Ktl-icon-tai-lieu

Thế hệ Y môn hành vi tổ chức

Được đăng lên bởi trangty2403
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giới thiệu về thế hệ Y
Cụm từ thế hệ Y (Generation Y) lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 8/1993, trong một bài báo
của tờ Ad Age. Cụm từ này được dùng để mô tả những đứa trẻ của "thời đại ngày nay" và lấy
năm 1982 là mốc bắt đầu có những đứa trẻ thế hệ Y được sinh ra.
Thế hệ Y còn có một vài cái tên khác như Generation We (thế hệ chúng tôi), Global
Generation (thế hệ toàn cầu), Generation Next (thế hệ tiếp theo) hay Net Generation (thế hệ
Internet). Đôi lúc họ cũng được gọi là thế hệ Echo Boomers, ám chỉ rằng thế hệ này có quy
mô đông đảo tương đương với Baby Boomer.
Tháng 5/2013, tạp chí Time có chùm bài viết về thế hệ này, định nghĩa họ là những người
sinh ra từ năm 1981 đến 2000.
Còn Viện nghiên cứu Pew của nước Mỹ định nghĩa thế hệ Y được sinh ra trong các năm từ
1981 đến 1997.
Những đặc điểm của Thế hệ Y
Họ có hàng trăm người bạn từ các mạng xã hội mà họ tham gia nhưng họ cũng đánh giá sâu
sắc các giá trị gia đình. Họ thường bị đánh giá là tự cao và bộp chộp nhưng họ vẫn luôn khao
khát học hỏi và cống hiến. Họ luôn muốn kiếm thật nhiều tiền những họ cũng không quên
những hỗ trợ tình nguyện. Họ sẵn sang trả giá cao cho một thương hiệu nào đó nhưng họ
cũng đủ nhận thức để biết được giá trị thật của hàng hóa
Có lẽ cũng giống như tất cả những thế hệ đi trước, các thành viên Thế hệ Y là bức khảm
chân dung đầy xung khắc. Và có lẽ điểm nội bật trong số đó chính là sự lạc quan không
ngừng cho dù họ phải lớn lên ở thời điểm khi mà phải chứng kiến học sinh bắn gục học sinh
khác ở trường học và khi mà khủng bố lao máy bay vào những tòa cao ốc. Nhưng dường
như thay vì tỏ ra sợ hãi và thu mình lại thì thế hệ này lại luôn tràn ngập sự lạc quan và những
suy nghĩ tích cực. Điều này dường như cũng xuất phát từ một triết lý rằng bất cứ điều gì
cũng có thế xảy ra nên hãy tận hưởng từng giây phút khi bạn còn có thể.
Chứng kiến bố mẹ li hôn và những người bạn của mình bước ra khỏi phòng thay đồ như một
người đồng tính, Thế hệ Y dần đã trở thành một trong những thế hệ cởi mở nhất trước bất
cứ những thay đổi nào. Trên thực tế, 93% ủng hộ những mối quan hệ giao lưu giữa các
chủng tộc.
Tuy nhiên, mặc dù có khuynh hướng tự do những thành viên của thế hệ Y có xu hướng cầu
toàn hơn nhiều so với Thế hệ X đi trước. Họ muốn thay đổi cả thế giới, nhưng họ đang hạnh
phúc khi mặc những chiếc quần jeans "sành điệu" và đi giày thể thao như bao người bạn của
mình

Quan điểm của thế hệ Y về người lao động
1. Yêu mến các nhà quản lý của mình
Theo một nghiên cứu mới đây được Millenial Brandin...

 !""#$%&&
'()*+*,-./'+0123456'(7)8--7-
9!":;'&<'=456>./'?,
@>  'A '=%  'B'.C>'D2$ &
>'$E>>F-E>
G,H2D'I'J./'I>K'L?$'MN>-'=O-
223.P.PQL&-L,
@R :S!#$8F'T@'='0&>U>-$VWI4.)
?9!"!>:SSS,
AX'5YZ'(.Q'[\VW>./'?''9
!"!>!""],

^I'=9.)&8''8_%I.I'J?`
?<'''Va,^I.)&Vb'&%F'%F.Ic2B
BI'd';>,^I2;B>eUU4I'JB2O
4f/g-,^I?h?3''%.P=.I
'J(e5'1&>./'Ve'(=
=i'J;.'34>.Q'$''@>&5'B3
'`+-B<',X'=i1%&e?;='T?b8'OB2
'+0IF3Qj)1BF3'5B>I'?&<'I'?
B'j.)I'BB(&;-&-4A';',E.+.)
.-ad?/_a8a>-82eF?b8'O4
?-Wk''b',HU-+.).'JF%>lN&'5Ua
'J'=>3-_-e.j`-FDB&8'A'=1,
5B>&;m24.)&8'(a&.Q'BdFA-n.%
.)nk$@>+_j%4>'jj.Q'&
'54-o,@b'>$"#p(%4;O.4''
'(%',
@-$q'+0'=B-.Qb+4'(>'=.Q'
PU?Q@>r.Q',^I;-o'3>Q$.I8
FD'Bq'4'>'Os?7?7-1.&.)&8'(
a

 !"#$%&'
@%'5Q`-./'[L+F;/Fb'Q*'
KF??$`>=''=%'ak''b'U?>F'(I,t.Q<I$
Thế hệ Y môn hành vi tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thế hệ Y môn hành vi tổ chức - Người đăng: trangty2403
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thế hệ Y môn hành vi tổ chức 9 10 952