Ktl-icon-tai-lieu

Thanh toán quốc tế BT hối phiếu

Được đăng lên bởi buingochaianh-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1075 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI TẬP HỐI PHIẾU
Tình huống 1
-

Công ty Z đã đồng ý thanh toán nên hối phiếu có giá trị hợp pháp.

-

Đây là loại hối phiếu có thể ký hậu chuyển nhượng được.
 Người được chuyển nhượng có quyền được thanh toán. Công ty Z phải thanh toán 
cho công ty Y.

Tình huống 2 (Tín dụng chứng từ)
BILL OF EXCHANGE
No: 1234

Ha Noi, Viet Nam, March 31.2008
For: USD 50,000.00

At 90 days after sight of this First Bill of Exchange (Second of the same tenor and date being 
unpaid) pay to the order of Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam, Ho Chi 
Minh city branch the sum of United States Dollars fifty thousand only.
Value received and charge the same to account of Jaiko Co.Ltd, Japan.
Irrevocable L/C No.02503031 L/C 02 dated February 20.2008.
To: Sumitomo Bank

TOCONTAP Ha Noi, Viet Nam

Japan

(signed)

Tình huống 3 (Tín dụng chứng từ)
BILL OF EXCHANGE
No: 1234

Ho Chi Minh city, Viet Nam, August 15.2008
For: USD 205,000.00

At 90 days after  signed  of this First Bill of Exchange (Second of the same tenor and date 
being unpaid) pay to the order of Sai Gon Import – Export Company the sum of United States 
Dollars two hundred and five thousand only.
Value received and charge the same to account of Matsu Trading Coperation.
L/C No.123456 dated July 20.2008.
To: May Bank Philippine

Sai Gon Import – Export Company, Viet Nam
(signed)

Tình huống 4 (Nhờ thu)
BILL OF EXCHANGE
No: 1234

Ho Chi Minh city, Viet Nam, June 19.2009
For: USD 80,000.00

At sight of this First Bill of Exchange (Second of the same tenor and date being unpaid) pay 
to the order of Bank for Foreign Trade of Viet Nam, Ho Chi Minh city branch the sum of United  
States Dollars eighty thousand only.
Value received as per our Invoice(s)  No(s) 123/EIX.
Dated: April 20.2009
To: YAGI.Ltd, 228 KYUTAGO

ABC Garment Export – Import Co,

MACHICHOU – KU OSAKA

12345 Nguyen Hue street, District 1, HCMc VN
(signed)

HỐI PHIẾU
Số: 1234

Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam,
ngày 19 tháng 6 năm 2009
Số tiền: USD 80.000,00

Ngay sau khi nhìn thấy bản thứ nhất của hối phiếu này (bản thứ hai cùng nội dung, ngày 
tháng không trả  tiền), trả  theo lệnh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh thành 
phố Hồ Chí Minh số tiền là: Tám mươi ngàn đô la Mỹ chẵn.
Theo hóa đơn thương mại số: 123/EIX             Ngày: 20/04/2009
Gửi: Công ty YAGI, 228 KYUTAGO
 MACHICHOU – KU OSAKA

Tổng công ty xuất nhập khẩu may mặc ABC
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
(đã ký)

Tình huống 5 (Nhờ thu)
BILL OF EXCHANGE
No: 1234

Ho Chi...
BÀI T P H I PHI U
Tình hu ng 1
- Công ty Z đã đ ng ý thanh toán nên h i phi u có giá tr h p pháp. ế
- Đây là lo i h i phi u có th ký h u chuy n nh ng đ c. ế ượ ượ
Ng i đ c chuy n nh ng có quy n đ c thanh toán. Công ty Z ph i thanh toán ườ ượ ượ ượ
cho công ty Y.
Tình hu ng 2 (Tín d ng ch ng t )
BILL OF EXCHANGE
No: 1234 Ha Noi, Viet Nam, March 31.2008
For: USD 50,000.00
At 90 days after sight of this First Bill of Exchange (Second of the same tenor and date being
unpaid) pay to the order of Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam, Ho Chi
Minh city branch the sum of United States Dollars fifty thousand only.
Value received and charge the same to account of Jaiko Co.Ltd, Japan.
Irrevocable L/C No.02503031 L/C 02 dated February 20.2008.
To: Sumitomo Bank
Japan
TOCONTAP Ha Noi, Viet Nam
(signed)
Tình hu ng 3 (Tín d ng ch ng t )
BILL OF EXCHANGE
No: 1234 Ho Chi Minh city, Viet Nam, August 15.2008
For: USD 205,000.00
At 90 days after signed of this First Bill of Exchange (Second of the same tenor and date
being unpaid) pay to the order of Sai Gon Import Export Company the sum of United States
Dollars two hundred and five thousand only.
Value received and charge the same to account of Matsu Trading Coperation.
L/C No.123456 dated July 20.2008.
To: May Bank Philippine Sai Gon Import – Export Company, Viet Nam
(signed)
Thanh toán quốc tế BT hối phiếu - Trang 2
Thanh toán quốc tế BT hối phiếu - Người đăng: buingochaianh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thanh toán quốc tế BT hối phiếu 9 10 378