Ktl-icon-tai-lieu

The Process of Human Resource Managing / Quy trình quản trị nhân sự

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 5008 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Ngo Quang Thuat

HR process - Taphuco

CpoClub

The Process of Human Resource Managing / Quy trình quản trị nhân sự
Analytics Department / Ban Nghiên Cứu
Website: www.cpoclub.net Mail: contact@cpoclub.net
By/ Ngừơi thực hiện

Process / Quy trình

Phòng HC NS

Document/Record

Explain / Diễn Giải

Quy trình tuyển dụng

NV đc tuyển
dụng

Phòng HC NS

Note

Chuẩn bị đk làm việc
Giao/nhận nhiệm vụ

Phòng HC NS

Quy trình đánh giá

Theo dõi đánh giá

Loại gì ?

Phòng HC NS

Quy trình đào tạo
Phòng HC NS

Phòng HC NS

Vi
phạm
kỷ
luậtc

Chưa
đủ
năng
lực

Quá
trình đào
tạo

Kỷ luật

Có thành
tích tốt

Date: 07/03/2012

Vị trí
không
phù hợp

Chuyể
n công
tác

Đủ
điều
kiện đề
bạt

Áp dụng
chế độ
CS

Điều
chỉnh chế
độ theo
HĐ

Điều
chỉnh
lương

Quy trình xử lý vi phạm

Thay
đổi HĐ

Chuyể
n loại
HĐ

Kế
hoạch
pt

Quy trình phát triển

Quy
trình
tổng quát

Page 1 of 20

Ngo Quang Thuat

HR process - Taphuco
Có thành
tích tốt

Phòng HC NS

Khen
thưởng

Điều
chỉnh
lương

Đủ
điều
kiện đề
bạt

Đề bạt

Điều
chỉnh

Phòng HC NS

Phòng HC NS

Phòng HC NS

Kế
hoạch
pt

Quy trình khen thưởng
Quy trình đề bạt

Định
hướng
hiệu
chỉnh
nghề
nghiệp

Tiếp tục ?
Quy trình cho nghỉ việc

Thôi việc
Kết thúc

BP có nhu cầu

Phiếu đề xuất NS

Nhu cầu tuyển dụng

Cty (PTCHC)

QĐ, KH mở rộng, _

NSU - 01 Căn cứ: Theo đề xuất của các BP, QĐ - KH thành lập m
bộ phận

thành lập
TP TCHC

Xem xét đề xuất của các BP có đúng không? Nếu sai, yê
bộ phận sửa lại

Ban Giám đốc

TP TCHC

Duyệt chỉ tiêu nhân sự

Kế hoạch tuyển dụng NSU - 02 Xác định nguồn, phương pháp tuyển dụng, chi phí tuyển

Lên kế hoạch tuyển dụng

Date: 07/03/2012

Page 2 of 20
Quy

Ngo Quang Thuat

HR process - Taphuco

Ban Giám đốc
TP TCHC, nhân viên
quản lý nhân sự

Duyệt nguồn tuyển dụng, chi phí tuyển dụng
Quy
trình
tuyển
dụng

Tiến hành tuyển dụng qua các
phương tiện

Thông báo tuyển dụng NSU - 03 Thông báo ghi rõ: vị trí, SL tuyển, hồ sơ, điều kiện và th
Ma trận tuyển dụng

NSU - 04 báo trên các nguồn tuyển dụng, làm thủ tục thanh toán c

Bản dữ liệu UV dự tuyển

thông báo.

Qđ thành lập hội đồng tuyển dụng Ma trận tuyển dụng nêu ra việc lựa chọn phương pháp v
nguồn tuyển dụng

TP TCHC
Ứng viên không đạt yêu cầu

Nhân viên QLNS
TP TCHC (vị trí quan

Tiếp nhận hồ sơ, kèm phỏng vấn sơ
bộ

Sổ tiếp nhận HS

NSU - 05 Hồ sơ đầy đủ: SYLL (2 bản chính), ĐXV (01), GKSK (0

Phiếu nhận HS

NSU - 06 có giá trị không quá 6 tháng, Giáy tạm vắng với các tỉnh

Phiếu xét duyệt HS

trọng)

TP HCM có giá trị không quá 6 tháng, CMND bản sao c
ch...
Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco
Date: 07/03/2012
Page 1 of 20
CpoClub
The Process of Human Resource Managing / Quy trình quản trị nhân sự
Analytics Department / Ban Nghiên Cứu
By/ Ngừơi thực hiện
Process / Quy trình Document/Record Note
Explain / Diễn Giải
Phòng HC NS Quy trình tuyển dụng
Phòng HC NS
Phòng HC NS
Quy trình đánh giá
Phòng HC NS
Quy trình đào tạo
Quy trình xử lý vi phạm
Phòng HC NS Quy trình phát triển
Phòng HC NS
Website: www.cpoclub.net Mail: contact@cpoclub.net
Quy
trình
t ng quát
NV đc tuy n
d ng
Chu n b đk làm vi c
Giao/nh n nhi m v
Theo dõi đánh giá
Lo i gì ?
Ch a ư
đ
n ng ă
l c
Quá
trình đào
t o
Vi
ph m
k
lu tc
K lu t
V trí
không
phù h p
Chuy
n công
tác
Áp d ng
ch đ ế
CS
i u Đ
ch nh ch ế
đ theo
HĐ
Thay
đ i H Đ
Chuy
n lo i
HĐ
Có thành
tích t t
Đủ
đi u
ki n đ
b t
i u Đ
ch nh
l ngươ
K ế
ho ch
pt
The Process of Human Resource Managing / Quy trình quản trị nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
The Process of Human Resource Managing / Quy trình quản trị nhân sự - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
The Process of Human Resource Managing / Quy trình quản trị nhân sự 9 10 550