Ktl-icon-tai-lieu

Thanh toán quốc tế - Tỉ giá hối đoái

Được đăng lên bởi trannguyen1459-gmail-com
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 4115 lần   |   Lượt tải: 4 lần


Thanh toán quốc tế

CHƯƠNG I: TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI.
I. Khái niệm về ngoại hối
Ngoại hối là khái niệm dùng để chỉ các phương tiện có giá trị được dùng để
tiến hành thanh toán giữa các quốc gia. Tuỳ theo quan niệm của luật quản lý ngoại
hối của mỗi nước, khái niệm ngoại hối có thể không giống nhau, nhưng xét trên đại
thể, ngoại hối bao gồm 5 loại:
1. Ngoại tệ (Foreign Currency) tức là tiền của nước khác lưu thông trong
một nước. Ngoại tệ bao gồm 2 loại: Ngoại tệ tiền mặt và ngoại tệ tín dụng.
2. Các phương tiện thanh toán quốc tế ghi bằng ngoại tệ, gồm có:
a. Hối phiếu (Bill of Exchange)
b. Kỳ phiếu (Promissory Note)
c. Sec (Cheque)
d.Thư chuyển tiền (Mail Tranfer)
e. Điện chuyển tiền (Telegraphic Transfer)
g.Thẻ tín dụng (Credit Card)
h.Thư tín dụng ngân hàng (Bank Letter of Credit)
3. Các chứng khoán có giá trị ghi bằng ngoại tệ như:
a. Cổ phiếu (Stock)
b. Trái phiếu công ty (Corporate Bond)
c. Trái phiếu chính phủ (Government Bont)
d. Trái phiếu kho bạc (Treasury Bond)
4. Vàng bạc, kim cương, ngọc trai, đá quí..được dùng làm tiền tệ.
5. Tiền của Việt Nam dưới các hình thức sau đây:
a. Tiền của Việt Nam ở nước ngoài dưới mọi hình thức khi quay lại Việt
Nam.
b. Tiền Việt Nam là lợi nhuận của người đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.
c. Tiền Việt Nam có nguồn gốc ngoại tệ khác.
Tất cả các ngoại hối nêu trên được quản lý theo Luật quản lý ngoại hối của
nước CHXHCN Việt Nam hiện hành.
II. Khái niệm về tỷ giá hối đoái
Có hai khái niệm về tỷ giá hối đoái:
- Khái niệm 1: Các phương tiện thanh toán quốc tế được mua và bán trên thị
trường hối đoái bằng tiền tệ quốc gia của một nước theo một giá cả nhất định. Vì
vậy, giá cả của một đơn vị tiền tệ này thể hiện bằng một số đơn vị tiền tệ nước kia
gọi là tỷ giá hối đoái.
Ví dụ: Một người nhập khẩu ở nước Mỹ phải bỏ ra 160.000 USD để mua
một tờ séc có mệnh giá 100.000 GBP để trả tiền hàng nhập khẩu từ nước Anh. Như
vậy, giá 1 GBP = 1,6 USD, đây là tỷ giá hối đoái giữa đồng bảng Anh và đồng đôla
Mỹ.
Khoa Tài chính – Kế toán

Trang 1

Thanh toán quốc tế



- Khái niệm 2: Tỷ giá hối đoái còn được định nghĩa ở một khía cạnh khác,
đó là quan hệ so sánh giữa hai tiền tệ của hai nước với nhau theo tiêu chuẩn nào đó.
+ Trong chế độ bản vị vàng, tiền tệ trong lưu thông là tiền đúc bằng vàng và
giấy bạc ngân hàng được tự do đổi ra vàng căn cứ vào hàm lượng vàng của nó. Tỷ
giá hối đoái là quan hệ so sánh hai đồng tiền vàng của hai nước với nhau hoặc là so
sánh hàm lượng vàng của hai đồng tiền hai nước với nhau.
Ví dụ: Hàm lượng vàng...
Thanh toán quốc tế
CHƯƠNG I: TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI.
I. Khái niệm về ngoại hối
Ngoại hối khái niệm dùng để chỉ các phương tiện giá trị được dùng đ
tiến hành thanh toán giữa các quốc gia. Tuỳ theo quan niệm của luật quản ngoại
hối của mỗi nước, khái niệm ngoại hối có thể không giống nhau, nhưng xét trên đại
thể, ngoại hối bao gồm 5 loại:
1. Ngoại tệ (Foreign Currency) tức tiền của nước khác lưu thông trong
một nước. Ngoại tệ bao gồm 2 loại: Ngoại tệ tiền mặt và ngoại tệ tín dụng.
2. Các phương tiện thanh toán quốc tế ghi bằng ngoại tệ, gồm có:
a. Hối phiếu (Bill of Exchange)
b. Kỳ phiếu (Promissory Note)
c. Sec (Cheque)
d.Thư chuyển tiền (Mail Tranfer)
e. Điện chuyển tiền (Telegraphic Transfer)
g.Thẻ tín dụng (Credit Card)
h.Thư tín dụng ngân hàng (Bank Letter of Credit)
3. Các chứng khoán có giá trị ghi bằng ngoại tệ như:
a. Cổ phiếu (Stock)
b. Trái phiếu công ty (Corporate Bond)
c. Trái phiếu chính phủ (Government Bont)
d. Trái phiếu kho bạc (Treasury Bond)
4. Vàng bạc, kim cương, ngọc trai, đá quí..được dùng làm tiền tệ.
5. Tiền của Việt Nam dưới các hình thức sau đây:
a. Tiền của Việt Nam nước ngoài dưới mọi hình thức khi quay lại Việt
Nam.
b. Tiền Việt Nam là lợi nhuận của người đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.
c. Tiền Việt Nam có nguồn gốc ngoại tệ khác.
Tất cả các ngoại hối nêu trên được quản theo Luật quản ngoại hối của
nước CHXHCN Việt Nam hiện hành.
II. Khái niệm về tỷ giá hối đoái
Có hai khái niệm về tỷ giá hối đoái:
- Khái niệm 1: Các phương tiện thanh toán quốc tế được mua và bán trên thị
trường hối đoái bằng tiền tệ quốc gia của một nước theo một giá cả nhất định.
vậy, giá cả của một đơn vị tiền tệ này thể hiện bằng một số đơn vị tiền tệ nước kia
gọi là tỷ giá hối đoái.
dụ: Một người nhập khẩu nước Mỹ phải bỏ ra 160.000 USD để mua
một tờ séc có mệnh giá 100.000 GBP để trả tiền hàng nhập khẩu từ nước Anh. Như
vậy, giá 1 GBP = 1,6 USD, đây là tỷ giá hối đoái giữa đồng bảng Anh và đồng đôla
Mỹ.
Khoa Tài chính – Kế toán Trang 1
Thanh toán quốc tế - Tỉ giá hối đoái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thanh toán quốc tế - Tỉ giá hối đoái - Người đăng: trannguyen1459-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Thanh toán quốc tế - Tỉ giá hối đoái 9 10 644