Ktl-icon-tai-lieu

Thảo luận môn tiền tệ Mô hình thị trường tiền tệ Việt Nam và một số nước trên thế giới

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2015 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THẢO LUẬN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
Đề tài:
Mô hình thị trường tiền tệ Việt Nam và một số nước
trên thế giới.
Nhóm GOF_lớp NHB_K10
Danh sách thành viên:
1.QUÁCH THUỲ TRANG
2.PHẠM THỊ TƠ
3. TRƯƠNG THỊ LỢI
4. PHẠM THỊ LÝ
5. LÊ THỊ VÂN
6.HOA THANH HUYỀN
7.NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
8. LẠI THỊ HỒNG THẮM
9.HOÀNG THỊ HƯƠNG THẢO
10. NGUYỄN THỊ THANH THANH

Phần 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN

1. Khái niệm thị trường tiền tệ:
“Thị trường tiền tệ là thị trường mua bán các loại giấy tờ có giá ngắn hạn có kỳ
hạn dưới một năm, là nơi Đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn cho nền kinh tế” (Sử Đình
Thành và Vũ Thị Minh Hằng, 2006: 488).
Ở nước ta, thị trường tiền tệ mới hình thành, công cụ giao dịch trên thị trường tiền
tệ còn ít nên luật pháp cho phép các giấy tờ có giá dài hạn Được phép giao dịch trên thị
trường tiền tệ. Theo Điều 9, luật sửa Đổi một số Điều của Luật Ngân hàng Nhà nước
(2003) Định nghĩa: “Thị trường tiền tệ là thị trường vốn ngắn hạn, nơi mua, bán ngắn
hạn các giấy tờ có giá, bao gồm tín phiếu kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, chứng
chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác”.

2. Các loại thị trường tiền tệ:
Thị trường tiền tệ Được phân loại căn cứ vào cách thức tổ chức hoặc loại công cụ.

2.1. Phân loại theo cơ cấu tổ chức:
Thị trường tiền tệ bao gồm:
Thị trường tiền tệ cổ Điển: là thị trường vay vốn ngắn hạn giữa các tổ chức tín
dụng (TCTD) Đặt dưới sự quản lý của ngân hàng trung ương (NHTW). Hàng ngày, tại
Đây hình thành lãi suất chỉ Đạo thị trường tiền tệ, như: lãi suất LIBOR trên thị trường tiền
tệ London (London Inter Banking Offered rate), lãi suất PIBOR trên thị trường tiền tệ
Paris (Paris Inter Banking Offered rate), SIBOR (thị trường tiền tệ Singapore)…

Thị trường tiền tệ mới: Đây là thị trường các trái phiếu ngắn hạn, cơ cấu của nó
gồm 2 cấp:


Thị trường tiền tệ sơ cấp: là thị trường tiền tệ chuyên phát hành các loại trái

phiếu ngắn hạn lần Đầu.


Thị trường tiền tệ thứ cấp: là thị trường tiền tệ tổ chức mua bán lại các trái phiếu

Đã phát hành ở thị trường sơ cấp.


Thị trường mở (Openmarket operation): là thị trường mua bán các loại chứng

khoán nhà nước ngắn hạn như: tín phiếu kho bạc, trái phiếu chính phủ,... nhằm Điều tiết
cung cầu tiền tệ trong nền kinh tế. Tức thông qua thị trường mở, NHTW có thể làm cho
“tiền dự trữ” của các ngân hàng thương mại (viết tắt NHTM) tăng lên hoặc giảm xuống,
từ Đó tác Động Đến khả năng cung cấp tín dụng của NHTM làm ảnh hưởng Đến khối
lượng tiền tệ của nền kinh tế.

2.2. Phân loại theo Đối tượng tham gia:
Thị trường tiền tệ ba...
THẢO LUẬN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
Đề tài:
Mô hình thị trường tiền tệ Việt Nam và một số nước
trên thế giới.
Nhóm GOF_lớp NHB_K10
Danh sách thành viên:
1.QUÁCH THUỲ TRANG
2.PHẠM THỊ TƠ
3. TRƯƠNG THỊ LỢI
4. PHẠM THỊ LÝ
5. LÊ THỊ VÂN
6.HOA THANH HUYỀN
7.NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
8. LẠI THỊ HỒNG THẮM
9.HOÀNG THỊ HƯƠNG THẢO
10. NGUYỄN THỊ THANH THANH
Thảo luận môn tiền tệ Mô hình thị trường tiền tệ Việt Nam và một số nước trên thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thảo luận môn tiền tệ Mô hình thị trường tiền tệ Việt Nam và một số nước trên thế giới - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Thảo luận môn tiền tệ Mô hình thị trường tiền tệ Việt Nam và một số nước trên thế giới 9 10 919