hộ số tiền ở người mua trên cơ sở hối phiếu của người
bán lập ra.
Các bên tham gia phương thức nhờ thu
Người bán tức là người hưởng lợi (Principhl)
Ngân hàng bên bán là ngân hàng nhận sự ủy thác của người bán (Remitting Bank)
Ngân hàng đại lý của ngân hàng bên bán là ngân hàng ở nước người mua (Collecting
Bank and/or Presenting Bank)
Người mua tức là người trả tiền (Drawee)
Các /oại nhờ thu
Trên thực tế, có hai loại nhờ thu là nhờ thu trơn và nhờ thu kèm chứng từ.
Nhờ thu phiếu trơn (Clean Collection)
Nhờ thu phiếu trơn (Clean Collection): là phương thức trong đó người bán ủy thác
chongân hàng thu hộ tiền ở người mua căn cứ v ào hối phiếu do mình lập ra, còn
chứng từ thì gửithẳng cho người mua không qua ngân hàng
Trình tự tiến hành nghiệp vụ của nhờ thu phiếu trơn phải trải qua các bước sau:
thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thanh toán quốc tế - Người đăng: Nguyễn Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
thanh toán quốc tế 9 10 589