Ktl-icon-tai-lieu

Thâu tóm và sáp nhập

Được đăng lên bởi morethanblue196-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Định nghĩa
1.1. Thâu tóm

Mua lại hay thâu tóm (Acquisitions) là hoạt động thông qua đó các
công ty tìm kiếm lợi nhuận kinh tế nhờ quy mô, hiệu quả và khả năng
chiếm lĩnh thị trường. Khác với sáp nhập, các công ty thâu tóm sẽ mua
công ty mục tiêu, không có sự thay đổi về chứng khoán hoặc sự hợp
nhất thành công ty mới .
1.2.

Sáp nhập

Sáp nhập (Mergers) xảy ra khi hai công ty (thường là các công ty có
cùng quy mô) đồng ý tiến tới thành lập một công ty mới mà không duy
trì sở hữu và hoạt động của các công ty thành phần. Chứng khoán của
các công ty thành phần sẽ bị xoá bỏ và công ty mới sẽ phát hành
chứng khoán thay thế
2. Phân biệt:

2.1.Giống nhau
- Công ty bị sáp nhập thay đổi vị trí tồn tại trên thị trường, thay đổi chủ
sử hữu, thay đổi ban lãnh đạo
- Công ty sáp nhập sau quá trình M&A là một công ty lớn hơn công ty
cũ về quy mô, về tiềm lực tài chính, về nhân sự …
2.2. Khác nhau:
Tiêu thức
Khái
niệm
bản

Mua lại

Giao dịch mua lại doanh
cơ nghiệp thường được thanh
toán bằng tiền mặt hoặc
bằng ngân phiếu
Định giá
Không quy giá trị của
công ty bị sáp nhập thành
cổ phiếu mà xác định giá
trị của nó bằng tiền mặt
Quyền
Hội đồng quản trị công ty
hạn của bị sáp nhập không có
HĐQT
tiếng nói và quyền hạn gì
trong việc tái tổ chức
công ty mới

Sáp nhập
Không dùng tiền mặt. thường
được thực hiện bằng cách chia
sẻ cổ phiếu
bằng cách xác định giá trị công
ty bị sáp nhập bằng bao nhiêu
cổ phiếu của công ty sáp nhập
Hội đồng quản trị của công ty
bị sáp nhập sau khi sáp nhập
có vai trò vị trí không bằng
công ty sáp nhập

Sau giao Sau giao dịch công ty bị Sau sáp nhập thì công ty bị sáp
dịch
sáp nhập có thể vẫn còn
nhập thường mất đi
3. Tình hình tổng quan các vụ mua bán, sáp nhập trên thế giới và

ở Việt Nam
3.1.Thế giới

Các giao dịch M&A đã được thông báo ở một số
khu vực / quốc gia mục tiêu (ĐV: triệu USD)
Giá trị giao
2008
2009
Thay đổi
dịch
Toàn thế giới
2886972
2072565
-28%
Mỹ
923793
720132
-22%
Châu Âu
1168696
580246
-50%
Trung Quốc
113646
111579
-11%
Đông Nam Á
73670
46047
-38%
Việt Nam
1117
1138
+2%
Số lượng giao
2008
2009
Thay đổi
dịch
Toàn thế giới
41045
38325
-7%
Mỹ
9371
7585
-24%
Châu Âu
13863
13063
-6%
Trung Quốc
3000
2722
-10%
Đông Nam Á
2115
2295
-8%
Việt Nam
167
295
77%

Giá trị giao dịch
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
Triệu USD

1000000
500000
0

Số lượng giao dịch
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Toàn thế giới

Mỹ

Châu Âu

Trung Quốc Đông Nam Á Việt Nam

3.2 Việt Nam
Nă

Bảng thống kê hoạt động M&A tại Việt Nam 2...
1. Định nghĩa
1.1. Thâu tóm
Mua lại hay thâu tóm (Acquisitions) là hoạt động thông qua đó các
công ty tìm kiếm lợi nhuận kinh tế nhờ quy mô, hiệu quả và khả năng
chiếm lĩnh thị trường. Khác với sáp nhập, các công ty thâu tóm sẽ mua
công ty mục tiêu, không có sự thay đổi về chứng khoán hoặc sự hợp
nhất thành công ty mới .
1.2. Sáp nhập
Sáp nhập (Mergers) xảy ra khi hai công ty (thường là các công ty có
cùng quy mô) đồng ý tiến tới thành lập một công ty mới mà không duy
trì sở hữu và hoạt động của các công ty thành phần. Chứng khoán của
các công ty thành phần sẽ bị xoá bỏ và công ty mới sẽ phát hành
chứng khoán thay thế
2. Phân biệt:
2.1.Giống nhau
- Công ty bị sáp nhập thay đổi vị trí tồn tại trên thị trường, thay đổi chủ
sử hữu, thay đổi ban lãnh đạo
- Công ty sáp nhập sau quá trình M&A một công ty lớn hơn công ty
cũ về quy mô, về tiềm lực tài chính, về nhân sự …
2.2. Khác nhau:
Tiêu thức Mua lại Sáp nhập
Khái
niệm
bản
Giao dịch mua lại doanh
nghiệp thường được thanh
toán bằng tiền mặt hoặc
bằng ngân phiếu
Không dùng tiền mặt. thường
được thực hiện bằng cách chia
sẻ cổ phiếu
Định giá Không quy giá trị của
công ty bị sáp nhập thành
cổ phiếu xác định giá
trị của nó bằng tiền mặt
bằng cách xác định giá trị công
ty bị sáp nhập bằng bao nhiêu
cổ phiếu của công ty sáp nhập
Quyền
hạn của
HĐQT
Hội đồng quản trị công ty
bị sáp nhập không
tiếng nói quyền hạn
trong việc tái tổ chức
công ty mới
Hội đồng quản trị của công ty
bị sáp nhập sau khi sáp nhập
vai trò vị trí không bằng
công ty sáp nhập
Thâu tóm và sáp nhập - Trang 2
Thâu tóm và sáp nhập - Người đăng: morethanblue196-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thâu tóm và sáp nhập 9 10 984